Meziregionální skupiny  

​​

Meziregionální skupiny jsou vytvářeny od února 2007 a představují platformy pro výměnu názorů a vytváření nových nápadů mezi místními a regionálními orgány v členských státech i mimo ně.

Skupiny musí být složeny z:

 • nejméně 10 řádných členů VR
 • pocházejících z alespoň čtyř národních delegací nebo
 • skupiny regionů reprezentujících přeshraniční spolupráci

V současnosti existují tyto meziregionální skupiny:

Obsah

Jadransko-jónský region

​vytvořena v lednu 2013, její činnost byla pozastavena v lednu 2020 a obnovena v květnu 2023

Poslání:

 • podporovat strategii Evropské unie pro jadransko-jónský region v souvislosti s přepracováním akčního plánu a jeho prováděním,
 • posilovat spolupráci s dalšími makroregiony EU v oblastech společného zájmu (cestovní ruch, doprava atd.),
 • zasazovat se o to, aby se občané o jadransko-jónský makroregion aktivně zajímali,
 • podporovat v jadransko-jónském makroregionu výměnu iniciativ na místní a regionální úrovni,
 • posilovat spolupráci s evropskými orgány v zájmu účinného prosazování politiky a hodnot EU v této oblasti.

předseda: Andrea Putzu (IT/EKR)

Kontakt:

sekretariát meziregionální skupiny​

Antonella Passarani
Rond Point Schuman 14 (7th floor)
B - 1040 Bruxelles
Tel.: +32 2 286 85 40​
Tel.: +32 476217314
Tel.: +39 3356259028
a.passarani@regione-marche.eu​​

Regio​​ny v oblasti Baltského moře

vytvořena v únoru 2008
poslání:

 • Dosáhnout toho, aby se z regionů v oblasti Baltského moře stal do roku 2030 přední inovativní makroregion zaměřený na lidi;

 • Dosáhnout toho, aby se makroregion v oblasti Baltského moře stal nejpokrokovějším průkopníkem udržitelnosti v Evropě;

 • Dosáhnout toho, aby se Baltské moře stalo prvním mořem bez plastů na světě.

předsedkyně: Sari Rautio (FI/EPP)

​Tato meziregionální skupina je napojena na makroregionální strategii. Tyto strategie zajišťují rámec schválený Evropskou radou s cílem posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost v konkrétní geografické oblasti (tzv. makroregionech).

Kontakt:

sekretariát meziregionální skupiny​

Ulla Karvo
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1, ​1000 Brus​​​​sels, Belgium
Tel. +32 474 540 851
ulla.karvo@kuntaliitto.fi

Brexit

poslání:

  • Zapojit se do diskuse ve Výboru, která má poskytnout ucelený přehled o dopadu brexitu na místní a regionální orgány;

  • Vyměňovat si nápady na řešení, která lze zavést s cílem podpořit místní a regionální orgány, na něž má brexit největší dopad;

  • Určit společné projekty, které by mohly místní a regionální orgány po brexitu rozvíjet;

  • Poskytnout pověřeným vyjednavačům EU informace z regionů a působit jako prostředník pro místní a regionální orgány, aby mohly orgány EU informovat o svých názorech.

předseda: François DECOSTER (Renew Europe, France)
 
Kontakt:

sekretariát meziregionální skupiny​

Mr. Romain NIVELLE
Mission to the EU
Hauts-de-France Region
Tel.: +32(0)22343080
romain.nivelle @hautsdefrance.fr

Karp​aty​

vytvořena v únoru 2016

poslání:

  • Propagace stanoviska Evropského výboru regionů Makroregionální strategie pro karpatský region;

  • Podpora, budování a rozvoj partnerství mezi místními a regionálními orgány s cílem zajistit hlubší integraci karpatských komunit a stanovit společné cíle a závazky;

  • Mobilizace vlád karpatských států, aby se ujaly iniciativy, pokud jde o vytvoření makroregionální strategie pro karpatský region, a za tímto účelem předložily formální žádost Evropské radě;

