Επιτροπές 

Έξι θεματικές επιτροπές υλοποιούν το νομοθετικό έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), το οποίο καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων ενδιαφέροντος για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.

Στις επιτροπές, τα μέλη της ΕτΠ εκπονούν γνωμοδοτήσεις σχετικά με νομοθετικές προτάσεις και πρωτοβουλίες της ΕΕ, και συζητούν για άλλα ζητήματα που σχετίζονται με το έργο των άνω του ενός εκατομμυρίου τοπικών πολιτικών της Ευρώπης.

 • civex banner

  CIVEX

  Επιτροπή «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις» (CIVEX): συνταγματικά θέματα, δημοκρατία, αποκέντρωση, επικουρικότητα, δικαιοσύνη, μέλλον της Ευρώπης, μετανάστευση, ένταξη, θεμελιώδη δικαιώματα, διεύρυνση, γειτονία, αναπτυξιακή συνεργασία.

  Περισσότερα
 • COTER logo

  COTER

  Πέραν της πολιτικής συνοχής, η επιτροπή COTER παρακολουθεί στενά το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και τις πολιτικές για τις μεταφορές, την εδαφική ανάπτυξη, τη διασυνοριακή συνεργασία, το χωροταξικό σχεδιασμό και τα αστικά ζητήματα.

  Περισσότερα
 • ECON logo

  ECON

  H επιτροπή «Οικονομική πολιτική» (ECOΝ) συντονίζει τη συνεισφορά των μελών της σχετικά με ζητήματα που αφορούν την οικονομική και βιομηχανική πολιτική, όπως η πολιτική ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, οι δημόσιες συμβάσεις, η πολιτική για τις ΜΜΕ και η επιχειρηματικότητα, η οικονομμική διακυβέρνηση και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), η εσωτερική αγορά και η ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν επίσης την οικονομική και νομισματική πολιτική, τη φορολογική πολιτική, το διεθνές εμπόριο και τους δασμούς (συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων σχετικά με τον ΠΟΕ) και τα τοπικά/περιφερειακά δημοσιονομικά ζητήματα.

  Περισσότερα
 • ENVE logo

  ENVE

  H επιτροπή «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» (ENVE) είναι αρμόδια για το συντονισμό του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών σε τομείς που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, όπως η περιβαλλοντική βιοποικιλότητα, η κυκλική οικονομία, η μηδενική ρύπανση, η κλιματική αλλαγή, η ενέργεια και οι διαστημικές πολιτικές. Η επιτροπή ENVE είναι επίσης αρμόδια για την ομάδα εργασίας «Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση» και για άλλα δίκτυα και πλατφόρμες, όπως οι Εθνικοί Πρεσβευτές του Συμφώνου των Δημάρχων, οι Πρεσβευτές του Συμφώνου για το Κλίμα της ΕτΠ και η Πλατφόρμα ενδιαφερόμενων μερών για μηδενική ρύπανση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η επιτροπή ENVE επιτελεί ηγετικό ρόλο στη συμμετοχή της ΕτΠ στις διασκέψεις του ΟΗΕ όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα.

  Περισσότερα
 • NAT logo

  NAT

  Η επιτροπή ΝΑΤ συγκεντρώνει πάνω από 100 δημάρχους, συμβούλους και περιφερειάρχες και καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη, την υγεία, τη γεωργία, την αλιεία, την πολιτική προστασία, την προστασία των καταναλωτών και τον τουρισμό. Το Αγροτικό θεματολόγιο για την Ευρώπη και η δημόσια υγεία αποτελούν τα κύρια θέματα πολιτικής της τρέχουσας θητείας.

  Περισσότερα
 • SEDEC logo

  SEDEC

  The SEDEC commission is in charge of employment, social policies, education, training (including lifelong learning), sports and culture related dossiers. SEDEC is also responsible for equality, social economy and youth files, as well as research, innovation and artificial intelligence.

  Περισσότερα
Κοινοποίηση :
 
Back to top