Líonra na Mol Réigiúnach 

Dlí an Aontais Eorpaigh a mheas ar an leibhéal áitiúil 

Tá glúin nua de Líonra na Mol Réigiúnach (RegHub) seolta ag CnaR. Déanann a chuid comhaltaí faireachán ar chur chun feidhme bheartais an Aontais ar an leibhéal áitiúil agus cinntíonn siad go gcuirfear guth na gcéadta geallsealbhóirí réigiúnacha agus áitiúla san áireamh agus meastóireacht á déanamh ar na beartais sin ar an leibhéal Eorpach.

Faoi láthair, áirítear i Líonra RegHub 46 chomhalta, 10 mbreathnóir agus aon chomhlacht gaolmhar amháin. Foghrúpa seanbhunaithe den Ardán ‘Réidh don Todhchaí’ atá ag an gCoimisiún is ea RegHub.

Liosta na mol

Léarscáil idirghníomhach

Ábhar

Na spriocanna atá againn

Cuireann na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha os cionn 70 % de reachtaíocht an Aontais chun feidhme agus, ar an gcúis sin, is iadsan is fearr is féidir cruinneas agus éifeachtacht na reachtaíochta sin a mheas. Ní fhéadfar dlíthe agus beartais an Aontais a chur chun feidhme ar bhealach níos fearr ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach agus na cuspóirí lena mbaineann a bhaint amach ach amháin má chuireann reachtóirí an Aontais an dearcadh réigiúnach agus áitiúil san áireamh iontu.

Is iad seo a leanas na spriocanna atá ag Reghub:

 • Rannchuidiú le hiarrachtaí an Aontais maidir le Rialáil Níos Fearr tríd an dearcadh áitiúil agus réigiúnach a áireamh sa mheastóireacht ar reachtaíocht an Aontais.
 • Cur le rannpháirtíocht na n-údarás áitiúil agus réigiúnach i gceapadh reachtaíocht an Aontais agus i bhfeabhsú a cur chun feidhme.
 • Na naisc idir na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha agus institiúidí an Aontais a neartú tríd an dearcadh fonáisiúnta a chur chun cinn agus trí dheiseanna a chruthú don idirphlé.
 • Samplaí de dhea-chleachtais a léiriú agus a scaipeadh maidir le cur chun feidhme dhlí an Aontais sna réigiúin, sna cathracha agus sna bardais.

Ceann de na bealaí ina saothraíonn RegHub na cuspóirí sin is ea trína ról mar fhoghrúpa d'Ardán an Choimisiúin Eorpaigh 'Réidh don Todhchaí'. Mar chuid den ról sin reáchtálann sé comhairliúcháin spriocdhírithe, comhoibríonn sé le rapóirtéirí an ardáin, agus roinneann sé tuarascálacha leis an ardán. Thairis sin, oibríonn RegHub go dlúth le comhpháirtithe institiúideacha agus le hinstitiúidí taighde agus eagraíonn sé ceardlanna agus seimineáir faoi chuimsiú Sheachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha.​

An modh oibre atá againn

Ó bhí sé rannpháirteach inArdán an Choimisiúin Eorpaigh ‘Réidh don Todhchaí’, tá obair RegHub á heagrú sa chaoi seo a leanas:

1. Cuirtear le clár oibre bliantúil an Ardáin ‘Réidh don Todhchaí’ trí dhul i gcomhairle leis na moil maidir le téacsanna reachtacha ábhartha atá le hathbhreithniú ag an gCoimisiún Eorpach.

2. Reáchtáiltear comhairliúcháin spriocdhírithe leis na geallsealbhóirí trí Líonra RegHub agus cuirtear torthaí na gcomhairliúchán sin ar fáil do rapóirtéirí an ardáin.

3. Cuirtear tuairimí an ardáin chun cinn laistigh d’institiúidí an Aontais.

Tá sé cruthaithe gur uirlis éifeachtach é modh oibre uathúil RegHub, go háirithe na comhairliúcháin spriocdhírithe leis na geallsealbhóirí, chun faisnéis uathúil mhionsonraithe a bhailiú maidir le cur chun feidhme dhlí an Aontais.

Mar chéad chéim sa phróiseas, scaiptear ceistneoirí ar na moil (pointí teagmhála i riaracháin áitiúla agus réigiúnacha) agus ansin, mar an dara céim, téann siad i dteagmháil le geallsealbhóirí spriocdhírithe, arb iadsan a chuireann beartas an Aontais ar a bhfuil an comhairliúchán dírithe chun feidhme.

Tar éis an t-aiseolas ar fad a bhailiú, cuirtear le chéile faisnéis na ngeallsealbhóirí sna moil agus seolann siad a bhfreagra chuig rúnaíocht RegHub in CnaR. Ullmhaíonn CnaR moltaí bunaithe ar an ionchur sin ina dhiaidh sin.

