Alueellisten keskusten verkosto  

Banner

Paikallis- ja alueviranomaiset ovat eturintamassa, kun EU:n politiikkaa pannaan täytäntöön. RegHub on foorumi, jonka tarkoituksena on osallistaa keskeiset paikalliset ja alueelliset toimijat tehokkaan kuulemisen avulla, jotta voidaan kerätä näiden kokemuksia EU:n politiikan täytäntöönpanosta. Näin EU:n toimielimet saavat näiltä arvokasta tietoa ja voivat laatia tehokkaampia toimintapolitiikkoja ja tuoda lopulta EU:ta lähemmäs kansalaisia.


Mikä on alueellisten keskusten verkosto eli #RegHub?

Mitkä ovat tavoitteemme?

Käytännössä tavoitteenamme on

 • vahvistaa pyrkimystä parantaa EU:n nykyistä lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoa paikallis- ja aluetasolla
 • antaa teknistä palautetta EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta paikallis- ja aluetasolla
 • huolehtia siitä, että paikallis- ja aluetason toimijat voivat osallistua entistä tehokkaammin EU:n lainsäädäntöprosessin alkuvaiheeseen
 • edistää yksinkertaistamista ja alueiden välistä oppimista EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon ja jatkokehittämisen alalla.

Mikä tarkalleen ottaen on alueellinen keskus?

Alueellista keskusta kannattaa verrata keskuslentoasemaan, josta käsin tarjotaan useita palveluja ja jatkoyhteyksiä: alueelliset keskukset toimivat yhteyspisteinä, jotka voivat ottaa yhteyttä EU:n politiikan täytäntöönpanoon osallistuviin erilaisiin sidosryhmiin, osallistaa niitä, muodostaa kumppanuuksia niiden kanssa ja ylläpitää niihin tiiviitä yhteyksiä.

Koska yhteyspisteet vaikuttavat valtiotasoa alempana, ne toimivat yhdyssiteenä Euroopan alueiden komitean (AK) ja paikallis- ja alueviranomaisten välillä ja antavat oikea-aikaista palautetta EU:n lainsäädännön tehokkuudesta. Niiden odotetaan viime kädessä kehittyvän tiedotuspisteiksi kaikissa EU:n sääntelyn parantamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Alueellinen keskus voidaan ymmärtää laajemmassa merkityksessä niin, että se kattaa kaikki jäsenvaltiotasoa alempana olevat alueelliset ja paikalliset viranomaiset, jotka panevat EU:n toimintapolitiikkaa täytäntöön. Se voi näin ollen tarkoittaa kuntia, departementteja, osavaltioita, läänejä, maakuntia, metropolialueita, suuria kaupunkeja tai pienempien kaupunkien ryhmiä, suuria paikallisyhteisöjä tai pienempien paikallisyhteisöjen ryhmiä ja eurooppalaisten alueellisen yhteistyön yhtymien ja Euroregion-alueiden kaltaisia rajatylittäviä alueita.

Mitkä ovat alueellisia keskuksia?

Keskukset valittiin kolmen kriteerin perusteella: maantieteellinen tasapaino, poliittinen ja hallinnollinen sitoutuminen sekä kokemus EU:n toimintapolitiikkojen täytäntöönpanosta. Koska laadukkaita hakemuksia tuli hämmästyttävän suuri määrä, AK päätti lisätä jäsenten määrää. Niinpä vuodet 2019–2020 kattavassa hankkeen pilottivaiheessa onkin nyt mukana 36 keskusta. Pitkällä aikavälillä tämän pilottitoimen tavoitteena on luoda pohjaa laajemmalle verkostolle, joka olisi toiminnassa vuodesta 2021 lähtien ja avoin kaikille osallistumisesta kiinnostuneille EU:n alueille. Se myös kattaisi kaikki politiikanalat, joilla paikallinen ja alueellinen palaute on merkityksellistä.

RegHub-verkoston jäsenet

Uudessa interaktiivisessa kartassa näkyvät yhdellä silmäyksellä kaikki RegHub-verkostoon kuuluvat alueet. Sen kautta pääsee myös kunkin alueellisen keskuksen yhteystietoihin. Osallistuvia alueita edustavien AK:n jäsenten tiedot saa näkyviin painikkeella ”Details and Region members”.

map
 

Miten verkosto toimii käytännössä?

   Kolmivaiheinen menettelytapa   

Kolmivaiheinen menettelytapa

 1. AK kutsuu alueelliset keskukset Brysseliin työpajaan, jossa käsitellään viimeisintä kuulemista ja teknistä täytäntöönpanoraporttia, tarkastellaan, miten verkoston toiminta on vaikuttanut toimielimiin, vaihdetaan parhaita käytänteitä tai keskustellaan haasteista ja käsitellään seuraavan kuulemisen kohteena olevaa politiikan alaa.


