Sítě  

​​​​Sítě VR umožňují regionům a městům přispívat do diskuze v EU a vyměňovat si zkušenosti a osvědčené postupy v konkrétních oblastech politiky EU.
Obsah

​Síť pro monitorování subsidiarity

S​íť pro monitorování subsidiarity byla vytvořena s cílem usnadnit výměnu informací v rámci celého politického cyklu mezi místními a regionálními orgány a Unií, a to ohledně různých dokumentů a legislativních návrhů, které budou mít po svém přijetí přímý dopad na tyto orgány a na politiky, za něž odpovídají.

Jejími členy jsou parlamenty a vlády regionů s legislativními pravomocemi, místní a regionální orgány bez legislativních pravomocí a sdružení místních samospráv v Evropské unii. Síť je rovněž otevřena národním delegacím ve VR a komorám vnitrostátních parlamentů.

Úloha  

 • umožnit místním a regionálním orgánům aktivní účast na monitorování uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality,
 • podporovat regiony s legislativními pravomocemi prostřednictvím podsítě REGPEX, která je otevřená parlamentům a vládám regionů s legislativními pravomocemi.

Hlavní činnosti

 • podporovat parlamenty a vlády z regionů s legislativními pravomocemi prostřednictvím zvláštní platformy REGPEX během lhůty, kdy lze uplatnit mechanismus včasného varování,
 • zvyšovat povědomí o uplatňování zásady subsidiarity v praxi a usnadňovat výměny osvědčených postupů,
 • informovat zpravodaje a členy VR o přínosu v oblasti subsidiarity a proporcionality, který má síť zastupující místní a regionální orgány,
 • určovat opatření ke zlepšení tvorby právních předpisů a snižování byrokracie a opatření zaměřená na to, aby politiky EU byly jejími občany lépe přijímány,
 • zprostředkovávat interinstitucionální dialog o subsidiaritě prostřednictvím konference o subsidiaritě, která se koná jednou za dva roky.​

Více

Evropská přeshraniční platforma 

Evropská přeshraniční platforma sdružuje aktéry zapojené do přeshraniční spolupráce, a to od příhraničních měst a regionů až po ESÚS a euroregiony.

Úkoly

Podporovat nové přístupy a politická řešení pro přeshraniční regiony, a přispívat tak k jejich sociálnímu a hospodářskému růstu a zároveň k utváření společné evropské budoucnosti.

​Hlavní činnosti 

 • Pořádání výročních schůzí s přeshraničními aktéry za účelem poskytování poradenství VR v rámci jeho činnosti týkající se přeshraniční spolupráce.
 • Zapojování další orgánů EU do řešení otázek společného zájmu přeshraničních komunit. 

Více​​

Evropské seskupení pro územní spolupráci

Evropské seskupení pro územní spolupráci usnadňuje přeshraniční, nadnárodní nebo meziregionální spolupráci vytvořením jediného právního subjektu.

​​Úloha 

Umožnit účinnější spolupráci místních a regionálních orgánů z různých členských států, například prostřednictvím možnosti přímo zažádat o prostředky z evropských fondů a spravovat je, a lépe strukturovat jejich spolupráci.

Hlavní činnosti

 • VR je oficiálním správcem unijního rejstříku ESÚS,
 • Platforma poskytuje poradenství místním a regionálním orgánům, které si přejí vytvořit ESÚS, a také existujícím ESÚS.

Ví​ce

Síť regionálních hubů pro přezkum provádění politiky EU (RegHub) – pilotní projekt

Síť poskytuje zpětnou vazbu, pokud jde o provádění právních předpisů EU na místní a regionální úrovni. Koordinuje ji VR. Pilotní fáze začíná ve 20 regionech. Regiony zřídí regionální centra poskytující praktické poradenství v oblasti provádění politik EU.

Úloha

Síť poskytuje zpětnou vazbu, pokud jde o provádění právních předpisů EU na místní a regionální úrovni. Koordinuje ji VR. Pilotní fáze začíná ve 20 regionech. Regiony zřídí regionální centra poskytující praktické poradenství v oblasti provádění politik EU.

Hlavní činnosti

 • poskytovat včasnou, systematickou a ucelenou zpětnou vazbu týkající se provádění právních předpisů EU na místní a regionální úrovni,
 • zajistit lepší zapojení místních a regionálních subjektů v rané fázi legislativního procesu EU prostřednictvím přímého kontaktního místa na regionální úrovni,
 • zajišťovat informační centrum v regionu podávající informace o probíhajícím úsilí EU v oblasti zlepšování právní úpravy (informace o veřejných konzultacích, plány provádění, internetové stránky atd.),
 • více zaměřovat pozornost na zlepšování stávajících právních předpisů EU a jejich uplatňování na místní a regionální úrovni prostřednictvím podpory partnerství a víceúrovňové správy,
 • zajišťovat stálý mechanismus podporující zjednodušování a výměnu poznatků a zkušeností mezi regiony, pokud jde o uplatňování a další rozvoj právních předpisů EU.

Více

Města a regiony za integraci

Iniciativa s názvem Města a regiony za integraci poskytuje evropským starostům a regionálním představitelům politickou platformu, která umožňuje představovat pozitivní příklady integrace migrantů a uprchlíků, sdílet příslušné informace a podporovat rozmanitost jakožto přidanou hodnotu pro budování inkluzivních měst a zajištění sociální soudržnosti.

Účel

 • podpora integrace migrantů a uprchlíků,
 • posílení hlasu malých obcí, středně velkých měst a regionů a podpora spolupráce mezi malými obcemi, městy a regiony,
 • příspěvek k vylepšení obrazu solidarity a k boji proti dezinformacím v této oblasti.

Hlavní činnosti

 • pořádání politických kulatých stolů a konferencí na vysoké úrovni,
 • vypracování a prosazování návrhů integračních politik EU,
 • shromažďování pozitivních zkušeností a osvědčených postupů (interaktivní mapa),
 • usnadnění výměny osvědčených postupů,
 • poskytování a šíření informací o integraci (možnosti financování, akce, osvědčené postupy atd.).

Více​​

Multimédia

10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary

 

Další videa

 • 10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
  10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
Sdílet :
 
Back to top