Aktindsigt  

​​​​​​​​​​I Amsterdamtraktaten blev der indføjet en ny artikel 255, som giver borgerne aktindsigt i dokumenter fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Disse tre institutioner vedtog forordning (EF) 1049/2001 om offentlig aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter og anmodede derefter i en fælles erklæring de andre EU-agenturer og -organer om at vedtage tilsvarende regler på området.

I vores udvalg har denne anmodning ført til en ny politik for aktindsigt, og dermed er der indført maksimal åbenhed i vores arbejde. Denne åbenhed giver uden tvivl mulighed for større offentlig deltagelse i EU's beslutningsproces og bidrager til at styrke principperne om demokrati og grundlæggende rettigheder som defineret i artikel 6 i EU-traktaten og i EU's charter om grundlæggende rettigheder.

I Lissabontraktaten (2009) blev borgernes aktindsigt, som nu er knæsat i artikel 15, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), formelt udstrakt til at omfatte alle institutioner, organer og agenturer i Den Europæiske Union.

Indhold

Afgørelse nr. 18/2020 om aktindsigt i Regionsudvalgets dokumenter

Afgørelse nr. 18/2020 om aktindsigt i Regionsudvalgets dokumenter omfatter udtrykkeligt de principper og begrænsninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1049/2001, og fastsætter endvidere proceduren for begæring om aktindsigt i udvalgets dokumenter.

Borgerne har direkte adgang til de udvalgsdokumenter, der er nævnt i listen i bilaget til afgørelse nr. 18/2020, i et elektronisk register over dokumenter. Andre dokumenter kan også medtages i dette register.

Borgerne kan begære om aktindsigt i samtlige dokumenter inden for de begrænsninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1049/2001.

Begæringen skal være formuleret tilstrækkelig præcist og navnlig indeholde de oplysninger, der skal til for at identificere det eller de ønskede dokument(er), samt navn og kontaktoplysninger på ansøgeren. Ansøgeren er imidlertid ikke forpligtet til at begrunde ansøgningen (undtagen i visse tilfælde, hvor der er adgang til personoplysninger). Udvalget skal bekræfte modtagelsen af begæringen, så snart den er registreret, og svare senest 15 arbejdsdage efter registreringen (denne frist kan undtagelsesvis forlænges med 15 arbejdsdage).

Hvis udvalget helt eller delvis afslår at give aktindsigt i det ønskede dokument, skal afslaget begrundes. Den, der har fremsat begæringen, har derefter 15 arbejdsdage til at genfremsætte begæringen. Herefter har udvalget igen 15 arbejdsdage (med mulighed for forlængelse på yderligere 15 arbejdsdage) til at svare.

Hvis udvalget fortsat afslår at give fuld aktindsigt i det ønskede dokument efter en genfremsat begæring, kan den, der har fremsat begæringen, herefter iværksætte domstolsprøvelse mod udvalget og/eller klage til Den Europæiske Ombudsmand.

Hvis du ikke kan finde et dokument i det elektroniske register over dokumenter, kan du fremsætte en begæring om aktindsigt i dokumentet via nedenstående link.

​Anmod om aktindsigt

For at anmode om aktindsigt i et dokument, skal du udfylde følgende formular og vælge "Aktindsigt".​

Kontaktpersoner

Kontoret for åbenhed og aktindsigt står til rådighed med svar på spørgsmål og kan bistå dig i forbindelse med søgninger.

Send os en e-mail​​​ eller skriv til vores postadresse:

Det Europæiske Regionsudvalg
Arkivtjenesten (kontor JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel​​

Del:
 
Back to top