National Delegation 

Suomen maakohtainen valtuuskunta

​Suomen valtuuskunnassa on yhdeksän jäsentä ja yhdeksän varajäsentä. Jäsenet edustavat kuntia, kaupunkeja ja maakuntia.

Sisältö

Suomen va​​ltuuskunnan nimeäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) pyytää Suomen Kuntaliittoa tekemään ehdotuksen alueiden komiteaan (AK) valittavista henkilöistä. Itsehallintolain mukaisesti Ahvenanmaa nimeää yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Valtuuskunnan poliittinen jakauma määräytyy viimeisimpien kunnallisvaalien tulosten mukaisesti. Jäsenten valinnassa otetaan huomioon myös maantieteellinen tasapaino sekä tasapaino paikallisyhteisöjä ja alueyhteisöjä edustavien jäsenien välillä. Miehillä ja naisilla on oltava valtuuskunnassa yhtäläinen edustus. Euroopan unionin neuvosto nimeää jäsenet tehtävään viiden vuoden kaudeksi Suomen hallituksen esityksestä.

Organisaa​tio ja poliittisten etunäkökohtien edistäminen

Suomen maakohtainen valtuuskunta on kiinnittänyt erityistä huomiota keinoihin, joilla voidaan parantaa kansalaisten luottamusta EU:hun. Valtuuskunta korostaa konkreettisen tulosten merkitystä aloilla, joilla EU voi toimia tehokkaammin kuin jäsenvaltiot yksinään. Suomen valtuuskunnan pyrkimyksenä on päätöksenteon avoimuuden ja vaikuttavuuden sekä EU:n toimintatapoja koskevan lainsäädäntötyön laadullinen parantaminen.

AK oli EU:n elimistä ensimmäinen, joka laati pohjoista ulottuvuutta käsitteleviä asiakirjoja. Suomen valtuuskunta katsoo, että pohjoiseen ulottuvuuteen on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota. Pohjoinen ulottuvuus liittyy Itämeren alueen maiden yhteistyöhön ja EU:n Venäjän-politiikkaan, joiden kehittäminen on sekä ajankohtaista että välttämätöntä. Valtuuskunta korostaa niin ikään muun muassa Itämeri-strategian, työllisyyspolitiikan, laajentumiskysymysten, Euroopan digitaalistrategian, tietoyhteiskunnan ja kestävän kehityksen merkitystä.

Suomen valtuuskunta pitää tärkeänä, että AK:ssa edustettuina olevilla maakohtaisilla valtuuskunnilla on hyvät yhteistyösuhteet omien jäsenvaltioidensa pysyviin EU-edustustoihin. Kansallisiin pysyviin edustustoihin ylläpidettäviä yhteyksiä voitaisiin hyödyntää foorumina Euroopan unionin toimielinten ja AK:n välisen yhteistyön kehittämiseksi. Tällainen yhteistyö voisi olla merkittävä kanava edistettäessä paikallis- ja alueyhteisöjen intressejä EU:n tasolla. Erityisen tärkeää on yhteistyö AK:n ja EU:n kulloisenkin puheenjohtajavaltion välillä.

Suomen maakohtainen valtuuskunta katsoo myös, että AK:n ja paikallis- ja alueyhteisöjen etuja ajavien muiden eurooppalaisten instituutioiden ja organisaatioiden välisen yhteistyön tiivistämisen tulisi olla yksi AK:n tärkeimmistä tavoitteista.

Puheenjohtaja

Markku MARKKULA
Markku MARKKULA 
+358 50 4642455
markku.markkula@aalto.fiSinitiaisenkuja 4B
02660 Espoo
Suomi/Finland

Coordinators

Jaa:
 
Back to top