  • Pořádání diskusí, akcí a projektů za účasti zástupců místních orgánů z dvou zemí, jež nejsou členy EU, ale jsou součástí karpatského oblouku (Srbsko a Ukrajina), s cílem zapojit je do budoucí makroregionální strategie pro karpatský region Tato spolupráce by měla být úzce spjata s rozvojovými a bezpečnostními cíli Evropské unie;

  • Podpora dialogu se zúčastněnými stranami strategie pro Podunají s cílem zajistit, aby se aktivity prováděné v rámci strategie pro Podunají a makroregionální strategie pro karpatský region vzájemně doplňovaly;

  • Zajištění koordinace mezi členy VR z karpatského regionu s cílem zaručit, aby v rámci příslušných orgánů VR přistupovali ke společným problémům souvisejícím s politikami EU jednotně;

  • Podniknutí kroků k zajištění, aby EU přistoupila ke Karpatské úmluvě jako smluvní strana,

  • Zintenzivnění lobbingu za karpatský region na úrovni EU s cílem podporovat politickou angažovanost a učinit z této makroregionální strategie prioritu.

​předseda: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)

Kontakt:
sekretariát meziregionální skupiny

Justyna Rog
Representation of the Podkarpackie Region to Brussels
Avenue de Tervuren 48, 1040 Bruxelles
Tel.:  +32479041359
bruksela@podkarpackie.pl 

​Přeshraniční spolupráce

vytvořena v červenci 2015

poslání:

  • Výměna názorů a zkušeností: skupina bude sloužit jako platforma pro výměnu názorů, zkušeností a osvědčených postupů při podpoře přeshraniční spolupráce mezi členy VR zastupujícími příhraniční regiony (hodnocení provádění programů přeshraniční spolupráce, vymezení hlavních výzev atd.);

  • Ovlivňování: vzhledem k výše zmíněným odborným znalostem bude skupina analyzovat stanoviska VR, bude určovat ta, jež mají přeshraniční význam, a bude usilovat o to, aby tato stanoviska obsahovala přeshraniční řešení. Za tímto účelem bude úzce spolupracovat se zpravodaji a bude také formulovat případné pozměňovací návrhy, aby byly zohledněny skutečné potřeby příhraničních regionů. Dále se také zapojí do diskuse o úloze politiky soudržnosti s cílem zajistit, aby přeshraniční spolupráce byla stále nedílnou a důležitou součástí této politiky;

  • Chopení se iniciativy: skupina bude určovat přeshraniční témata, která by měla být řešena na úrovni EU. Bude navrhovat akce pro platformu ESÚS, Sdružení evropských příhraničních regionů a v rámci Evropského týdne regionů a měst a případně i své vlastní konference nebo semináře;

  • Podpora dialogu: skupina bude sloužit jako komunikační platforma, která usnadní dialog s Komisí (zejména s GŘ REGIO), pracovní skupinou v Evropském parlamentu, evropskými sdruženími a dalšími zúčastněnými stranami (např. Sdružením evropských příhraničních regionů a MOT).

​předseda: Pavel Branda, (CZ/ECR)

Kontakt:
sekretariát meziregionální skupiny

Vít Čaban
Delegation ​of Prague to the EU
Avenue Palmerston 16, 1000 Bruxelles
Tel: +420 773 790 126
vit.caban@praha.eu​​

Budoucnost automobilového odvětví

v​ytvořena v roce 2009

poslání:

  • Výměna zkušeností mezi územními celky ohledně různých otázek týkajících se automobilového odvětví a budoucnosti mobility (např. automatizovaného řízení, udržitelných paliv v dopravě, dovedností, průmyslové politiky, infrastruktury, rozvoje regionů s automobilovým nebo dodavatelským průmyslem);

  • Kontakt a výměna názorů a osvědčených postupů s evropskými orgány a dalšími zainteresovanými stranami;

