Netværk 

RU's netværk giver regioner og byer mulighed for at bidrage til EU-debatten og udveksle erfaringer og bedste praksis vedrørende specifikke EU-politikker.​​
Indhold

​​​​​​RU's overvågningsplatform

RU's overvågningsplatform overvåger inddragelsen af de lokale og regionale myndigheder i det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker og i EU's langsigtede strategi for bæredygtig vækst.

Opgave

Overvåge inddragelsen af de lokale og regionale myndigheder i det europæiske semester og i EU's langsigtede strategi for bæredygtig vækst.

Vigtigste aktiviteter

 • overvåge de lokale og regionale myndigheders muligheder og udfordringer med hensyn til at deltage i udformningen og gennemførelsen af strukturreformer inden for rammerne af det europæiske semester
 • rådføre sig med sine medlemmer enten elektronisk eller ved at afholde arrangementer, hvor lokale og regionale myndigheder kan udtrykke deres synspunkter og bekymringer
 • komme med input til RU's politiske og lovgivningsmæssige arbejde om, hvordan man kan give det europæiske semester og EU's langsigtede strategi for bæredygtig vækst en klarere territorial dimension

Læs mere 

Multistakeholderplatformen på højt plan om gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling

​Multistakeholderplatformen på højt plan om gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling samler aktører fra byer, regioner, civilsamfundet, NGO'er, den private sektor og erhvervslivet inden for rammerne af regelmæssige møder for at støtte og rådgive Kommissionen om gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling på EU-niveau. Den koordineres af Kommissionens generalsekretariat og har 30 medlemmer, herunder Det Europæiske Regionsudvalg.

​Opgave

Multistakeholderplatformen på højt plan om gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling samler aktører fra byer, regioner, civilsamfundet, NGO'er, den private sektor og erhvervslivet inden for rammerne af regelmæssige møder for at støtte og rådgive Kommissionen om gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling på EU-niveau. Den koordineres af Kommissionens generalsekretariat og har 30 medlemmer, herunder Det Europæiske Regionsudvalg.

Vigtigste aktiviteter

 • støtte og rådgive Kommissionen og samtlige involverede aktører om gennemførelsen af målene for bæredygtig udvikling på EU-niveau
 • støtte og rådgive Kommissionen i forbindelse med dennes arrangementer vedrørende bæredygtig udvikling
 • bidrage til udarbejdelsen af en udvælgelsesprocedure for tildelingen af en årlig bæredygtighedspris
 • skabe et forum for udveksling af erfaringer og bedste praksis med hensyn til gennemførelsen af de bæredygtige udviklingsmål på tværs af sektorer samt på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan.​

Læs mere


Nærhedsovervågningsnetværket

Nærhedsovervågningsnetværket blev oprettet for at lette udvekslingen af information mellem EU-niveauet og EU's lokale og regionale myndigheder under hele beslutningsprocessen om forskellige politikpapirer og lovforslag, der, når de er vedtaget, vil få en direkte indvirkning på de lokale og regionale myndigheder og de politikker, som de har ansvaret for.

Medlemmerne omfatter regionale parlamenter og regeringer med lovgivningsbeføjelser, lokale og regionale myndigheder uden lovgivningsbeføjelser og sammenslutninger af lokale myndigheder i EU. Medlemskab er endvidere åbent for RU's nationale delegationer og kamrene i de nationale parlamenter.

​Opgave

 • gøre det muligt for de lokale og regionale myndigheder at deltage aktivt i overvågningen af nærheds- og proportionalitetsprincippernes anvendelse
 • støtte regioner med lovgivningsbeføjelser gennem REGPEX – et undernetværk i nærhedsovervågningsnetværket, som er tilgængeligt for regionale parlamenter og regeringer med lovgivningsbeføjelser

Vigtigste aktiviteter

 • støtte regionale parlamenter og regeringer med lovgivningsbeføjelser via den særlige REGPEX-platform, mens systemet for tidlig varsling anvendes
 • skabe øget bevidsthed om nærhedsprincippets praktiske anvendelse og fremme udveksling af bedste praksis
 • holde RU's ordførere og medlemmer orienteret om nærheds- og proportionalitetsrelaterede bidrag, der kommer fra et repræsentativt netværk af lokale og regionale myndigheder
 • identificere metoder til bedre lovgivning, fjerne bureaukrati og øge borgernes accept af EU's politikker
 • fremme en interinstitutionel dialog om nærhedsprincippet i form af en konference om nærhedsprincippet hvert andet år

Læs mere


Den europæiske gruppe for territorialt samarbejde

​Den europæiske gruppe for territorialt samarbejde fremmer grænseoverskridende, tværnationalt og interregionalt samarbejde gennem oprettelsen af én enkelt juridisk enhed.

