Síť pro monitorování subsidiarity 

S íť pro monitorování subsidiarity byla vytvořena s cílem usnadnit výměnu informací v rámci celého politického cyklu mezi místními a regionálními orgány a Unií, a to ohledně různých dokumentů a legislativních návrhů, které budou mít po svém přijetí přímý dopad na tyto orgány a na politiky, za něž odpovídají.

Jejími členy jsou parlamenty a vlády regionů s legislativními pravomocemi, místní a regionální orgány bez legislativních pravomocí a sdružení místních samospráv v Evropské unii. Síť je rovněž otevřena národním delegacím ve VR a komorám vnitrostátních parlamentů.

Obsah

Úloha  

  • umožnit místním a regionálním orgánům aktivní účast na monitorování uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality,
  • podporovat regiony s legislativními pravomocemi prostřednictvím podsítě REGPEX, která je otevřená parlamentům a vládám regionů s legislativními pravomocemi.

Hlavní činnosti

  • podporovat parlamenty a vlády z regionů s legislativními pravomocemi prostřednictvím zvláštní platformy REGPEX během lhůty, kdy lze uplatnit mechanismus včasného varování,
  • zvyšovat povědomí o uplatňování zásady subsidiarity v praxi a usnadňovat výměny osvědčených postupů,
  • informovat zpravodaje a členy VR o přínosu v oblasti subsidiarity a proporcionality, který má síť zastupující místní a regionální orgány,
  • určovat opatření ke zlepšení tvorby právních předpisů a snižování byrokracie a opatření zaměřená na to, aby politiky EU byly jejími občany lépe přijímány,
  • zprostředkovávat interinstitucionální dialog o subsidiaritě prostřednictvím konference o subsidiaritě, která se koná jednou za dva roky.

Sdílet :
 
Back to top