Politiske prioriteter for 2020-2025  

hands

De lokale og regionale myndigheder, som i EU repræsenteres af Det Europæiske Regionsudvalg, har altid udgjort rygraden i det europæiske demokrati. Den nylige covid-19-pandemi har vist, at de lokale og regionale ledere med deres indsats under krisen og nu som primus motor for genopretningen er drivkraften bag lokalsamfundene. Det bliver derfor udvalgets vigtigste mål få bragt Europa tættere på borgerne gennem landsbyer, byer og regioner med fokus på tre hovedprioriteter.​

Indhold

Politisk​​e prioriteter ​

Alle beslutninger skal træffes så tæt på borgerne som muligt i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Heri ligger, at de lokale og regionale myndigheders rolle i EU skal fremhæves og styrkes.

Konferencen om Europas fremtid er en lejlighed til at forbedre den måde, EU arbejder på, idet vellykkede eksempler på borgerdeltagelse udviklet af vores medlemmer i deres bagland vil kunne deles og opskaleres, og EU's beslutningsproces reformeres. Vi vil også fortsætte arbejdet for at sikre, at ny EU-lovgivning indebærer en mindskelse af den administrative byrde og gennemførelsesomkostningerne for vores regioner.

Alle europæiske beslutninger bør træffes i lyset af vores tilsagn om at tackle de større samfundsmæssige omvæltninger, som vores landsbyer, byer og regioner står over for. Det er bl.a. globale pandemier, den grønne og den digitale omstilling, demografiske udfordringer og migrationsstrømme. Hvis vi sammen kommer stærkere ud på den anden side af disse omstillinger, vil det være os, der tager ansvaret for vores fremtid, og vi vil kunne skabe modstandsdygtige lokalsamfund.

Vi vil fremme samhørighed som en grundlæggende værdi i alle EU-politikker og -programmer.

Hvis samhørigheden skal fremmes i Europa, kræver det et ambitiøst langsigtet EU-budget, hvor der er tilstrækkelige midler til struktur- og samhørighedsfinansiering og landbrugsinvesteringer til alle regioner og byer.

Men samhørighed handler ikke kun om penge. Det er en værdi, der fremmer bæredygtig økonomisk vækst, skaber langsigtede beskæftigelsesmuligheder for alle og leverer stedbaserede politikker, der opfylder borgernes behov.

Prioritet 1

Europa skal tættere på borgerne: Demokrati og EU's fremtid

Nytænkning af demokratiets funktion i dag og hvordan det skal moderniseres i fremtiden, så Den Europæiske Union kan opfylde borgernes behov mere effektivt.

Vores vigtigste prioritet er at bringe Europa tættere på borgerne og styrke det europæiske demokrati på alle forvaltningsniveauer. Målet er at forbedre den måde, EU arbejder på, så det sikres, at politikker og programmer opfylder borgernes reelle behov.

Prioritet 2

Forvaltning af grundlæggende samfundsmæssige forandringer: Opbygning af modstandsdygtige regional- og lokalsamfund

Håndtering af de store forandringer, vores regioner og store og mindre byer står over for i dag med en sammenhængende, integreret og lokal europæisk tilgang.

Globale pandemier, klimaet, den digitale omstilling, de demografiske forandringer og migrationsstrømmen har gennemgribende virkninger i hver eneste europæiske region, storby, provinsby og landsby. Med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling som ledetråd vil vi finde løsninger, der sikrer, at EU yder tilstrækkelig støtte til de lokale og regionale myndigheders indsats for at være beredt til fremtidige kriser og kunne håndtere de samfundsmæssige forandringer, der foregår i deres lokalsamfund.

Prioritet 3​

Samhørighed, vores grundlæggende værdi: Stedbaserede EU-politikker

EU skal tjene borgerne og deres lokalområder

Samhørighed er ikke penge. Det er vores grundlæggende EU-værdi.

