Γνωμοδοτήσεις  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) από το πρώτο στάδιο της ευρωπαϊκής νομοθετικής διαδικασίας σχετικά με τους τομείς που αφορούν άμεσα τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Η ΕτΠ έχει επίσης την ευχέρεια να διατυπώνει τις θέσεις επί συγκεκριμένου ζητήματος μέσω γνωμοδότησης πρωτοβουλίας.

Ένα δημοκρατικό ταξίδι σε τρία στάδια: συζήτηση, κατάρτιση και ψήφιση

  • Ο Πρόεδρος της ΕτΠ αναθέτει ένα φάκελο στην αρμόδια εσωτερική επιτροπή. 
  • Ένα μέλος της ΕτΠ ορίζεται εισηγητής/εισηγήτρια. Ο εισηγητής/η εισηγήτρια καταρτίζει τη γνωμοδότηση και την υποβάλλει προς συζήτηση, τροποποίηση και έγκριση ενώπιον των μελών της αρμόδιας επιτροπής.
  • Το σχέδιο γνωμοδότησης παρουσιάζεται και συζητείται στην επόμενη σύνοδο ολομέλειας.
  • Μόλις εγκριθεί από τα μέλη της ΕτΠ στη σύνοδο ολομέλειας, η γνωμοδότηση διαβιβάζεται σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Αναζήτηση γνωμοδοτήσεων

Περιεχόμενα

Αντίκτυπος των εργασιών της ΕτΠ στη νομοθεσία της ΕΕ

Το πολιτικό έργο της ΕτΠ αποσκοπεί στην αύξηση της επιρροής των περιφερειών και των τοπικών αρχών στην Ευρώπη.

Ο αντίκτυπος πολλών γνωμοδοτήσεων μπορεί να εκτιμηθεί μόνο κατά τα έτη μετά την έγκρισή τους, όταν η νομοθετική διαδικασία θα έχει προχωρήσει αρκετά.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, συντάσσονται εκθέσεις αντικτύπου που χρησιμοποιούν τους ακόλουθους πόρους:

  • Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις γνωμοδοτήσεις της ΕτΠ
  • Φύλλα αξιολόγησης αντικτύπου της ΕτΠ που συνοψίζουν τον πολιτικό αντίκτυπο των γνωμοδοτήσεων επί των εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
  • Παρακολούθηση του αντικτύπου των γνωμοδοτήσεων στα μέσα ενημέρωσης από την Υπηρεσία Τύπου της ΕτΠ
  • Οι 150, κατά μέσο όρο, εκδηλώσεις ετησίως που διοργανώνει η ΕτΠ σε σχέση με γνωμοδοτήσεις της συμβάλλουν στην ενίσχυση του αντικτύπου των γνωμοδοτήσεων και των ψηφισμάτων της ΕτΠ στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ.​

Έγγραφα

CoR Impact Report

CoR Impact Report – Executive summary

CoR Impact Report - Communication product

EC's follow-up to CoR opinions

Infographics

Κοινοποίηση :
 
Back to top