Ειδήσεις  
ExtentedCQWP
Το μέλλον της Ευρώπης: οι ηγέτες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης τάσσονται υπέρ του αιτήματος σύγκλησης Συνέλευσης για την αναθεώρηση των Συνθηκών της ΕΕ
Το μέλλον της Ευρώπης: οι ηγέτες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης τάσσονται υπέρ του αιτήματος σύγκλησης Συνέλευσης για την αναθεώρηση των Συνθηκών της ΕΕ
Press release01.07.2022 | Future of Europe;Multi-level governance and devolution;Citizenship;
Οι ηγέτες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ενέκριναν ψήφισμαμε θέμα την έκβαση και τη συνέχεια που δόθηκε στη «Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης» κατά τη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ). Ζητούν δε την ταχεία συνέχιση και εφαρμογή των προτάσεων που διατυπώνονται στην έκθεση σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα της Διάσκεψης, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών. Επίσης, θεωρούν ότι η φιλόδοξη μεταρρύθμιση της λειτουργίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση των μελλοντικών ζητημάτων προϋποθέτει την αναθεώρηση των Συνθηκών. Πλήρως ενεργοί συντελεστές αυτής της μελλοντικής Σύμβασης θα πρέπει να είναι και τα μέλη της ΕτΠ, τα οποία απηχούν τη φωνή άνω του ενός εκατομμυρίου τοπικά και περιφερειακά αιρετών πολιτικών στην Ευρώπη, με μέλημα, μεταξύ άλλων, να ενισχυθεί η τοπική και περιφερειακή διάσταση των πολιτικών της ΕΕ. 
Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση: οι δήμοι και οι περιφέρειες προτείνουν οικονομικά και κοινωνικά μέτρα για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων προκειμένου να ξεπεράσουν την ενεργειακή κρίση
Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση: οι δήμοι και οι περιφέρειες προτείνουν οικονομικά και κοινωνικά μέτρα για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων προκειμένου να ξεπεράσουν την ενεργειακή κρίση
Press release30.06.2022 | Climate change policy;Energy efficiency;EU energy policy;Green Deal;Renewable energy;
Σε συνέχεια της έγκρισης από το Συμβούλιο των γενικών προσεγγίσεών του σχετικά με τους βασικούς φακέλους της «Δέσμης Fit for 55», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εξέδωσε τέσσερις γνωμοδοτήσεις που σχετίζονται άμεσα με τον ρόλο των δήμων και των περιφερειών στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας – της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Με τις γνωμοδοτήσεις αυτές προτείνονται οικονομικά και χρηματοπιστωτικά μέτρα για την αύξηση των τοπικών «πράσινων» προϋπολογισμών, ζητείται η εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (ΟΕΑΚ), ενώ προβάλλεται η ανάγκη ανάπτυξης κοινωνικών μέτρων για την προστασία των πλέον ευάλωτων ατόμων και για την ενίσχυση του ρόλου των πολιτών στην πράσινη μετάβαση. 
Οι δήμοι και οι περιφέρειες εγκαινιάζουν τη Συμμαχία για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας
Οι δήμοι και οι περιφέρειες εγκαινιάζουν τη Συμμαχία για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας
Press release30.06.2022 | Ukraine;
Στις 30 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και οι ενώσεις που εκπροσωπούν τους ευρωπαϊκούς δήμους και τις ευρωπαϊκές περιφέρειες εγκαινίασαν την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Δήμων και Περιφερειών για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας με σκοπό να βοηθήσουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ουκρανίας να ανοικοδομήσουν εκ νέου σπίτια, σχολεία, υποδομές και υπηρεσίες που καταστράφηκαν συνεπεία της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου. Η Συμμαχία, η οποία εγκαινιάστηκε επτά μόλις ημέρες αφότου τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να αποδεχθούν την Ουκρανία ως υποψήφιο μέλος, έγινε δεκτή από τον Υπουργό κοινοτήτων και εδαφικής ανάπτυξης της Ουκρανίας ως δυνητική «βάση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της χώρας μας». 
Συμπράξεις για την περιφερειακή καινοτομία: 63 περιφέρειες, επτά πόλεις και τέσσερα κράτη μέλη επιλέχθηκαν για την πιλοτική δράση
Συμπράξεις για την περιφερειακή καινοτομία: 63 περιφέρειες, επτά πόλεις και τέσσερα κράτη μέλη επιλέχθηκαν για την πιλοτική δράση
Press release17.05.2022 | Research and innovation;Smart specialisation;
Η Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τις 63 περιφέρειες, τις επτά πόλεις και τα τέσσερα κράτη μέλη που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου «Συμπράξεις για την περιφερειακή καινοτομία», μιας πρωτοβουλίας που αναπτύχθηκε από κοινού με την Επιτροπή των Περιφερειών. Οι συμμετέχοντες στην πιλοτική δράση είναι διατεθειμένοι να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές και να αναπτύξουν και να δοκιμάσουν από κοινού εργαλεία που επιτρέπουν την κινητοποίηση πολλαπλών πηγών χρηματοδότησης και την προώθηση πολιτικών, καθώς και τη σύνδεση περιφερειακών και εθνικών προγραμμάτων με πρωτοβουλίες της ΕΕ για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι συμπράξεις αυτές θα ληφθούν υπόψη στο νέο θεματολόγιο καινοτομίας για την Ευρώπη, όπου η καινοτομία αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα του μετασχηματισμού προς τη βιωσιμότητα, συνδέοντας τις τοπικές στρατηγικές με τις ενωσιακές πρωτοβουλίες. 
Σχετικές πληροφορίες
International Cooperation