Vores tredje prioritet vil være at sikre, at økonomisk, social og territorial samhørighed fremmes og respekteres i alle EU-politikker, som berører mennesker og de steder, de bor (stedbaserede politikker). Den skal vise merværdien af samhørighed, ikke blot som en politik, men som en grundlæggende værdi, som alle EU-politikker støtter sig på.​


Dokumenter

 • At bringe EU tættere på befolkningen – Det Europæiske Regionsudvalgs politiske prioriteter for 2020-2025

  Tilgængelige sprog (23)
  1. български(16.27 MB-PDF)Download
   Доближаване на Европа до хората — Политическите приоритети на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г.
  2. Čeština(16.25 MB-PDF)Download
   Přiblížit Evropu občanům – Politické priority Evropského výboru regionů na období 2020–2025
  3. Deutsch(16.25 MB-PDF)Download
   Europas Bürgernähe stärken: die politischen Prioritäten des Europäischen Ausschusses der Regionen 2020–2025
  4. ελληνικά(16.29 MB-PDF)Download
   Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες - Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025
  5. español(16.25 MB-PDF)Download
   Acercar Europa a sus ciudadanos – Las prioridades políticas del Comité Europeo de las Regiones para 2020-2025
  6. eesti(16.24 MB-PDF)Download
   Tuua Euroopa inimestele lähemale – Euroopa Regioonide Komitee poliitilised prioriteedid 2020–2025
  7. suomi(16.24 MB-PDF)Download
   Unioni lähemmäs ihmisiä – Euroopan alueiden komitean poliittiset painopisteet vuosina 2020–2025
  8. français(16.25 MB-PDF)Download
   Rapprocher l’Europe de ses citoyens — Priorités politiques du Comité européen des régions pour 2020-2025
  9. Gaeilge(16.25 MB-PDF)Download
   An Eoraip a thabhairt níos cóngaraí dá saoránaigh: tosaíochtaí polaitiúla Choiste Eorpach na Réigiún do 2020-2025
  10. hrvatski(16.24 MB-PDF)Download
   Europa bliža građanima – Politički prioriteti Europskog odbora regija za razdoblje 2020. – 2025.
  11. magyar(16.25 MB-PDF)Download
   Emberközelibb Európa – A Régiók Európai Bizottsága politikai prioritásai a 2020–2025-ös időszakra
  12. italiano(16.24 MB-PDF)Download
   Avvicinare l'Europa ai cittadini - Le priorità politiche del Comitato europeo delle regioni per il periodo 2020-2025
  13. lietuvių(16.24 MB-PDF)Download
   Žmonėms artimesnė Europa. Europos regionų komiteto 2020–2025 m. politiniai prioritetai
  14. latviešu(16.25 MB-PDF)Download
   Tuvināt Eiropu cilvēkiem: Eiropas Reģionu komitejas politiskās prioritātes 2020.–2025. gadam
  15. Malti(16.25 MB-PDF)Download
   Inressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini - Il-prijoritajiet politiċi tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għall-2020-2025
  16. Nederlands(16.25 MB-PDF)Download
   Europa dichter bij de burger brengen – De beleidsprioriteiten van het Europees Comité van de Regio’s voor 2020-2025
  17. polski(16.25 MB-PDF)Download
   Europa bliżej obywateli – priorytety polityczne Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025
  18. português(16.25 MB-PDF)Download
   Aproximar a Europa dos cidadãos – As prioridades políticas do Comité das Regiões Europeu para o quinquénio de 2020 a 2025
  19. română(16.25 MB-PDF)Download
   Apropierea Europei de cetățeni – Prioritățile politice ale Comitetului European al Regiunilor pentru perioada 2020-2025
  20. slovenčina(16.25 MB-PDF)Download
   Priblížiť Európu k občanom: politické priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025
  21. slovenščina(16.23 MB-PDF)Download
   Približati Evropo ljudem – politične prednostne naloge Evropskega odbora regij v obdobju 2020–2025
  22. svenska(16.24 MB-PDF)Download
   Föra EU närmare medborgarna – Europeiska regionkommitténs politiska prioriteringar 2020 2025
  23. English(9.06 MB-PDF)Download
   Bringing Europe closer to people
  Mangler det sprog, du søger, på listen?  Find ud af, hvorfor.
Del :
 
Back to top