Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
YMP:n uudistus: Kunnat ja alueet peräänkuuluttavat vahvempia toimia maaseudun elävöittämiseksi  

Euroopan alueiden komitea (AK) on antanut suosituksensa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistusta varten. Komitean mielestä laadukas, kestäväpohjainen, oikeudenmukaisesti hinnoiteltu ja kohtuupalkkaisia työpaikkoja tarjoava maatalous kaikilla Euroopan unionin alueilla edistää alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitetta. AK:n suositukset täydentävät YMP:n tulevaisuutta käsitelleen julkisen kuulemisen tärkeimpiä tuloksia, joiden mukaan maatalouspolitiikkaa tulee jatkossakin ohjata EU:n tasolla ja sen tärkeimmiksi tavoitteiksi on otettava maataloustuottajien tukeminen ja ympäristönsuojelu.

 

Komitea tuo esiin Euroopan maatalouden vahvuuksia, joihin kuuluvat monimuotoisuus, maatalousalueiden luonto ja innovointikyky, mutta korostaa erityisesti haasteita, joita maataloudella ja maaseudulla on edessään ja joiden vuoksi YMP:n uudistaminen on välttämätöntä: näitä ovat muun muassa maatilojen määrän väheneminen (20 prosentilla vuosina 2007–2013), suorien tukien varsin epätasainen jakautuminen, tuotannon kiihtyvä keskittyminen, monien maataloustuottajien alhainen tulotaso, ympäristö-, ilmasto- ja kansanterveyshaasteet sekä kehityserojen kasvu maaseudun ja kaupunkien välillä.

 

"Euroopan alueiden komitea edellyttää, että maataloutta on voitava harjoittaa kaikilla unionin alueilla, myös pohjoisilla alueilla. Ilman maataloutta ei ole myöskään elävää maaseutua. Maatalous ja elintarvikeketju ovat edelleen merkittävä investoija ja työllistäjä myös Suomessa. Komitea vaatii, että viljelijöiden on saatava vahvempi osa elintarvikkeiden arvoketjussa. Unionin maatalouspolitiikkaa on useilla uudistuksilla liberalisoitu. On sinänsä hyvä tavoite, että viljelijät saisivat tuloistaan suuremman osan markkinoilta, mutta tarvitsemme myös välineitä markkinahäiriöiden sääntelyyn, mitä komitea lausunnossaan myös vaatii. Tämä on tärkeää etenkin investointien rahoituksen näkökulmasta", toteaa AK:n suomalaisjäsen Ossi Martikainen (ALDE) Lapinlahden kunnanvaltuustosta.

 

”Maaseudun kehittämispolitiikalla ei pitäisi tukea vain viljelijöitä vaan myös muiden toimintojen kehittämistä maatalouden ohella”, korosti Euroopan parlamentin maatalousvaliokunnan puheenjohtaja Czesław Siekierski (EPP, PL). ”Siinä pitäisi olla vahva alueellinen ulottuvuus ja pyrkimys saada aikaan edistystä kaikenlaisilla palvelualoilla. Ympäristö- ja ilmastoystävällinen maatalous on peruslähtökohta valtioiden kestävälle kehitykselle. Maatalouden kehittämisen taustalla on tarve huolehtia siitä, että nuoret viljelijät jatkavat työtä. Sitä varten on turvattava riittävä tulotaso ja vakaat maatalousmarkkinat sekä vahvistettava viljelijöille asianmukainen asema elintarvikeketjussa.”

 

Täysistunnossa 12. heinäkuuta suurella enemmistöllä hyväksytty lausunto on Euroopan alueiden komitean vastaus Euroopan komission pyyntöön osallistua vuoden 2020 jälkeisen YMP:n valmisteluun. Komissio julkaisee tiedonannon YMP:n uudistamisesta tämän vuoden lopussa ja säädösehdotuksen vuoden 2018 alkukuukausina.

 

Ensimmäinen pilari: markkinat, hinnat, maataloustulo ja ympäristö

 

AK katsoo, että YMP:n määrärahat on pidettävä riittävällä tasolla. AK ei kannata ajatusta YMP:n ensimmäisen pilarin yhteisrahoituksesta – jonka Euroopan komissio esitti pohdinta-asiakirjassaan EU:n rahoituksen tulevaisuudesta –, sillä se merkitsisi YMP:n uudelleenkansallistamista, rasittaisi alueiden talousarvioita ja asettaisi EU:n köyhemmät valtiot huonompaan asemaan.

 

Paikallis- ja aluetason edustajat katsovat, että pinta-alaperusteisille suorille tuille olisi asetettava enimmäismäärä ja niitä olisi mukautettava tilalla työskentelevän henkilömäärän mukaan. Tavoitteena on muun muassa tukea pieniä perhetiloja ja nuorten viljelijöiden toiminnan aloittamista. AK kehottaa lisäksi pienentämään suorien maksujen tasoissa ilmeneviä eroja maatilojen ja jäsenvaltioiden välillä.

 

Toinen vahva suositus on se, että EU:n, joka on maailman suurin elintarvikkeiden tuoja ja viejä, tulee käyttää vaikutusvaltaansa kansainvälisellä tasolla maataloustuotteiden kansainvälisen kaupan nykyisten sääntöjen muuttamiseksi ja taata yhdenvertaiset edellytykset kauppasopimuksissa kolmansien maiden kanssa. Etusijalle on asetettava perheviljely, joka on suunnattu paikallisille ja alueellisille markkinoille ja lyhyisiin toimitusketjuihin.

 

Komitean jäsenet muistuttavat, että maataloustuottajien asema on usein liian heikko verrattuna elintarviketeollisuuteen ja suuriin jakeluketjuihin, ja suosittavat tehokkaampaa neuvottelua eri tuotannonaloilla marginaalien jakamiseksi oikeudenmukaisesti.

 

”Ympäristökysymys ei saa enää olla viljelijöiden ja ympäristönsuojelijoiden taistelukenttä. Elintarviketurvallisuuteen, kansanterveyteen, biologiseen monimuotoisuuteen, vesivaroihin, maaperän hedelmällisyyteen ja ilmastonmuutokseen liittyvät haasteet ovat samat kaikille”, painottaa lausunnon esittelijä, Oksitanian aluevaltuuston varapuheenjohtaja Guillaume Cros (FR/PES). Paikallis- ja aluevaltuutetut suosittavat tässä asiassa ilmastolle ja ympäristölle hyödyllisten toimenpiteiden tehostamista eli muun muassa viljelykiertoa, pysyvien nurmien kyntökiellon voimassa pitämistä ja ekologisesti tärkeiden luonnonhoitoalueiden säilyttämistä viljelemättöminä ja vapaina kasvinsuojeluaineista.

 

Toinen pilari: maaseudun kehittäminen

 

Maaseutualueet ja välimuotoalueet kattavat yli 90 prosenttia EU:n pinta-alasta, ja niillä asuu 60 prosenttia EU:n väestöstä ja sijaitsee yli 50 prosenttia työpaikoista. Tästä syystä AK vaatii YMP:n toisen pilarin vahvistamista ja enemmän liikkumavaraa jäsenvaltioille varojen siirtämiseksi ensimmäisestä pilarista toiseen pilariin.

 

Lisäksi AK ehdottaa, että korotetaan maaseutuun kohdistettavaa EU:n kokonaisrahoitusta, joka on supistunut huomattavasti, ja yksinkertaistetaan eri maaseudun kehittämisrahastoista saatavien varojen yhdistämistä. Tarkoituksena on erityisesti painottaa teknistä ja sosiaalista innovointia, ammatillista koulutusta, paikallisten julkisten palvelujen säilyttämistä ja digitaalisen kuilun kuromista umpeen.

 

– AK:n lausunto aiheesta ”YMP vuoden 2020 jälkeen(lopullinen versio, johon on sisällytetty hyväksytyt muutosehdotukset, julkaistaan lähipäivinä)

– Valokuvia täysistunnosta Flickr-galleriassa

 

Yhteyshenkilö:
Lauri Ouvinen

P. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

 

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REFORME-DE-LA-POLITIQUE-AGRICOLE-COMMUNE.ASPX

Elintarvikkeet, maataloustuotteet ja tislatut alkoholijuomat: paikallis- ja aluetason johtajat suhtautuvat myönteisesti maantieteellisten merkintöjen rekisteröinnin yksinkertaistamiseen ja petossuojan parantamiseen
Elintarvikkeet, maataloustuotteet ja tislatut alkoholijuomat: paikallis- ja aluetason johtajat suhtautuvat myönteisesti maantieteellisten merkintöjen rekisteröinnin yksinkertaistamiseen ja petossuojan parantamiseen
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CERTIFICATION-OF-CARBON-REMOVAL-REGIONS-FULLY-INVOLVED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REFORME-DE-LA-POLITIQUE-AGRICOLE-COMMUNE.ASPX

Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urge that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
Certification of carbon removal: Loïg Chesnais-Girard urge that: "Regions should be fully involved in the governance of the EU certification for carbon farming"
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REFORME-DE-LA-POLITIQUE-AGRICOLE-COMMUNE.ASPX

Elintarvikekriisi: EU:n alue- ja paikallispäättäjät kehottavat investoimaan kestävien ja kohtuuhintaisten elintarvikkeiden paikalliseen tuotantoon
Elintarvikekriisi: EU:n alue- ja paikallispäättäjät kehottavat investoimaan kestävien ja kohtuuhintaisten elintarvikkeiden paikalliseen tuotantoon
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REFORME-DE-LA-POLITIQUE-AGRICOLE-COMMUNE.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NAT-15TH-COMMISSION-DEBATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REFORME-DE-LA-POLITIQUE-AGRICOLE-COMMUNE.ASPX

15th NAT commssion: Bioeconomy debate
15th NAT commssion: Bioeconomy debate
23.11.2022