Sítě  

​​Sítě VR umožňují regionům a městům přispívat do diskuze v EU a vyměňovat si zkušenosti a osvědčené postupy v konkrétních oblastech politiky EU.
Obsah

​​​​Platforma VR pro monitorování

Platforma VR pro monitorování sleduje zapojení místních a regionálních orgánů do evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik a do dlouhodobé strategie EU pro udržitelný růst.

​​​Úloha

Monitorovat zapojení místních a regionálních orgánů do evropského semestru a do dlouhodobé strategie EU pro udržitelný růst.

Hlavní činnosti

 • sledovat příležitosti a výzvy, u nichž by se místní a regionální orgány mohly zapojit do koncipování a provádění strukturálních reforem v kontextu evropského semestru,
 • konzultovat se členy platformy, buď elektronicky, anebo prostřednictvím akcí, kde místní a regionální orgány mohou vyjadřovat své názory a obavy,
 • poskytovat podněty pro politické a legislativní činnosti VR ohledně toho, jak dát evropskému semestru a dlouhodobé strategii EU pro udržitelný růst jasnější územní rozměr.​

Více 

Mnohostranná platforma na vysoké úrovni pro plnění cílů udržitelného rozvoje

Mnohostranná platforma na vysoké úrovni pro plnění cílů udržitelného rozvoje sdružuje zainteresované strany z řad měst, regionů, občanské společnosti, nevládních organizací a soukromého a podnikatelského sektoru na pravidelných zasedáních, jejichž cílem je podpora a poradenství pro Evropskou komisi ohledně provádění cílů udržitelného rozvoje na úrovni EU. Koordinuje ji sekretariát Evropské komise a čítá 30 členů, včetně Evropského výboru regionů.

​​Úloha

Mnohostranná platforma na vysoké úrovni pro plnění cílů udržitelného rozvoje sdružuje zainteresované strany z řad měst, regionů, občanské společnosti, nevládních organizací a soukromého a podnikatelského sektoru na pravidelných zasedáních, jejichž cílem je podpora a poradenství pro Evropskou komisi ohledně provádění cílů udržitelného rozvoje na úrovni EU. Koordinuje ji sekretariát Evropské komise a čítá 30 členů, včetně Evropského výboru regionů.

Hlavní činnosti

 • podpora a poradenství pro Evropskou komisi a všechny zúčastněné strany zapojené do provádění cílů udržitelného rozvoje na úrovni EU,
 • podpora a poradenství pro Evropskou komisi ohledně akcí, jež Komise v souvislosti s udržitelným rozvojem pořádá,
 • pomoc s přípravou procesu každoročního udílení ceny za udržitelnost,
 • poskytování fóra pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů v oblasti provádění cílů udržitelného rozvoje napříč odvětvími a na místní, regionální, celostátní a unijní úrovni.

Více


Síť pro monitorování subsidiarity

S​íť pro monitorování subsidiarity byla vytvořena s cílem usnadnit výměnu informací v rámci celého politického cyklu mezi místními a regionálními orgány a Unií, a to ohledně různých dokumentů a legislativních návrhů, které budou mít po svém přijetí přímý dopad na tyto orgány a na politiky, za něž odpovídají.

Jejími členy jsou parlamenty a vlády regionů s legislativními pravomocemi, místní a regionální orgány bez legislativních pravomocí a sdružení místních samospráv v Evropské unii. Síť je rovněž otevřena národním delegacím ve VR a komorám vnitrostátních parlamentů.

Úloha  

 • umožnit místním a regionálním orgánům aktivní účast na monitorování uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality,
 • podporovat regiony s legislativními pravomocemi prostřednictvím podsítě REGPEX, která je otevřená parlamentům a vládám regionů s legislativními pravomocemi.

Hlavní činnosti

 • podporovat parlamenty a vlády z regionů s legislativními pravomocemi prostřednictvím zvláštní platformy REGPEX během lhůty, kdy lze uplatnit mechanismus včasného varování,
 • zvyšovat povědomí o uplatňování zásady subsidiarity v praxi a usnadňovat výměny osvědčených postupů,
 • informovat zpravodaje a členy VR o přínosu v oblasti subsidiarity a proporcionality, který má síť zastupující místní a regionální orgány,
 • určovat opatření ke zlepšení tvorby právních předpisů a snižování byrokracie a opatření zaměřená na to, aby politiky EU byly jejími občany lépe přijímány,
 • zprostředkovávat interinstitucionální dialog o subsidiaritě prostřednictvím konference o subsidiaritě, která se koná jednou za dva roky.​

Více


Evropské seskupení pro územní spolupráci

Evropské seskupení pro územní spolupráci usnadňuje přeshraniční, nadnárodní nebo meziregionální spolupráci vytvořením jediného právního subjektu.

