Om RU  

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) er regionernes og byernes stemme i Den Europæiske Union (EU). Det repræsenterer lokale og regionale myndigheder i hele EU og rådgiver om ny lovgivning, som har virkninger for regioner og byer (70 % af al EU's lovgivning).

RU er en politisk forsamling bestående af 329 medlemmer og 329 suppleanter fra alle EU-landene (grupperet i politiske partier og ledet af formanden), som er valgt på lokalt eller regionalt niveau (f.eks. borgmestre eller regionsrådsformænd). De kommer til Bruxelles seks gange om året for at debattere deres udtalelser om forslag til lovgivning og resolutioner angående EU's aktiviteter.

RU's medlemmer støttes af et sekretariat, der ledes af generalsekretæren.


Indhold

​Hovedprin​​cipper

RU arbejder for at bringe EU's borgere tættere på EU. Ved at involvere regionale og lokale repræsentanter, som er i daglig kontakt med deres vælgeres bekymringer, og ved at indbyde borgerne til at deltage i forskellige arrangementer og debatter, bidrager RU til at mindske kløften mellem EU‑institutionernes arbejde og EU's borgere.

Hensigtserklæring

Vores opgave går ud på at inddrage de regionale og lokale myndigheder og dermed også borgerne i den europæiske beslutningsproces. 

Flerniveaustyring

At arbejde i partnerskab er en anden grundpille i RU's arbejde. Sagt på en anden måde tror RU på en koordineret indsats mellem det europæiske, det nationale, det regionale og det lokale niveau.

Nærhedsprincippet

Nærhedsprincippet skal overholdes i alle faser af EU's lovgivningsproces, hvilket betyder, at beslutningerne skal tages på det myndighedsniveau, der bedst tjener den almene interesse – lokalt, når det er muligt.

Hvilke typer lovgivning debatteres?

Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Union er forpligtede til at høre RU om alle forslag, der vedrører områder, der har konsekvenser for det regionale eller det lokale niveau: økonomisk, social og territorial samhørighed, strukturfonde, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, beskæftigelse og sociale anliggender, uddannelse, ungdom, erhvervsuddannelse, kultur og sport, miljø, energi og klimaforandringer, transport, transeuropæiske net og folkesundhed.

Uden for disse områder har Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet mulighed for at høre RU.

RU vedtager anbefalinger om forslag til EU-lovgivning og kommer endvidere med forslag til nye politikker på grundlag af lokale og regionale erfaringer og ekspertise. Udvalget kan tillige foreslå ny lovgivning og sætte nye emner på EU's dagsorden.

RU's rolle blev anerkendt og styrket med Lissabontraktaten i 2009. RU skal høres i alle faser af EU's lovgivningsproces og kan indbringe EU-lovgivning for Domstolen, hvis udvalget mener, at man har tilsidesat dets institutionelle rettigheder eller forbigået de nationale, regionale og lokale myndigheder. Dette betyder, at RU's forbindelser med Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet er blevet styrket.

Hvordan arbejder RU?

RU består af 329 medlemmer og 329 suppleanter fra alle EU-landene. Hver national regering foreslår sine regionale og lokale repræsentanter (medlemmer og suppleanter) – de nationale delegationer. RU's medlemmer har en mandatperiode på fem år, startende fra den dato, hvor de officielt bliver udnævnt af Rådet.

Seks underudvalg, som omfatter medlemmer, og som hver dækker et antal politikområder, analyserer de lovgivningsmæssige tekster, der er forberedt af Kommissionen, og udarbejder udtalelser, som derpå debatteres og vedtages på RU's plenarforsamlinger.

Efter hver periode på to et halvt år vælger forsamlingen RU's formand og første ​næstformand. Formanden repræsenterer udvalget og leder dets arbejde. Hvis formanden er fraværende eller forhindret i at deltage, afløses han/hun af første næstformand eller en af de andre næstformænd.

Er RU's medlemmer tilknyttet politiske grupper?

