Sítě  

Sítě VR umožňují regionům a městům přispívat do diskuze v EU a vyměňovat si zkušenosti a osvědčené postupy v konkrétních oblastech politiky EU.

Platforma VR pro monitorování

Platforma VR pro monitorování sleduje zapojení místních a regionálních orgánů do evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik a do dlouhodobé strategie EU pro udržitelný růst.

Úloha a hlavní činnosti

Úloha

Monitorovat zapojení místních a regionálních orgánů do evropského semestru a do dlouhodobé strategie EU pro udržitelný růst.

Hlavní činnosti
 • sledovat příležitosti a výzvy, u nichž by se místní a regionální orgány mohly zapojit do koncipování a provádění strukturálních reforem v kontextu evropského semestru,
 • konzultovat se členy platformy, buď elektronicky, anebo prostřednictvím akcí, kde místní a regionální orgány mohou vyjadřovat své názory a obavy,
 • poskytovat podněty pro politické a legislativní činnosti VR ohledně toho, jak dát evropskému semestru a dlouhodobé strategii EU pro udržitelný růst jasnější územní rozměr.


Mnohostranná platforma na vysoké úrovni pro plnění cílů udržitelného rozvoje

Mnohostranná platforma na vysoké úrovni pro plnění cílů udržitelného rozvoje sdružuje zainteresované strany z řad měst, regionů, občanské společnosti, nevládních organizací a soukromého a podnikatelského sektoru na pravidelných zasedáních, jejichž cílem je podpora a poradenství pro Evropskou komisi ohledně provádění cílů udržitelného rozvoje na úrovni EU. Koordinuje ji sekretariát Evropské komise a čítá 30 členů, včetně Evropského výboru regionů.

Úloha a hlavní činnosti

Úloha

Mnohostranná platforma na vysoké úrovni pro plnění cílů udržitelného rozvoje sdružuje zainteresované strany z řad měst, regionů, občanské společnosti, nevládních organizací a soukromého a podnikatelského sektoru na pravidelných zasedáních, jejichž cílem je podpora a poradenství pro Evropskou komisi ohledně provádění cílů udržitelného rozvoje na úrovni EU. Koordinuje ji sekretariát Evropské komise a čítá 30 členů, včetně Evropského výboru regionů.

Hlavní činnosti
 • podpora a poradenství pro Evropskou komisi a všechny zúčastněné strany zapojené do provádění cílů udržitelného rozvoje na úrovni EU,
 • podpora a poradenství pro Evropskou komisi ohledně akcí, jež Komise v souvislosti s udržitelným rozvojem pořádá,
 • pomoc s přípravou procesu každoročního udílení ceny za udržitelnost,
 • poskytování fóra pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů v oblasti provádění cílů udržitelného rozvoje napříč odvětvími a na místní, regionální, celostátní a unijní úrovni.


Síť pro monitorování subsidiarity

Síť pro monitorování subsidiarity byla vytvořena s cílem usnadnit výměnu informací v rámci celého politického cyklu mezi místními a regionálními orgány a Unií, a to ohledně různých dokumentů a legislativních návrhů, které budou mít po svém přijetí přímý dopad na tyto orgány a na politiky, za něž odpovídají.

Jejími členy jsou parlamenty a vlády regionů s legislativními pravomocemi, místní a regionální orgány bez legislativních pravomocí a sdružení místních samospráv v Evropské unii. Síť je rovněž otevřena národním delegacím ve VR a komorám vnitrostátních parlamentů.

Úloha a hlavní činnosti

Úloha  
 • umožnit místním a regionálním orgánům aktivní účast na monitorování uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality,
 • podporovat regiony s legislativními pravomocemi prostřednictvím podsítě REGPEX, která je otevřená parlamentům a vládám regionů s legislativními pravomocemi.
Hlavní činnosti
 • podporovat parlamenty a vlády z regionů s legislativními pravomocemi prostřednictvím zvláštní platformy REGPEX během lhůty, kdy lze uplatnit mechanismus včasného varování,
 • zvyšovat povědomí o uplatňování zásady subsidiarity v praxi a usnadňovat výměny osvědčených postupů,
 • informovat zpravodaje a členy VR o přínosu v oblasti subsidiarity a proporcionality, který má síť zastupující místní a regionální orgány,
 • určovat opatření ke zlepšení tvorby právních předpisů a snižování byrokracie a opatření zaměřená na to, aby politiky EU byly jejími občany lépe přijímány,
 • zprostředkovávat interinstitucionální dialog o subsidiaritě prostřednictvím konference o subsidiaritě, která se koná jednou za dva roky.


Evropské seskupení pro územní spolupráci

Evropské seskupení pro územní spolupráci usnadňuje přeshraniční, nadnárodní nebo meziregionální spolupráci vytvořením jediného právního subjektu.

Úloha a hlavní činnosti

Úloha 

Umožnit účinnější spolupráci místních a regionálních orgánů z různých členských států, například prostřednictvím možnosti přímo zažádat o prostředky z evropských fondů a spravovat je, a lépe strukturovat jejich spolupráci.

Hlavní činnosti
 • VR je oficiálním správcem unijního rejstříku ESÚS,
 • platforma ESÚS sdružuje politické a odborné zástupce všech existujících i připravovaných ESÚS a experty,
 • cílem platformy je usnadňovat výměnu zkušeností v praxi, propagovat ESÚS jakožto nástroj územní soudržnosti, zviditelňovat projekty ESÚS a zároveň podporovat poradní činnost VR v přeshraničních otázkách.


