Udtalelser  

Kommissionen hører Det Europæiske Regionsudvalg (RU) i den tidligste fase i den europæiske lovgivningsproces på politikområder, der direkte berører de lokale og regionale myndigheder. RU kan også proaktivt vedtage en holdning om et særligt emne i form af en initiativudtalelse.

En demokratisk proces i tre faser: drøftelse, udarbejdelse og afstemning

  • RU's formand tildeler en sag til det relevante interne underudvalg. 
  • Et af RU's medlemmer udnævnes til ordfører. Ordføreren udarbejder et forslag til udtalelse og fremlægger det for det pågældende underudvalgs medlemmer til drøftelse, ændring og vedtagelse.
  • Forslaget til udtalelse fremlægges og drøftes på den næste plenarforsamling.
  • Når udtalelsen er vedtaget på plenarmødet af RU's medlemmer, sendes den til alle EU's institutioner.​

Søg efter udtalelser

Indhold

​Effe​​kten af RU's arbejde på EU​'s lovgivning

Hensigten med RU's politiske arbejde er at øge de europæiske regionale og lokale myndigheders indflydelse.

Effekten af mange udtalelser kan først måles i de år, der følger efter deres vedtagelse, når lovgivningsprocessen er tilstrækkeligt fremskreden.

Det udarbejdes løbende effektrapporter på grundlag af følgende input:

  • Kommissionens rapporter om dens opfølgning på RU's udtalelser
  • RU's effektevalueringspapirer, som sammenfatter udtalelsernes politiske følgevirkninger for tekster fra Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet
  • RU's pressekontors monitorering af udtalelsernes medieeffekt
  • Et årligt gennemsnit på 150 udtalelsesrelaterede arrangementer organiseret af RU bidrager til at styrke effekten af RU's udtalelser og resolutioner i EU's beslutningsproces.​

Dokumenter

Infographics

Annual Reports on the Impact of CoR Opinions

Executive Summaries of CoR Impact Reports

EC's follow-up to CoR opinions

Del:
 
Back to top