 2. Verkoston sihteeristö lähettää kustakin valitusta EU-politiikan alasta alueellisten keskusten verkostoille kyselylomakkeen, joka sisältää sellaisia keskeisiä kysymyksiä, joihin EU:n toimielinten ja AK:n mielestä tarvitaan prosessin aikana vastaus. Alueelliset keskukset puolestaan vastaavat kyselyyn kattavasti otettuaan yhteyttä EU-politiikan täytäntöönpanoon paikallis- tai aluetasolla osallistuviin keskeisiin toimijoihin ja virastoihin ja haastateltuaan näitä.

 3. Verkoston sihteeristö kokoaa kyselyn vastauksista teknisen täytäntöönpanoraportin, joka toimitetaan kulloisestakin politiikan alasta vastaavalle AK:n valiokunnalle sekä EU:n muille toimielimille. Raportti julkaistaan myös AK:n asiaankuuluvalla verkkosivulla. Verkosto järjestää pilottivaiheessa vuosittain suunnilleen kolme työpajaa ja kuulemista työskentelymenetelmänsä ja palautemekanisminsa testaamiseksi.

Miten kaikki sai alkunsa?

 1. Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden toteutumista tarkastellut työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Euroopan komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans, kokoontui vuoden 2018 tammikuusta heinäkuuhun kerran kuukaudessa esittääkseen ”suosituksia toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisen parantamiseksi” ja määrittääkseen ”politiikan aloja, joilla tehtäviä voitaisiin jakaa uudelleen tai palauttaa EU-maille”. AK:n jäsenistöstä nimettiin kolme poliitikkoa, Karl-Heinz Lambertz (BE, PES), Michael Schneider (DE, EPP) ja François Decoster (FR, ALDE), työryhmän jäseniksi ehdottamaan ”keinoja alue- ja paikallisviranomaisten ottamiseksi paremmin mukaan EU:n politiikan muotoiluun ja toteuttamiseen”.

 2. Työryhmän raportin julkaisemisen jälkeen AK perusti sen esittämiin suosituksiin perustuvana konkreettisena jatkotoimena alueellisten keskusten verkoston (RegHub).

  ”Alueiden komitean olisi toteutettava alueellisten keskusten verkoston uusi kokeiluhanke politiikan täytäntöönpanon uudelleen tarkastelun tukemiseksi.”
       
 3. AK:ssa RegHub toimii toissijaisuusperiaatteen toteutumisen seurantaverkostoa täydentävänä foorumina. Se vahvistaa AK:n ja valtiotasoa alempien tasojen viranomaisten roolia EU:n poliittisen päätöksenteon täytäntöönpano- ja arviointivaiheessa.

 4. AK:n puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz tapasi EU:n alueiden edustajia Brysselissä 14. marraskuuta 2018 esitelläkseen uuden alueellisten keskusten verkostohankkeen (#RegHub) ja keskustellakseen kokeiluvaiheeseen (2019–2020) osallistuvien alueiden valintamenettelystä. Haku kokeiluvaiheeseen oli avoinna 19. lokakuuta 2018 – 30. marraskuuta 2018. Hankkeeseen tuli peräti 53 hakemusta, jotka kattoivat yli 88 EU:n aluetta, mikä osoittaa, että paikallis- ja alueviranomaiset haluavat antaa panoksensa EU:n päätöksentekoprosessiin.

RegHub-verkostosta tulee osa uutta Fit for Future -foorumia

Euroopan komissio päätti 11. toukokuuta vahvistaa Euroopan alueiden komitean roolia uudessa (REFIT-ohjelmaan liittyvässä) Fit for Future -foorumissaan ja tehdä RegHub-verkostosta virallisen osan foorumia.

Fit for Future -foorumi on korkean tason asiantuntijaryhmä, joka auttaa komissiota yksinkertaistamaan voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä, keventämään kansalaisten ja yritysten hallinnollista taakkaa ja varmistamaan, että EU:n lainsäädäntö kestää aikaa.

Muutos on RegHub-verkostolle merkittävä askel eteenpäin ja tärkeä institutionaalinen tunnustus sen pilottivaiheen saavutuksista.

RegHub-verkoston merkitykselle ei olisi voitu saada tällaista huomionosoitusta ilman kuulemismenettelyihin tähän mennessä osallistuneiden sidosryhmien sitoutuneisuutta. Kiitokset hyvästä yhteistyöstä! 

 
 

Yhteyshenkilö:
Rainer Steffens
Euroopan alueiden komitea
P. +32 22822377
RegHub@cor.europa.eu


 

Banner
​​

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Aiheeseen liittyvää tietoa
Linkkejä