Politické priority 2020–2025  

Místní a regionální orgány, které v rámci EU zastupuje Evropský výbor regionů, byly vždy oporou evropské demokracie. Nedávná pandemie COVID-19 ukázala, že místní a regionální představitelé, kteří řeší mimořádné události a stojí v čele oživení EU, jsou motorem místních komunit. Hlavním posláním našeho Výboru bude tedy přiblížit Evropu občanům prostřednictvím jejich vesnic, měst a regionů, čehož dosáhneme pomocí tří hlavních priorit.

Všechna rozhodnutí musí být v souladu se zásadou subsidiarity přijímána co nejblíže občanům, což obnáší zviditelnění a posílení úlohy místních a regionálních orgánů v EU.

Konference o budoucnosti Evropy představuje příležitost, jak zlepšit způsob fungování EU, podělit se o osvědčené postupy, jak zapojit občany, které naši členové zavedli ve svých volebních obvodech, dále tyto postupy rozšířit a také jak reformovat rozhodovací proces v EU. I nadále budeme usilovat také o to, aby nové právní předpisy EU snížily administrativní zátěž a náklady na provádění, jež z nich plynou pro naše regiony.

Při přijímání veškerých evropských rozhodnutí by se mělo přihlížet k našemu závazku řešit převratné společenské změny, kterými procházejí naše vesnice, města a regiony a mezi něž patří globální pandemie, ekologická a digitální transformace, demografické výzvy a migrační toky. Na tom, zda dokážeme tyto změny společně překonat a vyjít z nich silnější, bude záviset i naše schopnost držet naši budoucnost pevně v našich rukou a posílit odolnost místních komunit.

Budeme prosazovat soudržnost jakožto základní hodnotu ve všech politikách a programech EU.

Podmínkou pro posílení soudržnosti v Evropě je ambiciózní dlouhodobý rozpočet EU, který počítá s dostatečnými finančními prostředky na podporu strukturálních fondů a soudržnosti a také na investice do zemědělství pro všechny regiony a města.

Soudržnost však není jen otázkou peněz: je to hodnota, která stimuluje udržitelný hospodářský růst, vytváří dlouhodobé pracovní příležitosti pro všechny a vede k místně orientovaným politikám, které odpovídají potřebám občanů.

Priorita č. 1

Přiblížit Evropu občanům – demokracie a budoucnost EU

Přehodnotit způsob, jakým dnes funguje demokracie , a zamyslet se nad tím, jak je zapotřebí ji v budoucnu zmodernizovat, aby byla Evropská unie schopna účinněji reagovat na potřeby občanů

Naší hlavní prioritou je přiblížit Evropu jejím občanům a posílit evropskou demokracii na všech úrovních správy. Cílem je zlepšit způsob fungování EU a zajistit, aby její politiky a programy odpovídaly skutečným potřebám občanů.

Priorita č. 2

Řídit zásadní společenské změny – budovat odolné regionální a místní komunity

Vypořádat se s převratnými změnami, které dnes zažívají naše regiony, města a obce , a to pomocí koherentního, ​​integrovaného a místního evropského přístupu

Globální pandemie, klimatické, digitální a demografické změny a také migrační toky mají výrazný dopad na každý evropský region, každé město i každou obec. V návaznosti na cíle udržitelného rozvoje OSN budeme hledat způsoby, jak zajistit, aby EU náležitě podporovala místní a regionální orgány při řešení budoucích mimořádných událostí a společenských změn, kterými procházejí jejich komunity.

Priorita č. 3

Soudržnost coby naše základní hodnota – místně orientované politiky EU

Zajistit, aby EU sloužila svým občanům a místům, kde žijí

Soudržnost není otázkou peněz, ale je to jedna ze základních hodnot EU

Naší třetí prioritou bude zajistit posílení a respektování hospodářské, sociální a územní soudržnosti v rámci všech politik Evropské unie, které se dotýkají občanů a míst, kde žijí (místně orientované politiky). Je to způsob, jak poukázat na přidanou hodnotu soudržnosti nejen jako politiky, ale také jako základní hodnoty, z níž musí vycházet všechny politiky EU.

Share: