Přístup k dokumentům  

Amsterodamská smlouva zavedla nový článek 255, jenž dává občanům právo na přístup k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. Tyto tři orgány přijaly nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise a následně ve společném prohlášení vyzvaly ostatní evropské agentury a instituce, aby v tomto ohledu přijaly podobná pravidla.

V našem Výboru vedla tato výzva k nové politice přístupu k dokumentům, jež zajišťuje maximální transparentnost naší práce. Tato transparentnost bezpochyby umožňuje větší účast veřejnosti na rozhodovacím procesu Unie a napomáhá posilování zásad demokracie a základních práv, jak jsou definovány v článku 6 Smlouvy o EU a v Listině základních práv EU.

Lisabonská smlouva (2009) oficiálně rozšířila právo občanů na přístup k dokumentům, stanovené nyní v čl. 15 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, na všechny orgány, instituce, kanceláře a agentury Evropské unie.

Kontakt:

Oddělení pro transparentnost a přístup k dokumentům je připraveno zodpovědět Vaše dotazy a pomoci Vám při hledání.

Můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře.

Poštovní adresa:

Comité des Régions de l'Union européenne
Service Archives (bureau JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel

Share: