Politické priority 2020–2025  

hands

Místní a regionální orgány, které v rámci EU zastupuje Evropský výbor regionů, byly vždy oporou evropské demokracie. Nedávná pandemie COVID-19 ukázala, že místní a regionální představitelé, kteří řeší mimořádné události a stojí v čele oživení EU, jsou motorem místních komunit. Hlavním posláním našeho Výboru bude tedy přiblížit Evropu občanům prostřednictvím jejich vesnic, měst a regionů, čehož dosáhneme pomocí tří hlavních priorit.​

Obsah

Informace

Všechna rozhodnutí musí být v souladu se zásadou subsidiarity přijímána co nejblíže občanům, což obnáší zviditelnění a posílení úlohy místních a regionálních orgánů v EU.

Konference o budoucnosti Evropy představuje příležitost, jak zlepšit způsob fungování EU, podělit se o osvědčené postupy, jak zapojit občany, které naši členové zavedli ve svých volebních obvodech, dále tyto postupy rozšířit a také jak reformovat rozhodovací proces v EU. I nadále budeme usilovat také o to, aby nové právní předpisy EU snížily administrativní zátěž a náklady na provádění, jež z nich plynou pro naše regiony.

Při přijímání veškerých evropských rozhodnutí by se mělo přihlížet k našemu závazku řešit převratné společenské změny, kterými procházejí naše vesnice, města a regiony a mezi něž patří globální pandemie, ekologická a digitální transformace, demografické výzvy a migrační toky. Na tom, zda dokážeme tyto změny společně překonat a vyjít z nich silnější, bude záviset i naše schopnost držet naši budoucnost pevně v našich rukou a posílit odolnost místních komunit.

Budeme prosazovat soudržnost jakožto základní hodnotu ve všech politikách a programech EU.

Podmínkou pro posílení soudržnosti v Evropě je ambiciózní dlouhodobý rozpočet EU, který počítá s dostatečnými finančními prostředky na podporu strukturálních fondů a soudržnosti a také na investice do zemědělství pro všechny regiony a města.

Soudržnost však není jen otázkou peněz: je to hodnota, která stimuluje udržitelný hospodářský růst, vytváří dlouhodobé pracovní příležitosti pro všechny a vede k místně orientovaným politikám, které odpovídají potřebám občanů.

Priorita č. 1

Přiblížit Evropu občanům – demokracie a budoucnost EU

Přehodnotit způsob, jakým dnes funguje demokracie , a zamyslet se nad tím, jak je zapotřebí ji v budoucnu zmodernizovat, aby byla Evropská unie schopna účinněji reagovat na potřeby občanů

Naší hlavní prioritou je přiblížit Evropu jejím občanům a posílit evropskou demokracii na všech úrovních správy. Cílem je zlepšit způsob fungování EU a zajistit, aby její politiky a programy odpovídaly skutečným potřebám občanů.

Priorita č. 2

Řídit zásadní společenské změny – budovat odolné regionální a místní komunity

Vypořádat se s převratnými změnami, které dnes zažívají naše regiony, města a obce , a to pomocí koherentního, integrovaného a místního evropského přístupu

Globální pandemie, klimatické, digitální a demografické změny a také migrační toky mají výrazný dopad na každý evropský region, každé město i každou obec. V návaznosti na cíle udržitelného rozvoje OSN budeme hledat způsoby, jak zajistit, aby EU náležitě podporovala místní a regionální orgány při řešení budoucích mimořádných událostí a společenských změn, kterými procházejí jejich komunity.

Priorita č. 3

Soudržnost coby naše základní hodnota – místně orientované politiky EU

Zajistit, aby EU sloužila svým občanům a místům, kde žijí

Soudržnost není otázkou peněz, ale je to jedna ze základních hodnot EU

Naší třetí prioritou bude zajistit posílení a respektování hospodářské, sociální a územní soudržnosti v rámci všech politik Evropské unie, které se dotýkají občanů a míst, kde žijí (místně orientované politiky). Je to způsob, jak poukázat na přidanou hodnotu soudržnosti nejen jako politiky, ale také jako základní hodnoty, z níž musí vycházet všechny politiky EU.​


