Δίκτυο Παρακολούθησης της Επικουρικότητας 

Το δίκτυο παρακολούθησης της επικουρικότητας (ΔΠΕ) συστάθηκε για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών και του ενωσιακού επιπέδου καθ' όλο τον κύκλο πολιτικής όσον αφορά έγγραφα και νομοθετικές προτάσεις που, εάν υιοθετηθούν, θα έχουν άμεσο αντίκτυπο σε αυτές τις αρχές και τις πολιτικές αρμοδιότητάς τους.

Τα μέλη του περιλαμβάνουν κοινοβούλια και κυβερνήσεις περιφερειών με νομοθετικές εξουσίες, τοπικές και περιφερειακές αρχές χωρίς νομοθετικές εξουσίες και ενώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης ανοιχτό σε εθνικές αντιπροσωπείες της ΕτΠ και επιμελητήρια εθνικών κοινοβουλίων.

Περιεχόμενα

Αποστολή

  • Διευκόλυνση της ενεργού συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην παρακολούθηση της εφαρμογής των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·
  • Στήριξη των περιφερειών με νομοθετικές αρμοδιότητες μέσω του REGPEX – υποδικτύου του ΔΠΕ που είναι ανοιχτό στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις περιφερειών με νομοθετικές αρ​μοδιότητες

Κύριες δραστηριότητες

  • Στήριξη των κοινοβουλίων και των κυβερνήσεων περιφερειών με νομοθετικές αρμοδιότητες μέσω της ειδικής πλατφόρμας REGPEX κατά την περίοδο του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης
  • Ευαισθητοποίηση σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας και διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών
  • Ενημέρωση των εισηγητών και των μελών της ΕτΠ σχετικά με πληροφορίες που σχετίζονται με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα και προέρχονται από ένα αντιπροσωπευτικό δίκτυο τοπικών και περιφερειακών αρχών
  • Προσδιορισμός μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της αποδοχής των πολιτικών της ΕΕ από τους πολίτες
  • Διευκόλυνση του διοργανικού διαλόγου για την επικουρικότητα μέσω διετούς Διάσκεψης για την επικουρικότητα ​
Κοινοποίηση:
 
Back to top