Σημαντική ανακοίνωση νομικού περιεχομένου 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο υπόκεινται σε δήλωση αποποίησης ευθύνης, σε δήλωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας και σε κανόνες προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Περιεχόμενα

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) διατηρεί τον παρόντα ιστότοπο για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες της και, εν γένει, τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος μας είναι η παροχή έγκαιρων και επικαιροποιημένων πληροφοριών. Σε περίπτωση που μας επισημαίνονται σφάλματα, προσπαθούμε να τα διορθώσουμε.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών δεν αποδέχεται κανενός είδους ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο.

Οι πληροφορίες αυτές:

 • είναι αποκλειστικά γενικής φύσης και δεν αποσκοπούν στην ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών οποιουδήποτε συγκεκριμένου προσώπου ή φορέα·
 • δεν είναι κατ' ανάγκη πλήρεις, εξαντλητικές, ακριβείς ή επικαιροποιημένες·
 • ενίοτε συνδέονται με εξωτερικούς ιστοτόπους, επί των οποίων η ΕτΠ δεν ασκεί έλεγχο και για τους οποίους δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη·
 • δεν συνιστούν επαγγελματική ή νομική γνωμάτευση (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, αποταθείτε σε ειδικευμένο επαγγελματία).

Σημειωτέον ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι τα έγγραφα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή αποτελούν ακριβή αντίγραφα των επισήμως εκδοθέντων κειμένων. Αυθεντικά λογίζονται μόνον τα κείμενα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τυχόν δυσλειτουργίες που οφείλονται σε τεχνικά σφάλματα. Μολαταύτα, ενδέχεται ορισμένα από τα δεδομένα ή τις πληροφορίες του ιστοτόπου μας να έχουν συνταχθεί ή διαρθρωθεί σε αρχεία ή μορφότυπους με κάποια σφάλματα, τα οποία δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα διακόψουν ή δεν θα επηρεάσουν την υπηρεσία μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών αποσείει κάθε ευθύνη σχετικά με τέτοια προβλήματα που τυχόν ανακύπτουν κατά τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου ή οποιωνδήποτε άλλων συνδεδεμένων εξωτερικών ιστοτόπων.

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν αποσκοπεί στον περιορισμό της ευθύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κατά παράβαση οποιασδήποτε απαίτησης καθορισμένης στο εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο ή σε απαλλαγή της ευθύνης της σε θέματα μη εξαιρούμενα δυνάμει του εν λόγω δικαίου.

Δήλωση περί πνευματικής ιδιοκτησίας

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995-2022

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, επιτρέπεται η αναπαραγωγή με την προϋπόθεση ότι αναφέρεται η πηγή.

Όποτε απαιτείται προηγούμενη άδεια για την αναπαραγωγή ή χρήση πληροφοριών υπό μορφή κειμένου ή πολυμέσων (ήχου, εικόνων, λογισμικού κ.λπ.), η άδεια αυτή ακυρώνει την προαναφερόμενη γενική άδεια και ορίζει με σαφήνεια τους ενδεχόμενους περιορισμούς χρήσης.

Πολιτική επόπτευσης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η ΕτΠ είναι παρούσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών προσφέρει μια πλατφόρμα επικεντρωμένη στις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ και είναι παρούσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του Facebook, του Twitter, του LinkedIn, του Instagram και του YouTube. Καλωσορίζουμε όλες τις πολιτικές απόψεις, σκέψεις και ιδέες και ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή σας στις διαδικτυακές συζητήσεις μας. Μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να διατυπώσετε σχόλια και να μοιραστείτε το περιεχόμενό μας.

Αρχές
Σας ζητούμε να τηρείτε τη θεμελιώδη αρχή της κόσμιας συμπεριφοράς. Δεν δεχόμαστε προσβλητικά ή υβριστικά σχόλια ούτε ανάρμοστη γλώσσα. Σας παρακαλούμε να σέβεστε τους άλλους χρήστες και τις θεμελιώδεις αξίες που είναι κοινές για όλους μας. Λέμε όχι στον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τις διακρίσεις λόγω θρησκείας, εθνοτικής καταγωγής, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Απορρίπτουμε την υποκίνηση της βίας και της ρητορικής μίσους. Οι κανόνες μας απαγορεύουν επίσης σχόλια τα οποία είναι συκοφαντικά, αντίκεινται στους νόμους ή εμπεριέχουν παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα σχόλια αυτού του είδους θα διαγράφονται και διατηρούμε το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών που χρησιμοποιούν κατ' επανάληψη προσβλητικές εκφράσεις, καταχρώνται την ταυτότητα δημοσίων προσώπων ή κάνουν χρήση ψεύτικων λογαριασμών. Διατηρούμε το δικαίωμα διαγραφής των αναρτήσεων που είναι υπερβολικά επαναλαμβανόμενες, εξαιρετικά μακροσκελείς ή επιζήμιες για την κοινότητα των χρηστών, καθώς και της μη ζητηθείσας διαφήμισης, ως ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα (σπαμ). Σας προτρέπουμε να αναρτάτε σχόλια που δεν απομακρύνονται από το υπό εξέταση θέμα και συνεισφέρουν στις διεξαγόμενες συζητήσεις.

Διαχείριση
Αυτές οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Μονάδας μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ψηφιακών μέσων και δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, με την υποστήριξη συναδέλφων διαφόρων άλλων τμημάτων για θέματα περιεχομένου. Οι λογαριασμοί που ακολουθούμε δεν αποτελούν ένδειξη της εκ μέρους μας αποδοχής των λογαριασμών αυτών ή του περιεχομένου τους. Χρησιμοποιούμε ορισμένα ήδη υπάρχοντα ή νέα χάσταγκ (#) με σκοπό τη συμμετοχή μας σε ομαδικές συζητήσεις και τη διευκόλυνση της συμβολής μας σε σχετικές συζητήσεις. Ωστόσο, δεν μπορεί να μας αποδοθεί ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτών των χάσταγκ το οποίο δεν έχει αναπτυχθεί από εμάς.

Σε περίπτωση που μας επισημαίνονται σφάλματα, προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τις δραστηριότητες οποιουδήποτε τρίτου μέρους ή εξωτερικού ιστοτόπου.

Στόχος μας είναι να απαντούμε σε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μήπως παραλείψαμε τη δική σας; Σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Φωτογραφίες
Όλες οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται στους διαύλους μας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ένδειξη. Οι φωτογραφίες με την επισήμανση ©European Union μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται η πηγή. Οι φωτογραφίες δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς ή με επιθετικό τρόπο. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται στους διαύλους μας συμμορφώνεται με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (ΕΕ). Εάν, ωστόσο, θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας στην ιδιωτική ζωή ή τη διανοητική ιδιοκτησία έχουν παραβιαστεί, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Για στατιστικούς σκοπούς, συλλέγουμε συγκεντρωτικά δεδομένα για τους χρήστες μας στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Χρησιμοποιούμε το «Talkwalker» για τη συγκέντρωση και την απεικόνιση συγκεντρωτικών δεδομένων προς στατιστική έρευνα και δεν επεξεργαζόμαστε, σε καμία περίπτωση, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ακολούθων μας. Η συλλογή των δεδομένων καλύπτεται από τους όρους χρήσης και την άδεια χρήσης κάθε πλατφόρμας μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Εάν χρειάζεστε διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:
socialmedia@cor.europa.eu
Τελευταία επικαιροποίηση: Ιούνιος 2019

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να προστατεύει την ιδιωτική ζωή των χρηστών. Η πολιτική για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα της Κοινότητας βασίζεται στον κανονισμό (EΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23 Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης 1247/2002/ΕΚ.

Αυτή η γενική πολιτική καλύπτει όλους τους ιστότοπους των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του τομέα europa.eu.

Παρότι μπορείτε να επισκέπτεστε τους περισσότερους από αυτούς τους ιστοτόπους χωρίς να δηλώνετε κανένα προσωπικό δεδομένο, σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται προσωπικά στοιχεία για την παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ζητάτε.

Οι ιστότοποι που απαιτούν τέτοιου είδους στοιχεία τα επεξεργάζονται σύμφωνα με την πολιτική που περιγράφεται στον προαναφερθέντα κανονισμό και παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας στις ειδικές δηλώσεις τους για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Σχετικά με το θέμα αυτό:

 • για κάθε ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και μεριμνά για τη συμμόρφωση της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας με την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής·
 • σε κάθε θεσμικό όργανο, ένας υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού και παρέχει συμβουλές στους υπευθύνους επεξεργασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους (βλέπε άρθρα 43 έως 45 του κανονισμού)·
 • για όλα τα ευρωπαϊκά όργανα, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ενεργεί ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή (βλέπε άρθρα 52 έως 60 του κανονισμού).

Όλοι οι ιστότοποι των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός του τομέα europa.eu παρέχουν συνδέσμους σε ιστοτόπους τρίτων. Δεδομένου ότι δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστοτόπους, σας προτρέπουμε να εξετάζετε προσεκτικά τις πολιτικές τους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Τι είναι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες;

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από τον EUROPA είναι υπηρεσίες ή πηγές που διατίθενται στο διαδίκτυο με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και των επιχειρήσεων, αφενός, και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, αφετέρου.

Ο EUROPA παρέχει ή πρόκειται να παρέχει 3 είδη ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

 • Υπηρεσίες ενημέρωσης, οι οποίες παρέχουν στους πολίτες, τα μέσα ενημέρωσης, τις επιχειρήσεις, τις διοικητικές υπηρεσίες και σε άλλους υπευθύνους λήψης αποφάσεων, απρόσκοπτη και αποτελεσματική πρόσβαση στην πληροφόρηση, βελτιώνοντας έτσι τη διαφάνεια και την κατανόηση των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της ΕΕ.
 • Διαδραστικές υπηρεσίες επικοινωνίας, οι οποίες επιτρέπουν την καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους δημόσιους φορείς, διευκολύνοντας έτσι τις διαβουλεύσεις πολιτικής και τους μηχανισμούς ανάδρασης, προκειμένου να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών, των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών της ΕΕ.
 • Υπηρεσίες συναλλαγών, οι οποίες παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις βασικές μορφές συναλλαγών με την ΕΕ, π.χ. δημόσιες συμβάσεις, χρηματοοικονομικές πράξεις, προσλήψεις, εγγραφή σε εκδηλώσεις, απόκτηση ή αγορά εγγράφων κ.λπ.

Πληροφορίες που περιέχονται στην ειδική δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής


Η ειδική δήλωση για την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες για τη χρήση των δεδομένων σας:

 • Ποιες πληροφορίες συλλέγονται, για ποιον σκοπό και με ποια τεχνικά μέσα. Η ΕΕ συλλέγει προσωπικές πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που χρειάζεται για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Οι σχετικές πληροφορίες δεν ξαναχρησιμοποιούνται για άλλο μη προβλεπόμενο σκοπό.
 • Σε ποιους γνωστοποιούνται οι πληροφορίες που σας αφορούν. Η ΕΕ αποκαλύπτει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους μόνο εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων και εφόσον πρόκειται για τις προαναφερθείσες κατηγορίες αποδεκτών. Η ΕΕ δεν κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.
 • Πώς μπορείτε να δείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, να ελέγξετε την ακρίβειά τους και, αν χρειαστεί, να τα διορθώσετε. Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε επίσης το δικαίωμα να προβάλετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων για νόμιμους και επιτακτικούς λόγους, εκτός εάν αυτά συλλέγονται προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με νομική υποχρέωση ή είναι αναγκαία η συλλογή τους για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος ή αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για σκοπό για τον οποίον έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση.
 • Για πόσο διάστημα φυλάσσονται τα δεδομένα σας. Η ΕΕ διατηρεί αυτά τα δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής τους ή της περαιτέρω επεξεργασίας τους.
 • Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έναντι ενδεχόμενης παράνομης χρήσης τους ή άνευ αδείας πρόσβασης σε αυτά;
 • Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για τυχόν ερωτήσεις ή καταγγελίες;

Πώς χειριζόμαστε τα ηλεκτρονικά μηνύματα που μας στέλνετε;

Πολλές ιστοσελίδες του EUROPA διαθέτουν την επιλογή «Επικοινωνία», η οποία ενεργοποιεί το λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σας καλεί να στείλετε τις παρατηρήσεις σας σε μια συγκεκριμένη υπηρεσιακή ηλεκτρονική θυρίδα.

Όταν στέλνετε ένα τέτοιου είδους μήνυμα, τα προσωπικά σας στοιχεία συλλέγονται μόνο για τους αναγκαίους σκοπούς της απάντησης. Αν η ομάδα που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής θυρίδας δεν είναι σε θέση να απαντήσει στο ερώτημά σας, προωθεί το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε άλλη υπηρεσία. και σας ενημερώνει με ηλεκτρονικό μήνυμα σε ποια υπηρεσία προωθήθηκε το μήνυμά σας.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία του ηλεκτρονικού σας μηνύματος και των σχετικών προσωπικών σας δεδομένων, μη διστάσετε να τις συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας.

Έγγραφα

 • Privacy statement (Recording of the Bureau, Plenary session and the Conference of Presidents)

 • Privacy statement (Recording of external meetings of the Bureau)

 • ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 0015/2018 σχετικά με την εγγραφή των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

  Διαθέσιμες γλώσσες (23)
  1. български(98.64 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   РЕШЕНИЕ 0015/2018 относно записването на дейностите на Европейския комитет на регионите
  2. Čeština(151.98 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   ROZHODNUTÍ č. 0015/2018 o záznamu činností vykonávaných Evropským výborem regionů
  3. dansk(148.68 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   AFGØRELSE nr. 0015/2018 om optagelse af aktiviteter i Det Europæiske Regionsudvalg
  4. Deutsch(90.23 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   BESCHLUSS Nr. 0015/2018 über die Aufzeichnung von Tätigkeiten des Europäischen Ausschusses der Regionen
  5. English(221.09 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
  6. español(95.33 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   DECISIÓN No 00152018 sobre la grabación de actividades efectuadas por el Comité Europeo de las Regiones
  7. eesti(148.31 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Juhatuse otsus nr0015/2018 Euroopa Regioonide Komitee tegevuse salvestamise kohta
  8. suomi(89.59 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   PÄÄTÖS N:o 0015/2018 Euroopan alueiden komitean toiminnan tallentamisesta
  9. français(225.39 KB-PDF)Τηλεφόρτωση
  10. Gaeilge(86.82 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   CINNEADH Uimh. 00152018 maidir le taifeadadh gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag Coiste Eorpach na Réigiún
  11. hrvatski(90.67 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   ODLUKA br. 0015/2018 o snimanju aktivnosti Europskog odbora regija
  12. magyar(89.44 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   0015/2018. sz. HATÁROZAT a Régiók Európai Bizottsága tevékenységeiről történő felvételkészítésről
  13. italiano(99.47 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Decisione n. 0015/2018 concernente la registrazione delle attività svolte dal Comitato europeo delle regioni
  14. lietuvių(146.33 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   SRENDIMAS Nr. 0015/2018 dėl Europos regionų komiteto vykdomos veiklos įrašų
  15. latviešu(89.42 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   LĒMUMS Nr.0015/2018 par Eiropas Reģionu komitejas rīkoto pasākumu ierakstiem
  16. Malti(96.77 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   DEĊIŻJONI Nru 0015/2018 dwar ir-reġistrazzjoni ta' attivitajiet imwettqa mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni
  17. Nederlands(94.25 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   BESLUIT nr. 0015/2018 betreffende het maken van opnamen van activiteiten van het Europees Comité van de Regio's
  18. polski(145.69 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   DECYZJA nr 0015/2018 w sprawie nagrywania działań podejmowanych przez Europejski Komitet Regionów
  19. português(95.33 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   DECISÃO n.º 15/2018 sobre a gravação das atividades do Comité das Regiões Europeu
  20. română(100.41 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   DECIZIA nr. 0015/2018 privind înregistrarea activităților realizate de Comitetul European al Regiunilor
  21. slovenčina(133.5 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   Rozhodnutie Európskeho výboru regiónov č. 0015/2018 o zaznamenávaní činností Európskeho výboru regiónov
  22. slovenščina(87.75 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   SKLEP št. 0015/2018 o snemanju dejavnosti Evropskega odbora regij
  23. svenska(95.76 KB-DOCX)Τηλεφόρτωση
   BESLUT nr 00152018 om ljud- eller bildupptagning av Europeiska regionkommitténs aktiviteter
  Η γλώσσα που αναζητάτε δεν βρίσκεται στον κατάλογο;  Μάθετε γιατί.
Κοινοποίηση:
 
Back to top