Dokumenty

 • Přiblížit Evropu občanům – Politické priority Evropského výboru regionů na období 2020–2025

  Dostupné jazyky (23)
  1. български(16.27 MB-PDF)Stáhnout
   Доближаване на Европа до хората — Политическите приоритети на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г.
  2. dansk(16.25 MB-PDF)Stáhnout
   At bringe EU tættere på befolkningen – Det Europæiske Regionsudvalgs politiske prioriteter for 2020-2025
  3. Deutsch(16.25 MB-PDF)Stáhnout
   Europas Bürgernähe stärken: die politischen Prioritäten des Europäischen Ausschusses der Regionen 2020–2025
  4. ελληνικά(16.29 MB-PDF)Stáhnout
   Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες - Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025
  5. español(16.25 MB-PDF)Stáhnout
   Acercar Europa a sus ciudadanos – Las prioridades políticas del Comité Europeo de las Regiones para 2020-2025
  6. eesti(16.24 MB-PDF)Stáhnout
   Tuua Euroopa inimestele lähemale – Euroopa Regioonide Komitee poliitilised prioriteedid 2020–2025
  7. suomi(16.24 MB-PDF)Stáhnout
   Unioni lähemmäs ihmisiä – Euroopan alueiden komitean poliittiset painopisteet vuosina 2020–2025
  8. français(16.25 MB-PDF)Stáhnout
   Rapprocher l’Europe de ses citoyens — Priorités politiques du Comité européen des régions pour 2020-2025
  9. Gaeilge(16.25 MB-PDF)Stáhnout
   An Eoraip a thabhairt níos cóngaraí dá saoránaigh: tosaíochtaí polaitiúla Choiste Eorpach na Réigiún do 2020-2025
  10. hrvatski(16.24 MB-PDF)Stáhnout
   Europa bliža građanima – Politički prioriteti Europskog odbora regija za razdoblje 2020. – 2025.
  11. magyar(16.25 MB-PDF)Stáhnout
   Emberközelibb Európa – A Régiók Európai Bizottsága politikai prioritásai a 2020–2025-ös időszakra
  12. italiano(16.24 MB-PDF)Stáhnout
   Avvicinare l'Europa ai cittadini - Le priorità politiche del Comitato europeo delle regioni per il periodo 2020-2025
  13. lietuvių(16.24 MB-PDF)Stáhnout
   Žmonėms artimesnė Europa. Europos regionų komiteto 2020–2025 m. politiniai prioritetai
  14. latviešu(16.25 MB-PDF)Stáhnout
   Tuvināt Eiropu cilvēkiem: Eiropas Reģionu komitejas politiskās prioritātes 2020.–2025. gadam
  15. Malti(16.25 MB-PDF)Stáhnout
   Inressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini - Il-prijoritajiet politiċi tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għall-2020-2025
  16. Nederlands(16.25 MB-PDF)Stáhnout
   Europa dichter bij de burger brengen – De beleidsprioriteiten van het Europees Comité van de Regio’s voor 2020-2025
  17. polski(16.25 MB-PDF)Stáhnout
   Europa bliżej obywateli – priorytety polityczne Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025
  18. português(16.25 MB-PDF)Stáhnout
   Aproximar a Europa dos cidadãos – As prioridades políticas do Comité das Regiões Europeu para o quinquénio de 2020 a 2025
  19. română(16.25 MB-PDF)Stáhnout
   Apropierea Europei de cetățeni – Prioritățile politice ale Comitetului European al Regiunilor pentru perioada 2020-2025
  20. slovenčina(16.25 MB-PDF)Stáhnout
   Priblížiť Európu k občanom: politické priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025
  21. slovenščina(16.23 MB-PDF)Stáhnout
   Približati Evropo ljudem – politične prednostne naloge Evropskega odbora regij v obdobju 2020–2025
  22. svenska(16.24 MB-PDF)Stáhnout
   Föra EU närmare medborgarna – Europeiska regionkommitténs politiska prioriteringar 2020 2025
  23. English(9.06 MB-PDF)Stáhnout
   Bringing Europe closer to people
  Hledáte nějaký jiný jazyk, který není v nabídce?  Zjistěte proč.
Sdílet:
 
Back to top