​​Úloha 

Umožnit účinnější spolupráci místních a regionálních orgánů z různých členských států, například prostřednictvím možnosti přímo zažádat o prostředky z evropských fondů a spravovat je, a lépe strukturovat jejich spolupráci.

Hlavní činnosti

 • VR je oficiálním správcem unijního rejstříku ESÚS,
 • platforma ESÚS sdružuje politické a odborné zástupce všech existujících i připravovaných ESÚS a experty,
 • cílem platformy je usnadňovat výměnu zkušeností v praxi, propagovat ESÚS jakožto nástroj územní soudržnosti, zviditelňovat projekty ESÚS a zároveň podporovat poradní činnost VR v přeshraničních otázkách.

Ví​ce

​​

Pakt starostů a primátorů

Evropský pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky sdružuje místní a regionální orgány, které se dobrovolně zavázaly provádět na svém území cíle EU v oblasti klimatu a energetiky. Tato jedinečná iniciativa zdola nahoru je utvářena městy, která sdílejí vizi dekarbonizovaných a odolných území, kde mají občané přístup k bezpečné, udržitelné a cenově dostupné energii.

​​Úloha

Pakt poskytuje podporu zdola nahoru pro provádění klimatického a energetického balíčku EU, který v roce 2008 přijaly hlavy států a předsedové vlád.

Hlavní činnosti

 • velvyslanci Paktu starostů a primátorů ​– místní a regionální zvolení politici, jejichž regiony a města jsou již signatáři paktu – zastupují VR na vnitrostátních a mezinárodních akcích a podporují města a regiony, aby se do iniciativy zapojily,
 • výměna znalostí a osvědčených postupů, zejména pokud jde o financování opatření ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jí.​

Více

Síť regionálních hubů pro přezkum provádění politiky EU (RegHub) – pilotní projekt

Síť poskytuje zpětnou vazbu, pokud jde o provádění právních předpisů EU na místní a regionální úrovni. Koordinuje ji VR. Pilotní fáze začíná ve 20 regionech. Regiony zřídí regionální centra poskytující praktické poradenství v oblasti provádění politik EU.

Úloha

Síť poskytuje zpětnou vazbu, pokud jde o provádění právních předpisů EU na místní a regionální úrovni. Koordinuje ji VR. Pilotní fáze začíná ve 20 regionech. Regiony zřídí regionální centra poskytující praktické poradenství v oblasti provádění politik EU.

Hlavní činnosti

 • poskytovat včasnou, systematickou a ucelenou zpětnou vazbu týkající se provádění právních předpisů EU na místní a regionální úrovni,
 • zajistit lepší zapojení místních a regionálních subjektů v rané fázi legislativního procesu EU prostřednictvím přímého kontaktního místa na regionální úrovni,
 • zajišťovat informační centrum v regionu podávající informace o probíhajícím úsilí EU v oblasti zlepšování právní úpravy (informace o veřejných konzultacích, plány provádění, internetové stránky atd.),
 • více zaměřovat pozornost na zlepšování stávajících právních předpisů EU a jejich uplatňování na místní a regionální úrovni prostřednictvím podpory partnerství a víceúrovňové správy,
 • zajišťovat stálý mechanismus podporující zjednodušování a výměnu poznatků a zkušeností mezi regiony, pokud jde o uplatňování a další rozvoj právních předpisů EU.

Více

Města a regiony za integraci

Iniciativa s názvem Města a regiony za integraci poskytuje evropským starostům a regionálním představitelům politickou platformu, která umožňuje představovat pozitivní příklady integrace migrantů a uprchlíků, sdílet příslušné informace a podporovat rozmanitost jakožto přidanou hodnotu pro budování inkluzivních měst a zajištění sociální soudržnosti.

Účel

 • podpora integrace migrantů a uprchlíků,
 • posílení hlasu malých obcí, středně velkých měst a regionů a podpora spolupráce mezi malými obcemi, městy a regiony,
 • příspěvek k vylepšení obrazu solidarity a k boji proti dezinformacím v této oblasti.

Hlavní činnosti

 • pořádání politických kulatých stolů a konferencí na vysoké úrovni,
 • vypracování a prosazování návrhů integračních politik EU,
 • shromažďování pozitivních zkušeností a osvědčených postupů (interaktivní mapa),
 • usnadnění výměny osvědčených postupů,
 • poskytování a šíření informací o integraci (možnosti financování, akce, osvědčené postupy atd.).

Více​​

Multimédia

10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary

 

Další videa

 • 10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
  10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
Sdílet:
 
Back to top