Evropský portál decentralizované spolupráce pro rozvoj

Evropský portál decentralizované spolupráce pro rozvoj je nástrojem, který společně vytvořily Evropská komise a Evropský výbor regionů s cílem monitorovat rozvojovou spolupráci místních a regionálních orgánů, usnadnit navazování kontaktů mezi místními a regionálními orgány, jež se chtějí zapojit do decentralizované spolupráce, a informovat zúčastněné strany, včetně tvůrců politik a odborníků z praxe, o činnostech v rámci decentralizované spolupráce. 

Úloha a hlavní činnosti

Úloha 

Reagovat na nedostatek informací o rozvojové spolupráci místních a regionálních orgánů, určit oblasti, v nichž jsou činnosti roztříštěné, nevyrovnané nebo se naopak zdvojují, a podporovat navazování kontaktů mezi subjekty činnými v oblasti decentralizované spolupráce.

Hlavní činnosti 
 • správa databáze a série interaktivních map, které zachycují spolupráci financovanou nebo prováděnou místními a regionálními orgány,
  • databáze obsahuje detailní informace o rozvojových projektech místních a regionálních orgánů. Prostřednictvím individualizovaného uživatelského dotazu mohou všichni registrovaní uživatelé vložit, vybrat a získat údaje z databáze,
  • burza decentralizované spolupráce slouží jako nástroj pro sdružování místních a regionálních orgánů EU, jež se chtějí zapojit do rozvojové spolupráce se subjekty z jiných partnerských zemí,
  • interaktivní mapy poskytují hlavní fakta a údaje o činnostech v oblasti decentralizované spolupráce a jasně znázorňují, kdo dělá co a kde, a to jak z pohledu EU, tak z pohledu rozvojových zemí.


Pakt starostů a primátorů

Evropský pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky sdružuje místní a regionální orgány, které se dobrovolně zavázaly provádět na svém území cíle EU v oblasti klimatu a energetiky. Tato jedinečná iniciativa zdola nahoru je utvářena městy, která sdílejí vizi dekarbonizovaných a odolných území, kde mají občané přístup k bezpečné, udržitelné a cenově dostupné energii.

Úloha a hlavní činnosti

Úloha

Pakt poskytuje podporu zdola nahoru pro provádění klimatického a energetického balíčku EU, který v roce 2008 přijaly hlavy států a předsedové vlád.

Hlavní činnosti
 • velvyslanci Paktu starostů a primátorů [odkaz na seznam] – místní a regionální zvolení politici, jejichž regiony a města jsou již signatáři paktu – zastupují VR na vnitrostátních a mezinárodních akcích a podporují města a regiony, aby se do iniciativy zapojily,
 • výměna znalostí a osvědčených postupů, zejména pokud jde o financování opatření ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jí.

Síť regionálních hubů pro přezkum provádění politiky EU (RegHub) – pilotní projekt

Síť poskytuje zpětnou vazbu, pokud jde o provádění právních předpisů EU na místní a regionální úrovni. Koordinuje ji VR. Pilotní fáze začíná ve 20 regionech. Regiony zřídí regionální centra poskytující praktické poradenství v oblasti provádění politik EU.

Úloha a hlavní činnosti

Úloha

Síť poskytuje zpětnou vazbu, pokud jde o provádění právních předpisů EU na místní a regionální úrovni. Koordinuje ji VR. Pilotní fáze začíná ve 20 regionech. Regiony zřídí regionální centra poskytující praktické poradenství v oblasti provádění politik EU.

Hlavní činnosti
 • poskytovat včasnou, systematickou a ucelenou zpětnou vazbu týkající se provádění právních předpisů EU na místní a regionální úrovni,
 • zajistit lepší zapojení místních a regionálních subjektů v rané fázi legislativního procesu EU prostřednictvím přímého kontaktního místa na regionální úrovni,
 • zajišťovat informační centrum v regionu podávající informace o probíhajícím úsilí EU v oblasti zlepšování právní úpravy (informace o veřejných konzultacích, plány provádění, internetové stránky atd.),
 • více zaměřovat pozornost na zlepšování stávajících právních předpisů EU a jejich uplatňování na místní a regionální úrovni prostřednictvím podpory partnerství a víceúrovňové správy,
 • zajišťovat stálý mechanismus podporující zjednodušování a výměnu poznatků a zkušeností mezi regiony, pokud jde o uplatňování a další rozvoj právních předpisů EU.


Města a regiony za integraci

Iniciativa s názvem Města a regiony za integraci poskytuje evropským starostům a regionálním představitelům politickou platformu, která umožňuje představovat pozitivní příklady integrace migrantů a uprchlíků, sdílet příslušné informace a podporovat rozmanitost jakožto přidanou hodnotu pro budování inkluzivních měst a zajištění sociální soudržnosti.

Úloha a hlavní činnosti 

Účel

 • podpora integrace migrantů a uprchlíků,
 • posílení hlasu malých obcí, středně velkých měst a regionů a podpora spolupráce mezi malými obcemi, městy a regiony,
 • příspěvek k vylepšení obrazu solidarity a k boji proti dezinformacím v této oblasti.

Hlavní činnosti

 • pořádání politických kulatých stolů a konferencí na vysoké úrovni,
 • vypracování a prosazování návrhů integračních politik EU,
 • shromažďování pozitivních zkušeností a osvědčených postupů (interaktivní mapa),
 • usnadnění výměny osvědčených postupů,
 • poskytování a šíření informací o integraci (možnosti financování, akce, osvědčené postupy atd.).


 

Share: