Δίκτυα  

Τα δίκτυα της ΕτΠ παρέχουν στους δήμους και τις περιφέρειες τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στον διάλογο της ΕΕ και να ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με συγκεκριμένες πολιτικές της ΕΕ.
Περιεχόμενα

​​Πλατφόρμα παρακολούθησης ΕτΠ

Η Πλατφόρμα παρακολούθησης της ΕτΠ παρακολουθεί τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμη ανάπτυξη.

​Αποστολή

Παρακολούθηση της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμη ανάπτυξη.

Κύριες δραστηριότητες

 • Παρακολούθηση των ευκαιριών και των προκλήσεων σχετικά με τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου
 • Διαβούλευση των μελών της, είτε ηλεκτρονικά είτε με τη διοργάνωση εκδηλώσεων όπου οι περιφερειακές και τοπικές αρχές εκφράζουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους
 • Τροφοδότηση του πολιτικού και νομοθετικού έργου της ΕτΠ για το πώς να δοθεί σαφέστερη εδαφική διάσταση στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για βιώσιμη ανάπτυξη.​

Περισσότερα 

Υψηλού επιπέδου πολυσυλλεκτική πλατφόρμα για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η υψηλού επιπέδου πολυσυλλεκτική πλατφόρμα για τους ΣΒΑ συγκεντρώνει ενδιαφερόμενους φορείς από τις πόλεις, τις περιφέρειες, την κοινωνία πολιτών, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τον ιδιωτικό και επιχειρηματικό τομέα σε τακτικές συνεδριάσεις για τη στήριξη και την παροχή συμβουλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την υλοποίηση των ΣΒΑ σε επίπεδο ΕΕ. Συντονίζεται από τη γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απαρτίζεται από 30 μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

​Αποστολή

Η υψηλού επιπέδου πολυσυλλεκτική πλατφόρμα για τους ΣΒΑ συγκεντρώνει ενδιαφερόμενους φορείς από τις πόλεις, τις περιφέρειες, την κοινωνία πολιτών, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τον ιδιωτικό και επιχειρηματικό τομέα σε τακτικές συνεδριάσεις για τη στήριξη και την παροχή συμβουλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την υλοποίηση των ΣΒΑ σε επίπεδο ΕΕ. Συντονίζεται από τη γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και απαρτίζεται από 30 μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Κύριες δραστηριότητες

 • υποστήριξη και παροχή συμβουλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους φορείς που σχετίζονται με την υλοποίηση των ΣΒΑ σε επίπεδο ΕΕ
 • υποστήριξη και παροχή συμβουλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με εκδηλώσεις της Επιτροπής για τη βιώσιμη ανάπτυξη
 • συμβολή στην προετοιμασία της διαδικασίας επιλογής ετήσιου βραβείου αειφορίας
 • παροχή βήματος ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την υλοποίηση των ΣΒΑ σε διάφορους τομείς και σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο

Περισσότερα 


Δίκτυο Παρακολούθησης της Επικουρικότητας

Το δίκτυο παρακολούθησης της επικουρικότητας (ΔΠΕ) συστάθηκε για να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών και του ενωσιακού επιπέδου καθ' όλο τον κύκλο πολιτικής όσον αφορά έγγραφα και νομοθετικές προτάσεις που, εάν υιοθετηθούν, θα έχουν άμεσο αντίκτυπο σε αυτές τις αρχές και τις πολιτικές αρμοδιότητάς τους.

Τα μέλη του περιλαμβάνουν κοινοβούλια και κυβερνήσεις περιφερειών με νομοθετικές εξουσίες, τοπικές και περιφερειακές αρχές χωρίς νομοθετικές εξουσίες και ενώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης ανοιχτό σε εθνικές αντιπροσωπείες της ΕτΠ και επιμελητήρια εθνικών κοινοβουλίων.

Αποστολή

 • Διευκόλυνση της ενεργού συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην παρακολούθηση της εφαρμογής των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·
 • Στήριξη των περιφερειών με νομοθετικές αρμοδιότητες μέσω του REGPEX – υποδικτύου του ΔΠΕ που είναι ανοιχτό στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις περιφερειών με νομοθετικές αρμοδιότητες

Κύριες δραστηριότητες

 • Στήριξη των κοινοβουλίων και των κυβερνήσεων περιφερειών με νομοθετικές αρμοδιότητες μέσω της ειδικής πλατφόρμας REGPEX κατά την περίοδο του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης
 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας και διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών
 • Ενημέρωση των εισηγητών και των μελών της ΕτΠ σχετικά με πληροφορίες που σχετίζονται με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα και προέρχονται από ένα αντιπροσωπευτικό δίκτυο τοπικών και περιφερειακών αρχών
 • Προσδιορισμός μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της αποδοχής των πολιτικών της ΕΕ από τους πολίτες
 • Διευκόλυνση του διοργανικού διαλόγου για την επικουρικότητα μέσω διετούς Διάσκεψης για την επικουρικότητα​

Περισσότερα 


Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας διευκολύνει τη διασυνοριακή, διακρατική ή διαπεριφερειακή συνεργασία μέσω της δημιουργίας μίας ενιαίας νομικής οντότητας.

​Αποστολή

Διευκόλυνση της αποτελεσματικότερης συνεργασίας περιφερειακών και τοπικών αρχών από διαφορετικά κράτη μέλη, π.χ. επιτρέποντάς τους να αιτούνται και να διαχειρίζονται απευθείας ευρωπαϊκούς πόρους και να διαρθρώνουν καλύτερα τη συνεργασία τους

Κύριες δραστηριότητες

 • Η ΕτΠ αποτελεί το επίσημο μητρώο ΕΟΕΣ της ΕΕ
 • Η Πλατφόρμα ΕΟΕΣ συγκεντρώνει πολιτικούς και τεχνικούς εκπροσώπους όλων των υφιστάμενων και υπό σύσταση ΕΟΕΣ, και άλλους ειδήμονες
 • Στόχος της πλατφόρμας είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής επιτόπιων εμπειριών, η προώθηση του ΕΟΕΣ ως εργαλείου εδαφικής συνοχής και η προβολή των σχεδίων ΕΟΕΣ, με παράλληλη στήριξη των συμβουλευτικών εργασιών της ΕτΠ σε διασυνοριακά ζητήματα.​

Περισσότερα ​

Σύμφωνο των Δημάρχων

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια συγκεντρώνει τοπικές και περιφερειακές αρχές που οικειοθελώς δεσμεύθηκαν να υλοποιήσουν ενωσιακούς στόχους για το κλίμα και την ενέργεια στις επικράτειές τους. Αυτή η μοναδική προσέγγιση από τη βάση διαμορφώνεται από πόλεις που μοιράζονται το όραμα απαλλαγμένων από τις ανθρακούχες εκπομπές, ανθεκτικών περιοχών όπου οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια.

Αποστολή

Παροχή προσέγγισης από τη βάση για την υλοποίηση της Δέσμης της ΕΕ για το κλίμα και την Ενέργεια, που υιοθετήθηκε το 2008 από τους επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων

Κύριες δραστηριότητες

 • Πρέσβεις του Συμφώνου των Δημάρχων στην ΕτΠ ​- τοπικοί και περιφερειακοί αιρετοί πολιτικοί οι περιφέρειες και οι δήμοι των οποίων έχουν ήδη προσυπογράψει το Σύμφωνο - εκπροσωπούν την ΕτΠ σε εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις και ενθαρρύνουν τις κωμοπόλεις, τις πόλεις και τις περιφέρειες να προσχωρήσουν στην πρωτοβουλία
 • Ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση των μέτρων άμβλυνσης και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή​

Περισσότερα 

Δίκτυο περιφερειακών κόμβων για την αξιολόγηση της υλοποίησης των πολιτικών της ΕΕ (RegHub) - Πιλοτικό έργο

Το δίκτυο θα παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά με την υλοποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Συντονίζεται από την ΕτΠ. Το πιλοτικό στάδιο ξεκινά με 20 περιφέρειες. Οι περιφέρειες συγκροτούν περιφερειακούς βρόχους για να παρέχουν τις πρακτικές εμπειρίες τους από την υλοποίηση πολιτικών της ΕΕ.

​Αποστολή

Το δίκτυο θα παρέχει ανατροφοδότηση σχετικά με την υλοποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Συντονίζεται από την ΕτΠ. Το πιλοτικό στάδιο ξεκινά με 20 περιφέρειες. Οι περιφέρειες συγκροτούν περιφερειακούς βρόχους για να παρέχουν τις πρακτικές εμπειρίες τους από την υλοποίηση πολιτικών της ΕΕ.

Κύριες δραστηριότητες

 • Παροχή έγκαιρης, συστηματικής και συνεκτικής ανατροφοδότησης σχετικά με την υλοποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
 • Εξασφάλιση καλύτερης συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών παραγόντων από τα αρχικά στάδια της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ μέσω της παροχής άμεσου σημείου επαφής σε περιφερειακό επίπεδο
 • Παροχή ενημερωτικού βρόχου στην περιφέρεια σχετικά με τις τρέχουσες προσπάθειες της ΕΕ στον τομέα της βελτίωσης της νομοθεσίας (ενημέρωση για δημόσιες διαβουλεύσεις, σχέδια υλοποίησης, ιστοτόπους κλπ.)
 • Ενίσχυση της εστίασης στη βελτίωση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ και της εφαρμογής της σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μέσω της προώθησης της εταιρικής σχέσης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης
 • Παροχή μόνιμου μηχανισμού για την προώθηση της απλοποίησης και της διαπεριφερειακής μάθησης στην εφαρμογή και περαιτέρω ανάπτυξη της νομοθεσίας της ΕΕ​

Περισσότερα 

Οι δήμοι και οι περιφέρειες υπέρ της κοινωνικής ένταξης των ατόμων

Η πρωτοβουλία των δήμων και των περιφερειών με θέμα την κοινωνική ένταξη των ατόμων παρέχει στους δημάρχους και στους περιφερειακούς ηγέτες ένα πολιτικό βήμα για την προβολή θετικών παραδειγμάτων κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων, την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών και την προαγωγή της πολυμορφίας ως προστιθέμενης αξίας στη διαμόρφωση πόλεων χωρίς αποκλεισμούς και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

​Αποστολή μας είναι:

 • να υποστηρίξουμε την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στην κοινωνία
 • να δώσουμε ισχυρότερη φωνή στους μικρούς δήμους, στις μεσαίου μεγέθους πόλεις και περιφέρειες και να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ μικρότερων κοινοτήτων, δήμων και περιφερειών
 • να ενισχύσουμε το πνεύμα αλληλεγγύης και να συνεισφέρουμε στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης σε αυτά τα θέματα

Κύριες δραστηριότητες

 • η διοργάνωση πολιτικών συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης και διασκέψεων υψηλού επιπέδου
 • η ανάπτυξη και προβολή προτάσεων για τις πολιτικές ένταξης στην ΕΕ
 • η καταγραφή θετικών εμπειριών και πρακτικών (μέσω ενός διαδραστικού χάρτη)
 • η διευκόλυνση της ανταλλαγής θετικών πρακτικών
 • η παροχή και διάδοση πληροφοριών σχετικών με την κοινωνική ένταξη (ευκαιρίες χρηματοδότησης, εκδηλώσεις, θετικές πρακτικές κ.λπ.)​

Περισσότερα 

Πολυμέσα

10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary

 

Παρακολουθήστε περισσότερα

 • 10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
  10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
Κοινοποίηση:
 
Back to top