RU's medlemmer er grupperet efter deres politiske tilhørsforhold:

Normalt holder grupperne møde før hver plenarforsamling. De kan endvidere holde to ekstraordinære møder (uden for Bruxelles) hvert år.

Hvad er RU's årlige budget?

RU's årlige budget er på ca. 96 mio. EUR, som dækker udgifter til personale samt medlemmernes rejseudgifter, tolkning og kommunikationsaktiviteter.

Detaljerede oplysninger om alle EU-institutionernes budgetter kan ses her.

Hvilken gennemslagskraft har RU?

EU er ikke forpligtet til at tage RU's udtalelser i betragtning, men gør det i p raksis i større eller mindre udstrækning (se Kommissionens årlige rapporter om dens opfølgning på RU's udtalelser samt RU's egne effektrapporter).

Hvor stor betaling får medlemmerne?

Medlemmerne får alene betalt udgifter for deltagelse i møder, og deres deltagelse registreres i referaterne af alle møder, der kan findes på medlemsportalen sammen med deres personlige oplysninger og mødeaktiviteter.

Nøglefakta

 • 70 % af EU-lovgivningen har direkte regional og lokal indvirkning
 • 27 EU-lande
 • 329 lokalt og regionalt valgte medlemmer
 • 6 underudvalg
 • 6 politiske grupper
 • op til 6 plenarmøder om året
 • mere end 50 udtalelser vedtaget hvert år​


Dokumenter

 • HENSIGTSERKLÆRING

  Tilgængelige sprog (23)
  1. български(195.85 KB-PDF)Download
   ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИСИЯТА
  2. Čeština(196.77 KB-PDF)Download
   PROHLÁŠENÍ O POSLÁNÍ
  3. Deutsch(131.4 KB-PDF)Download
   GRUNDSATZERKLÄRUNG ZU DEN AUFGABEN
  4. ελληνικά(188.5 KB-PDF)Download
   ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
  5. English(24.37 KB-PDF)Download
   MISSION STATEMENT
  6. español(123.32 KB-PDF)Download
   DECLARACIÓN DE MISIÓN
  7. eesti(121.11 KB-PDF)Download
   EESMÄRKIDE JA ÜLESANNETE KIRJELDUS
  8. suomi(121.33 KB-PDF)Download
   TEHTÄVÄNKUVAUS
  9. français(121.1 KB-PDF)Download
   DÉCLARATION DE MISSION
  10. Gaeilge(119.03 KB-PDF)Download
   RÁITEAS MISIN
  11. hrvatski(121.06 KB-PDF)Download
   IZJAVA O MISIJI
  12. magyar(124.92 KB-PDF)Download
   KÜLDETÉSI NYILATKOZAT
  13. italiano(24.07 KB-PDF)Download
   DICHIARAZIONE DI MISSIONE
  14. lietuvių(120.99 KB-PDF)Download
   MISIJOS DEKLARACIJA
  15. latviešu(119.89 KB-PDF)Download
   PAMATUZDEVUMI
  16. Malti(129.67 KB-PDF)Download
   STQARRIJA TAL-MISSJONI
  17. Nederlands(123.3 KB-PDF)Download
   MISSIONSTATEMENT
  18. polski(124.41 KB-PDF)Download
   DEKLARACJA MISJI
  19. português(26.96 KB-PDF)Download
   DECLARAÇÃO DE MISSÃO
  20. română(194.48 KB-PDF)Download
   DECLARAȚIE DE MISIUNE
  21. slovenčina(126.41 KB-PDF)Download
   VYHLÁSENIE O POSLANÍ
  22. slovenščina(120.26 KB-PDF)Download
   IZJAVA O POSLANSTVU
  23. svenska(119.04 KB-PDF)Download
   UPPDRAGSBESKRIVNING
  Mangler det sprog, du søger, på listen?  Find ud af, hvorfor.

Multimedier

Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!

 

Se flere

 • Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!
  Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!
Del:
 
Back to top