Poliittiset painopisteet 2020–2025  

hands

Paikallis- ja alueviranomaiset, joita EU:ssa edustaa Euroopan alueiden komitea, ovat aina olleet eurooppalaisen demokratian perusta. Äskettäinen covid-19-pandemia on osoittanut, että paikallis- ja aluepäättäjät ovat paikallisyhteisöjen liikkeellepaneva voima reagoidessaan hätätilanteessa ja edistäessään EU:n elpymistä. Unionin tuominen lähemmäs ihmisiä kylien, kuntien ja alueiden kautta onkin komitean ensisijainen tehtävä, joka voidaan toteuttaa kolmen keskeisen painopisteen avulla.

Sisältö

​Poliittiset painopisteet​

Kaikki päätökset on toissijaisuusperiaatteen mukaisesti tehtävä mahdollisimman lähellä kansalaisia. Tämä edellyttää EU:n paikallis- ja alueviranomaisten roolin tunnetuksi tekemistä ja vahvistamista.

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi tarjoaa tilaisuuden parantaa EU:n toimintatapaa, kun jaetaan kokemuksia kansalaisten osallistamiseen liittyvistä onnistuneista käytänteistä, joita komitean jäsenet ovat kehittäneet edustamissaan yhteisöissä, ja vahvistetaan niitä sekä uudistetaan EU:n päätöksentekoprosessia. Aiomme jatkossakin varmistaa, että EU:n uudessa lainsäädännössä vähennetään hallinnollista taakkaa ja täytäntöönpanokustannuksia alueilla.

Kaikki EU:n päätökset olisi tehtävä ottaen huomioon sitoumuksemme reagoida kylien, kuntien ja alueiden kohtaamiin suuriin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Niitä ovat muun muassa pandemiat, vihreä siirtymä ja digitaalinen muutos, väestöhaasteet ja muuttovirrat. Kun yhdessä selviydymme näistä muutoksista vahvistuneina, voimme luottaa valmiuksiimme muotoilla itse tulevaisuutemme ja parantaa paikallisyhteisöjen selviytymiskykyä.

Edistämme yhteenkuuluvuutta perusarvona kaikissa EU:n toimintapolitiikoissa ja ohjelmissa.

Yhteenkuuluvuuden edistäminen Euroopassa edellyttää kunnianhimoista EU:n pitkän aikavälin talousarviota, jossa asetetaan käyttöön riittävästi varoja rakenne- ja koheesiorahoitusta ja maatalousinvestointeja varten kaikkien alueiden ja kuntien hyväksi.

Koheesiossa kyse ei kuitenkaan ole vain rahasta vaan arvosta, jonka pohjalta edistetään kestävää talouskasvua, luodaan pitkäaikaisia työmahdollisuuksia kaikille ja laaditaan ihmisten tarpeisiin vastaavia paikkalähtöisiä toimintapolitiikkoja.

Painopiste 1

Tuodaan unioni lähemmäs kansalaisia: demokratia ja EU:n tulevaisuus

Pohditaan, miten demokratia toimii nykyisin ja miten sitä on ajanmukaistettava tulevaisuudessa, jotta Euroopan unioni voi vastata tehokkaammin ihmisten tarpeisiin.

Keskeisenä painopisteenämme on tuoda unioni lähemmäs kansalaisiaan ja vahvistaa eurooppalaista demokratiaa kaikilla hallintotasoilla. Tavoitteena on parantaa EU:n toimintatapaa sen varmistamiseksi, että toimintapolitiikat ja ohjelmat vastaavat ihmisten todellisia tarpeita.

Painopiste 2

Hallinnoidaan syvällisiä yhteiskunnallisia muutoksia: luodaan selviytymiskykyisiä alue- ja paikallisyhteisöjä

Reagoidaan alueiden ja kuntien nykyisin kohtaamiin suuriin muutoksiin johdonmukaisella, yhdennetyllä ja paikallisiin tarpeisiin kohdennetulla unionin toimintamallilla.

Maailmanlaajuiset pandemiat, ilmastonmuutos, digitaalinen siirtymä ja väestörakenteen muutokset sekä muuttovirrat vaikuttavat syvällisesti kaikkiin Euroopan alueisiin, kuntiin ja kyliin. Löydämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta ratkaisuja sen varmistamiseksi, että EU tukee riittävästi paikallis- ja alueyhteisöjä reagoitaessa tuleviin hätätilanteisiin sekä yhteisöissä parhaillaan tapahtuviin yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Painopiste 3

Yhteenkuuluvuuden perusarvo: paikkalähtöiset EU:n toimintapolitiikat

Asetetaan EU kansalaistensa ja näiden asuinpaikkojen palvelukseen.