​Opgave

Give lokale og regionale myndigheder fra forskellige medlemsstater mulighed for at samarbejde mere effektivt, så de f.eks. kan ansøge direkte om og forvalte EU-støttemidler

Vigtigste aktiviteter

 • RU er ansvarligt for det officielle EU-register for EGTS'er
 • EGTS-platformen består af de politiske og tekniske repræsentanter for alle eksisterende EGTS'er, EGTS'er under etablering og eksperter
 • Platformen sigter mod at lette udvekslingen af erfaringer på lokalt plan, fremme EGTS som et redskab til territorial samhørighed, øge EGTS-projekternes synlighed og støtte RU's rådgivende arbejde i forbindelse med grænseoverskridende spørgsmål.​

Læs mere

Borgmesterpagten

Borgmesterpagten for klima og energi samler lokale og regionale myndigheder, som frivilligt forpligter sig til at gennemføre EU's klima- og energimål i deres kommuner og regioner. Dette unikke bottom-up-initiativ er blevet udviklet af byer, der har en fælles vision for kulstoffrie og modstandsdygtige byer, hvor borgerne har adgang til sikker, bæredygtig energi til overkommelige priser.

​Opgave

Sikre en bottom-up-støtte til gennemførelsen af EU's klima- og energipakke, som blev vedtaget af stats- og regeringscheferne i 2008.

Vigtigste aktiviteter

 • RU's borgmesterpagtambassadører​ – lokale og regionale folkevalgte politikere, hvis byer og regioner allerede har undertegnet borgmesterpagten – repræsenterer RU ved nationale og internationale arrangementer og tilskynder små og store byer samt regioner til at tilslutte sig initiativet.
 • Udveksling af viden og bedste praksis, navnlig om finansiering af tiltag vedrørende modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer.

Læs mere

Netværk af regionale knudepunkter til evaluering af gennemførelsen af EU's politik (RegHub) — Pilotprojekt

Netværket, der koordineres af RU, skal give feedback om gennemførelsen af EU lovgivning på lokalt og regionalt plan. Tyve regioner vil være med, når pilotfasen indledes. Regionerne etablerer regionale knudepunkter for at dele ud af deres praktiske erfaringer med gennemførelsen af EU-politikker.

Opgave

Netværket, der koordineres af RU, skal give feedback om gennemførelsen af EU lovgivning på lokalt og regionalt plan. Tyve regioner vil være med, når pilotfasen indledes. Regionerne etablerer regionale knudepunkter for at dele ud af deres praktiske erfaringer med gennemførelsen af EU-politikker.

Vigtigste aktiviteter

 • give rettidig, systematisk og sammenhængende feedback om gennemførelsen af EU-lovgivning på lokalt og regionalt plan
 • sikre bedre inddragelse af lokale og regionale aktører på et tidligt tidspunkt i EU's lovgivningsproces ved at skabe direkte kontaktpunkter på regionalt plan
 • etablere informationsknudepunkter i regionerne om EU's løbende indsats for at skabe bedre lovgivning (information om offentlige høringer, gennemførelsesplaner, websteder osv.)
 • sætte mere fokus på forbedring af eksisterende EU-lovgivning og anvendelse heraf på lokalt og regionalt plan gennem fremme af partnerskaber og flerniveaustyring
 • indføre en permanent mekanisme for fremme af forenkling og tværregional læring med hensyn til anvendelse og videreudvikling af EU-lovgivningen

Læs mere

Byer og regioner for integration​

Initiativet Byer og regioner for integration tilvejebringer en politisk platform for europæiske borgmestre og regionale ledere for at fremvise positive eksempler på integration af migranter og flygtninge, udveksle relevante oplysninger og fremme mangfoldighed som en merværdi til at opbygge inklusive byer og sikre social samhørighed.

Formål

 • støtte integrationen af migranter og flygtninge,
 • give små kommuner, mellemstore byer og regioner en stærkere stemme og tilskynde til samarbejde mellem mindre kommuner, byer og regioner
 • bidrage til at formidle et stærkere budskab om solidaritet og bekæmpe desinformation på området

Vigtigste aktiviteter

 • afholde politiske rundbordsdiskussioner og konferencer på højt niveau
 • udvikle og promovere forslag til EU's integrationspolitikker
 • indsamle eksempler på gode erfaringer og praksis (interaktivt kort)
 • lette udveksling af god praksis
 • tilvejebringe og formidle oplysninger om integration (finansieringsmuligheder, arrangementer, god praksis osv.)​

Læs mere

Multimedier

10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary

 

Se flere

 • 10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
  10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
Del:
 
Back to top