 • Podpora kontaktů mezi automobilovými klastry a klastry mobility, regiony a městy.
   

předseda: Thomas Gottfried Schmidt (DE/EPP) ​​
místopředsedů: María Victoria Navascués Chivite (ES/PES), Barbara Eibinger-Miedl (AT/EPP), József Berényi (SK/EPP)

Kontakt:
sekretariát meziregionální skupiny​

Hans-Joachim Gericke
Tel.: +32 2 2358743
corai@bxl.sachsen.de

https://www.smr.sachsen.de/en/automotive.html

​Zdraví a dobré životní podmínky

vytvořena v listopadu 2010

poslání:

  • Přispívat k porozumění tomu, jakým způsobem všechna odvětví ovlivňují zdraví občanů a společenství, a prosazovat, že ke zlepšení a zachování zdraví a dobrých životních podmínek v celé Evropě je tedy zapotřebí přístup založený na víceúrovňové správě;

  • Sdílet nápady a vědomosti týkající se účinných investic, jež by měly být uskutečněny s cílem podpořit odolné systémy zdravotní péče a zlepšit zdraví společnosti; Tímto způsobem by měla být zdůrazněna úloha místních a regionálních orgánů, a zejména využívání evropských strukturálních a investičních fondů;

  • Vyměňovat si zkušenosti týkající se aktuálních výzev souvisejících s prováděním reforem systémů zdravotní péče na pozadí omezených prostředků a zvyšující se poptávky;

  • Umožnit diskusi o iniciativách v oblasti místní politiky, jejichž účelem je budování soudržných a udržitelných společenství, která prosazují a umožňují zdravý životní styl;

  • Věnovat bedlivou pozornost zranitelným skupinám společnosti, včetně osob se zdravotním postižením, zabývat se duševním zdravím stejně jako tělesným, a zohlednit přitom problematiku rovnosti v oblasti zdraví v rámci veškeré činnosti této skupiny;

  • Informovat členy VR o nejnovějším výzkumu a inovativních postupech, pokud jde o řešení problému závažných chronických onemocnění a multimorbidity ve stárnoucí populaci.

předsedkyně: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)

Kontakt:

sekretariát meziregionální skupiny​

Marco Di Donato
European Regional and Local Health Authorities
Rue du Trône 62, 1050 Ixelles
Bruxelles (Belgium)
secretariat@euregha.net​​

Os​trovní regiony

Vytvořeno v dubnu 2015, pozastaveno v květnu 2017 a znovu aktivováno v prosinci 2018

poslání:

  • Vypracování a schválení bílé knihy o ostrovech na základě čl. 174 odst. 3 konsolidovaného znění předpisu o ostrovech;

  • Posílení územního rozměru zajištěním rovných příležitostí k rozvoji pro ostrovy;

  • Zajištění, aby problematika ostrovů a územní roztříštěnosti byla v centru pozornosti evropské dopravní politiky;

  • Zajištění takové investiční politiky pro Evropu, která bude obsahovat zvláštní opatření a nástroje pro ostrovní samosprávy;

  • Změna stávajících pravidel státní podpory pro regiony s cílem harmonizovat pravidla pro evropská ostrovní území;

  • Navrhování opatření k vyrovnání zvláštní zranitelnosti ostrovních území vůči dopadům změny klimatu;

  • Podpora přechodu ostrovů na model oběhového hospodářství;

  • Zlepšení konkurenceschopnosti podnikání na ostrovech;

  • Posílení evropských nástrojů pro územní analýzu vytvořením statistické kategorie pro ostrovy;

  • Zřízení zvláštních orgánů, které budou mít na starosti ostrovní záležitosti v evropském kontextu.
    

předseda: Gaetano Armao (IT/EPP)

Kontakt:
sekretariát meziregionální skupiny

Leonardo di Giovanna
Brussels office of the region of Sicily
Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
Tel: +32 26392574
leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it

Sdílet :
 
Back to top