Yhteenkuuluvuus ei ole rahakysymys vaan EU:n keskeinen perusarvo.

Kolmannella painopisteellämme on tarkoitus varmistaa, että taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta edistetään ja että se otetaan huomioon kaikissa niissä EU:n toimintapolitiikoissa, jotka vaikuttavat ihmisiin ja heidän asuinpaikkoihinsa (paikkalähtöiset toimintapolitiikat). Sen avulla tuodaan esiin koheesion lisäarvo paitsi toimintapolitiikkana myös perusarvona, johon kaikkien EU:n toimintapolitiikkojen on tukeuduttava.

Asiakirjat

 • Unioni lähemmäs ihmisiä – Euroopan alueiden komitean poliittiset painopisteet vuosina 2020–2025

  Saatavilla olevat kielet (23)
  1. български(16.27 MB-PDF)Nouda
   Доближаване на Европа до хората — Политическите приоритети на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г.
  2. Čeština(16.25 MB-PDF)Nouda
   Přiblížit Evropu občanům – Politické priority Evropského výboru regionů na období 2020–2025
  3. dansk(16.25 MB-PDF)Nouda
   At bringe EU tættere på befolkningen – Det Europæiske Regionsudvalgs politiske prioriteter for 2020-2025
  4. Deutsch(16.25 MB-PDF)Nouda
   Europas Bürgernähe stärken: die politischen Prioritäten des Europäischen Ausschusses der Regionen 2020–2025
  5. ελληνικά(16.29 MB-PDF)Nouda
   Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες - Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025
  6. español(16.25 MB-PDF)Nouda
   Acercar Europa a sus ciudadanos – Las prioridades políticas del Comité Europeo de las Regiones para 2020-2025
  7. eesti(16.24 MB-PDF)Nouda
   Tuua Euroopa inimestele lähemale – Euroopa Regioonide Komitee poliitilised prioriteedid 2020–2025
  8. français(16.25 MB-PDF)Nouda
   Rapprocher l’Europe de ses citoyens — Priorités politiques du Comité européen des régions pour 2020-2025
  9. Gaeilge(16.25 MB-PDF)Nouda
   An Eoraip a thabhairt níos cóngaraí dá saoránaigh: tosaíochtaí polaitiúla Choiste Eorpach na Réigiún do 2020-2025
  10. hrvatski(16.24 MB-PDF)Nouda
   Europa bliža građanima – Politički prioriteti Europskog odbora regija za razdoblje 2020. – 2025.
  11. magyar(16.25 MB-PDF)Nouda
   Emberközelibb Európa – A Régiók Európai Bizottsága politikai prioritásai a 2020–2025-ös időszakra
  12. italiano(16.24 MB-PDF)Nouda
   Avvicinare l'Europa ai cittadini - Le priorità politiche del Comitato europeo delle regioni per il periodo 2020-2025
  13. lietuvių(16.24 MB-PDF)Nouda
   Žmonėms artimesnė Europa. Europos regionų komiteto 2020–2025 m. politiniai prioritetai
  14. latviešu(16.25 MB-PDF)Nouda
   Tuvināt Eiropu cilvēkiem: Eiropas Reģionu komitejas politiskās prioritātes 2020.–2025. gadam
  15. Malti(16.25 MB-PDF)Nouda
   Inressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini - Il-prijoritajiet politiċi tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għall-2020-2025
  16. Nederlands(16.25 MB-PDF)Nouda
   Europa dichter bij de burger brengen – De beleidsprioriteiten van het Europees Comité van de Regio’s voor 2020-2025
  17. polski(16.25 MB-PDF)Nouda
   Europa bliżej obywateli – priorytety polityczne Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025
  18. português(16.25 MB-PDF)Nouda
   Aproximar a Europa dos cidadãos – As prioridades políticas do Comité das Regiões Europeu para o quinquénio de 2020 a 2025
  19. română(16.25 MB-PDF)Nouda
   Apropierea Europei de cetățeni – Prioritățile politice ale Comitetului European al Regiunilor pentru perioada 2020-2025
  20. slovenčina(16.25 MB-PDF)Nouda
   Priblížiť Európu k občanom: politické priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025
  21. slovenščina(16.23 MB-PDF)Nouda
   Približati Evropo ljudem – politične prednostne naloge Evropskega odbora regij v obdobju 2020–2025
  22. svenska(16.24 MB-PDF)Nouda
   Föra EU närmare medborgarna – Europeiska regionkommitténs politiska prioriteringar 2020 2025
  23. English(9.06 MB-PDF)Nouda
   Bringing Europe closer to people
  Etsitkö muuta kieltä, jota ei ole luettelossa?  Miksei sitä ole saatavilla?
Jaa :
 
Back to top