Η κατάσταση των Περιφερειών και των Δήμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

11 Οκτωβρίου 2022 

Στις 11 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεση και την κατάσταση των Περιφερειών και των Δήμων της ΕΕ, μια εικόνα των πλέον επειγόντων ζητημάτων που απασχολούν τους δήμους και τις περιφέρειες ανά την ΕΕ, και η οποία συμβάλλει στην τεκμηρίωση των ενωσιακών πολιτικών αποφάσεων.

Περιεχόμενα
 
Vasco Alv​​es Cordeiro, President  
The state of regions and cities can only be the state of people's lives across Europe, in all their diversities.

Η κατανόηση της Ευρώπης από την τοπική και περιφερειακή προοπτική

Με βάση τις πρωτότυπες μελέτες που ανέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, καθώς και την πανεπιστημιακή έρευνα, συμβολές από άλλα όργανα της ΕΕ και ελεύθερα προσπελάσιμη τεκμηρίωση, η παρούσα έκθεση παρέχει στοιχεία και δεδομένα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Τα βασικά πορίσματα και συστάσεις θα αντικατοπτρίζονται στην ετήσια Ομιλία για την κατάσταση των Περιφερειών και των Δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία θα απευθύνει ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κ. Vasco Alves Cordeiro στη σύνοδο ολομέλειας του οργάνου τον Οκτώβριο του 2022.

Η φετινή έκθεση επικεντρώνεται στα πιο επείγοντα ζητήματα που απασχολούν τους δήμους και τις περιφέρειες της ΕΕ, δηλαδή τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και την αναγκαία ανάκαμψη, την κλιματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την ενεργειακή μετάβαση, την καταπολέμηση των ανισοτήτων καθώς και το μέλλον της δημοκρατίας με βάση τα συμπεράσματα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

Η έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης το «Περιφερειακό και Τοπικό βαρόμετρο», στο οποίο θα παρουσιάζονται οι απόψεις των εκλεγμένων εκπροσώπων από ολόκληρη την Ευρώπη που συμμετείχαν στην έρευνα σε συνεργασία με την IPSOS.

Ετήσιο περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο

 • Στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο εκλεγμένοι πολιτικοί σε υποεθνικό επίπεδο. Αυτοί οι τοπικοί πολιτικοί εκπροσωπούν ένα εξαιρετικά ποικιλόμορφο σύνολο εκλογικών περιφερειών σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων ομόσπονδων κρατιδίων, περιφερειών, επαρχιών, κομητειών, διαμερισμάτων ή δήμων. Η έρευνα του Έκτακτου Ευρωβαρομέτρου παρέχει μια σημαντική πλατφόρμα στους τοπικούς πολιτικούς στην ΕΕ προκειμένου να μοιραστούν τη γνώμη τους σχετικά με τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες της Ευρώπης.

  Οι απαντήσεις αποκαλύπτουν τις προτεραιότητες των τοπικών πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ, το βαθμό ενημέρωσής τους σχετικά με πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και δυνατότητες ενωσιακής χρηματοδότησης, τι πιστεύουν για το μέλλον της Ευρώπης και πώς απαντούν στην επείγουσα κατάσταση που διαμορφώθηκε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. 

   Κύρια ευρήματα
 • Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2022

  Διαθέσιμες γλώσσες (23)
  1. български(3.34 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2022 г
  2. Čeština(3.6 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2022
  3. dansk(3.49 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2022
  4. Deutsch(3.34 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2022
  5. English(3.33 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2022
  6. español(3.34 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2022
  7. eesti(3.33 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2022:
  8. suomi(3.49 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2022
  9. français(3.32 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2022
  10. Gaeilge(3.63 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2022
  11. hrvatski(3.31 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2022.
  12. magyar(3.33 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2022)
  13. italiano(3.33 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2022
  14. lietuvių(3.32 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2022 m. informacijos suvestinė
  15. latviešu(3.74 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2022. gada faktu lapa
  16. Malti(3.71 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2022
  17. Nederlands(3.59 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2022
  18. polski(3.49 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2022 r
  19. português(3.33 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2022
  20. română(3.33 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2022
  21. slovenčina(3.71 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2022
  22. slovenščina(3.7 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2022
  23. svenska(3.7 MB-PDF)Τηλεφόρτωση
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2022
  Η γλώσσα που αναζητάτε δεν βρίσκεται στον κατάλογο;  Μάθετε γιατί.

Πολυμέσα

Regions & Cities move forward the green transition

 

Παρακολουθήστε περισσότερα

 • Regions & Cities move forward the green transition
  Regions & Cities move forward the green transition
 • Regions & Cities make solidarity a reality
  Regions & Cities make solidarity a reality
 • The COVID-19 affected regions & cities in many ways
  The COVID-19 affected regions & cities in many ways
 • Regions & Cities are key to a social union!
  Regions & Cities are key to a social union!

Προηγούμενες εκδόσεις

Κοινοποίηση:
 
Back to top