Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU bør sætte inklusivitet i centrum for den digitale og økologiske omstilling  

I en debat med Finlands minister for europæiske anliggender, Tytti Tuppurainen, opfordrede EU's lokale og regionale repræsentanter EU til at sikre, at alle regioner og deres borgere får gavn af den digitale og økologiske omstilling, som præger vores samfund. Det Europæiske Regionsudvalg (RU) vedtog den 9. oktober to udtalelser, der var bestilt af det finske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union. De beskæftiger sig med, hvordan man håndterer den digitale kløft og sikrer alle europæere samhørighed og solidaritet.

Den finske minister Tytti Tuppurainen påpegede, at "hvis man skal nå målet om kulstofneutralitet i EU i 2050, er det EU's ansvar sammen med andre store økonomier at påtage sig den førende rolle i omstillingen til en digital, bæredygtig og klimaneutral økonomi. Omstilling bør ses som en mulighed. Vi er nødt til at hilse forandringerne som følge af den grønne omstilling, tekniske udvikling og globaliseringen velkommen, og forme dem så ingen lades i stikken".

Ministeren tilføjede, at "samhørighedspolitikken bidrager væsentligt til en bæredygtig og inklusiv vækst i alle EU's regioner og hjælper os med at tackle de udfordringer, EU står over for. Den er et vigtigt redskab til at stimulere bæredygtig økonomisk vækst og mindske de regionale forskelle. Samtidig er den fremtidige samhørighedspolitik nødt til at være mere resultatorienteret, effektiv og temafokuseret".

Det Europæiske Regionsudvalgs formand Karl-Heinz Lambertz anførte, at "alle regioner og byer skal høste fordelene ved den digitale økonomi, hvis det skal lykkes os at opbygge et konkurrencedygtigt, inkluderende og bæredygtigt Europa. Den digitale omstilling af vores økonomier går hånd i hånd med Europas økonomiske, sociale og territoriale samhørighed. Den vil ikke kun bidrage til beskæftigelsen, men også være en støtte for regioner og byer, navnlig i landdistrikterne og områder, der er i gang med en omstillingsproces, og hjælpe dem gennem den presserende overgang til den kulstofneutrale fremtid, som Europa skal opnå inden 2050. Uden de nødvendige investeringer vil regionerne og byerne imidlertid ikke være i stand til at levere resultater. Størrelsen på og udformningen af det kommende EU-budget vil få afgørende indflydelse på vores fælles fremtid i de kommende år. Nedskæringer af regionale investeringer og en centralisering af midlerne vil kun bremse Europa."

Den første af de to udtalelser påpeger, at adgang til og aktiv deltagelse i det digitale samfund er afgørende for en vellykket lokal og regional udvikling. Den fremhæver digital samhørighed som en vigtig yderligere dimension af det traditionelle begreb "økonomisk, social og territorial samhørighed", som er defineret i EU-traktaterne. RU beklager ikke desto mindre, at prioriteterne på den kommende Kommissions politiske dagsorden ikke lægger nok vægt på et inkluderende digitalt indre marked, som kommer borgerne til gode overalt i EU.

Ifølge udtalelsens ordfører, Anne Karjalainen (FI/PES), der er medlem af byrådet i Kerava, "skal den digitale omstilling bygge på en bæredygtig, konkurrencedygtig og menneskedrevet dataøkonomi i EU. I stedet for teknologidreven produktudvikling bør fokus være på at udvikle menneskecentrerede teknikker, tjenester og produkter, herunder brugercentreret design, samskabelse og hurtig gennemførelse af pilotprojekter".

For at sikre alle europæere ret til konnektivitet efterlyser RU mere støtte til udbredelse af højhastighedsbredbånd og 5G-net i lokalområderne, uanset deres størrelse og befolkningstæthed. Anne Karjalainens udtalelse efterlyser også øgede investeringer i digitale færdigheder og mediekendskab, cybersikkerhed og forbrugerbeskyttelse inden for den digitale økonomi, og understreger, at regionale netværk af digitale innovationsknudepunkter spiller en stor rolle i gennemførelsen af det nye program for et digitalt Europa.

Digitalisering og indførelse af intelligente løsninger i det offentlige, navnlig inden for transport- og energisektoren, spiller også en afgørende rolle i fremskyndelsen af bæredygtig udvikling på lokalt og regionalt niveau. En udtalelse udarbejdet af Andries Gryffroy (BE/EA), medlem af det flamske parlament, fokuserer på intelligente byers rolle, når det gælder om at sikre en retfærdig omstilling til klimaneutralitet og gennemførelse af målene for bæredygtig udvikling på lokalt niveau.

Ordføreren Andries Gryffroy understregede, at "byer og regioner spiller en vigtig rolle i omstillingen til et ressourceeffektivt, klimaneutralt og biologisk mangfoldigt Europa. Det er nødvendigt at vi skaber flere og bedre muligheder for at hjælpe og støtte lokale og regionale aktører i denne udvikling. En bundstyret tilgang med intelligente foranstaltninger, som opstår under det lokale samarbejde, vil være nødvendig. Denne inklusivitet er nødvendig både for at lukke den digitale kløft, men også for at sikre, at de svageste ikke lades i stikken under omstillingen til et digitalt samfund".

Baggrundsoplysninger

Samhørighedspolitikken er EU's vigtigste finansieringskilde til forbedring af konnektiviteten. I EU's nuværende flerårige finansielle ramme (2014-2020) er der blevet tildelt 6,94 mia. EUR fra ESI-fondene til udbredelse af bredbåndsnet, primært fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling. I slutningen af 2020 forventes finansieringen at have hjulpet 14,6 mio. flere husstande med at få adgang til bredbånd, 77.500 virksomheder med at øge deres anvendelse af IKT - tjenester og 41,7 mio. mennesker med at nyde godt af bedre sundhedstjenester, herunder e-sundhed. Der ydes også finansiering via Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og Connecting Europe-faciliteten, herunder Bredbåndsfonden, som blev lanceret i 2018. Læs mere .

Siden 2017 har RU samarbejdet med Kommissionen i en fælles bredbåndsplatform , hvor lokale beslutningstagere og eksperter har undersøgt forskellige løsninger til udbredelse af hurtigere, bedre og bæredygtige højhastighedsbredbånd i alle europæiske regioner og arbejdet hen imod at fjerne den digitale kløft som følge af geografisk beliggenhed eller markedssvigt. Platformen er i færd med at udvide sit arbejde til at omfatte bredere aspekter af det digitale samfund og den digitale økonomi. Holdningsdokumentet Et digitalt Europa for alle, som blev udarbejdet af RU's formand Karl-Heinz Lambertz og første næstformand Markku Markkula, blev fremlagt på den digitale forsamling 2019 .

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tlf. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu