Kliknutím zde získáte automatický překlad níže uvedeného textu.
Regionální představitelé a Evropská komise společně usilují o šíření hodnot EU ve školách  

Evropský výbor regionů a Evropská komise vypracují s pomocí regionálních a místních orgánů a na dobrovolném základě společné projekty na podporu výuky hodnot EU ve třídách. Během diskuse na plenárním zasedání s místopředsedou Evropské komise pro podporu evropského způsobu života Margaritisem Schinasem rovněž regionální a místní představitelé poukázali na to, že vzdělávací systémy by měly plně respektovat a prosazovat svobodu, rovnost, toleranci a nediskriminaci. Zdůraznili také, že vyučování zaměřené na Evropskou unii, její hodnoty, kulturní dědictví a rozmanitost má zásadní význam a musí probíhat ve všech komunitách, pro všechny věkové kategorie a všechny občany EU.

Předseda Evropského výboru regionů Apostolos Tzitzikostas prohlásil: „Děkuji místopředsedovi Schinasovi za vynikající diskusi o tom, jak propagovat evropské hodnoty prostřednictvím vzdělávání a kultury. Je naší odpovědností jakožto rodičů a vedoucích představitelů poskytovat mladým generacím nástroje, s jejichž pomocí si uvědomí, že současný mír a jednotu umožnila EU. Právě to je naším dnešním úkolem, pokud chceme mít obdobnou budoucnost. Společně s místopředsedou a s komisařkou Gabriel si přejeme zahájit pilotní projekt za účelem šíření společných evropských hodnot ve třídách. Bude probíhat na dobrovolném základě a při plném dodržování zásady subsidiarity. Zároveň využije dynamiku, kterou přináší Konference o budoucnosti Evropy.“

Místopředseda Evropské komise pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas uvedl: „V Evropské unii i mimo ni je evropský způsob života zpochybňován. Potřebujeme, aby se všichni, kdo se zasazují o úctu k lidské důstojnosti ve společnosti, jež se vyznačuje pluralismem, zákazem diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností, veřejně vyjadřovali a jednali. Jsem potěšen, že Komise spolu s Evropským výborem regionů spojí síly a vyzve regiony a města v celé Unii, aby se zavázaly rozvíjet výuku na téma Evropské unie. Musíme mládeži pomoci, aby chápala společné hodnoty, společné dějiny, kulturní dědictví a význam rozmanitosti a pluralismu pro evropský způsob života.“

Předsedkyně Komise VR pro sociální politiku, zaměstnanost, vzdělávání, výzkum a kulturu (SEDEC) a členka zastupitelstva obce Kerava Anne Karjalainen (FI/SES) uvedla: „Hodnoty, na nichž se Evropská unie zakládá, jsou podstatou naší společné evropské identity. Právě od těchto hodnot se odvozují všechna naše práva spojená s evropským občanstvím. Pokud na evropské úrovni nereagujeme na porušování evropských hodnot, oslabuje se evropský projekt. Tyto hodnoty by měly hájit a smysluplným způsobem podporovat všechny evropské vzdělávací systémy na všech úrovních vzdělávání, od předškolního až po postgraduální a odborné vzdělávání. Evropský výbor regionů může být v tomto úsilí silným spojencem.“

Místní a regionální představitelé během diskuse rovněž vyjádřili obavy ohledně nového maďarského zákona, který zakazuje šíření informací o LGBTIQ mezi nezletilými. Evropský výbor regionů přijme v říjnu svůj postoj ke strategii Evropské komise pro rovnost LGBTIQ osob . Návrh stanoviska , který vypracovala Kate Feeney (IE/Renew E.), členka rady hrabství Dún Laoghaire–Rathdown, byl přijat komisí SEDEC v dubnu. Zdůrazňuje se v něm význam všeobecné sexuální výchovy v boji proti stereotypům a diskriminaci a podpora rozmanitosti.

Další informace

Společný akční plán podepsaný v listopadu 2020 mezi VR a útvary, jenž řídí komisařka Gabriel, stanoví cíl společného šíření evropských hodnot, identity a občanství prostřednictvím vzdělávání a kultury na regionální a místní úrovni. Konkrétně by to mohlo znamenat vypracování inovativních výukových materiálů o evropských hodnotách a evropské rozmanitosti, přípravu vzdělávacích kampaní nebo vytváření sítí místních a regionálních orgánů.

VR přijal v roce 2018 stanovisko Posilování evropské identity prostřednictvím vzdělávání a kultury (zpravodajka: Taňa Christova, BG/ELS). Doporučuje se v něm podporovat výuku jazyků již od raného věku a seznamovat žáky se společným evropským kulturním dědictvím, evropskými dějinami a evropskou integrací.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Sdílet :