Το έργο μας  

​Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) παρεμβαίνει σε διάφορα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ. Οι επιτροπές της ΕτΠ​ καταρτίζουν γνωμοδοτήσεις σχετικά με νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ και τα μέλη συνέρχονται σε Ολομέλεια για να ψηφίσουν και να εγκρίνουν τις γνωμοδοτήσεις αυτές.

Η ΕτΠ συνεργάζεται επίσης στενά με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές κάνοντας να ακουστεί η φωνή τους και ενισχύοντας τον πολιτικό διάλογο, όχι μόνο στις Βρυξέλλες, αλλά και στις περιφέρειες και τους δήμους της ΕΕ, εκτός της Ευρώπης και στο διαδίκτυο.

Περιεχόμενα

​​​​Δήλωση αποστολής της ΕτΠ​

Η πολιτική μας δράση βασίζεται στην πεποίθηση ότι η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών επιπέδων είναι καίριας σημασίας προκειμένου να οικοδομηθεί μια ολοένα πιο στενή και αλληλοϋποστηριζόμενη ένωση μεταξύ των λαών της Ευρώπης, ώστε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης.

Προώθηση του διαλόγου και της διασυνοριακής συνεργασίας

Η ΕτΠ διοργανώνει διαβουλεύσεις με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, εμπειρογνώμονες και άλλους φορείς προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες, οι οποίες στη συνέχεια συμπεριλαμβάνονται στις γνωμοδοτήσεις που υποβάλλουν προς έγκριση σε επίπεδο ΕΕ τα μέλη της.

Οι διαπεριφερειακές ομάδες αποτελούν ομάδες ειδικών συμφερόντων των μελών που συγκεντρώνονται για να συζητήσουν θέματα σε τοπικό/περιφερειακό ή, ενίοτε, διασυνοριακό επίπεδο.

Η ΕτΠ συντονίζει επίσης ορισμένα δίκτυα που επιτρέπουν στις περιφέρειες και τους δήμους να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πέραν αυτού. Η Διάσκεψη των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για την Ανατολική Εταιρική Σχέση (ΔΠΤΑΑΕΣ) και η Ευρωμεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση (ARLEM) αποτελούν μέρος των προσπαθειών που καταβάλλει η ΕτΠ στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας.

Παραδείγματα περαιτέρω διασυνοριακής συνεργασίας συνιστούν:

Δραστηριότητες παρακολούθησης, αξιολόγησης και έρευνας

Τέλος, η ΕτΠ

  • μεριμνά ώστε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης να συμμετέχουν πλήρως και η νομοθεσία της ΕΕ να εφαρμόζεται ορθά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

  • αξιολογεί τον δυνητικό αντίκτυπο των νομοθετικών προτάσεων της ΕΕ σε τοπικό επίπεδο

  • ενθαρρύνει την αποκέντρωση και την ενισχυμένη εταιρική σχέση για την αποτελεσματική χάραξη πολιτικής στην ΕΕ και

  • ενισχύει τον στρατηγικό της σχεδιασμό επιχειρώντας να προβλέψει τις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες, πράγμα που θα συμβάλει στην εν εξελίξει διαδικασία λήψης αποφάσεων​


Κοινοποίηση:
 
Back to top