RegHub agus an tArdán ‘Réidh don Todhchaí’ in 2021

In 2021, chuaigh RegHub i gcomhairle lena chuid comhaltaí maidir le cur chun feidhme an ríomhsholáthair agus Threoir INSPIRE ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach. Rinneadh anailís ar na freagraí a fuarthas agus chuir siad le dhá thuairim maidir leis an Ardán Réidh don Todhchaí’ a fhoilseofar amach anseo ar na hábhair sin. Ina theannta sin, ionchorpraíodh torthaí ó dhá chomhairliúchán RegHub a tionóladh roimhe seo (ceann maidir le cáilíocht an aeir chomhthimpeallaigh agus ceann eile maidir le cúram sláinte trasteorann) i dtuairimí maidir leis an Ardán ‘Réidh don Todhchaí’. Tá na tuairimí uile a ghlac an tArdán ‘Réidh don Todhchaí’ in 2021 foilsithe ar an ardán.

Anuas air sin, d’eagraigh RegHub comhairliúchán dhá chéim maidir le rialacha an 21ú haois do bhonneagar an 21ú haois. Leis na torthaí uaidh sin, gheofar sonraí le haghaidh tuarascáil speisialta RegHub a chuirfear faoi bhráid chathaoirleach an Ardáin ‘Réidh don Todhchaí’, Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Maroš Šefčovič.

RegHub agus an tArdán ‘Réidh don Todhchaí’ in 2022

Mar chuid de chlár oibre an Ardáin ‘Réidh don Todhchaí’do 2022, ceapadh an Dr Mark Speich (DE/PPE) mar rapóirtéir don tuairim a bhaineann leis anTreoir maidir le feithicil a bhfuil a ré caite agus ceapadh Anne Karjalainen (FI/PSE) mar rapóirtéir don tuairim maidir leis anstraitéis idir-inoibritheachta do rialtais. Reáchtálfaidh RegHub dhá chomhairliúchán spriocdhírithe ar na hábhair sin in 2022. Táthar ag súil leis go nglacfar na tuairimí comhfhreagracha maidir leis an Ardán ‘Réidh don Todhchaí’ sa cheithre ráithe de 2022.

An nuacht is déanaí

Na hilmheáin

RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič

 

Tuilleadh físeán

 • RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
  RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
 • Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
  Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
 • RegHub 2.0 - Why it matters
  RegHub 2.0 - Why it matters
 • Executive Summary First Implementation Report on Public Procurement

  Teangacha atá ar fáil (22)
  1. български(45.85 KB-DOCX)Íoslódáil
  2. Čeština(114.15 KB-DOCX)Íoslódáil
  3. dansk(115.5 KB-DOCX)Íoslódáil
  4. Deutsch(107.27 KB-DOCX)Íoslódáil
  5. ελληνικά(114.53 KB-DOCX)Íoslódáil
  6. español(119.83 KB-DOCX)Íoslódáil
  7. eesti(112.95 KB-DOCX)Íoslódáil
  8. suomi(112.56 KB-DOCX)Íoslódáil
  9. français(107.89 KB-DOCX)Íoslódáil
  10. hrvatski(112.33 KB-DOCX)Íoslódáil
  11. magyar(113.97 KB-DOCX)Íoslódáil
  12. italiano(117.08 KB-DOCX)Íoslódáil
  13. lietuvių(112.34 KB-DOCX)Íoslódáil
  14. latviešu(111.37 KB-DOCX)Íoslódáil
  15. Malti(112.25 KB-DOCX)Íoslódáil
  16. Nederlands(112.72 KB-DOCX)Íoslódáil
  17. polski(112 KB-DOCX)Íoslódáil
  18. português(112.27 KB-DOCX)Íoslódáil
  19. română(111.47 KB-DOCX)Íoslódáil
  20. slovenčina(108.1 KB-DOCX)Íoslódáil
  21. slovenščina(117.23 KB-DOCX)Íoslódáil
  22. svenska(112.75 KB-DOCX)Íoslódáil
  An raibh teanga eile uait nach bhfuil ar an liosta?  Eolas faoinár mbeartas teanga.
 • Executive Summary Second RegHub Implementation Report on Air Quality

  Teangacha atá ar fáil (22)
  1. български(112.97 KB-DOCX)Íoslódáil
   Доклад за прилагането на Втората консултация относно директивите за качеството на въздуха
  2. Čeština(117.93 KB-DOCX)Íoslódáil
   Shrnutí druhé zprávy o provádění sítě RegHub týkající se směrnic o kvalitě ovzduší
  3. dansk(111.65 KB-DOCX)Íoslódáil
   Resumé af den anden RegHub-gennemførelsesrapport om luftkvalitetsdirektiverne
  4. Deutsch(113.85 KB-DOCX)Íoslódáil
   Zusammenfassung des zweiten RegHub-Umsetzungsberichts_Luftqualitätsrichtlinien
  5. ελληνικά(119.01 KB-DOCX)Íoslódáil
   Έκθεση εφαρμογής Δεύτερη διαβούλευση - Οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
  6. español(121.4 KB-DOCX)Íoslódáil
   Informe de aplicación de la Segunda consulta sobre las Directivas relativas a la calidad del aire ambiente
  7. eesti(117.21 KB-DOCX)Íoslódáil
   Rakendusaruanne Teine konsultatsioon, teema: õhukvaliteedi direktiivid
  8. suomi(111.65 KB-DOCX)Íoslódáil
   Alueellisten keskusten verkoston toinen kuuleminen, aiheena ilmanlaatudirektiivit - Tiivistelmä täytäntööpanoraportista
  9. français(117.96 KB-DOCX)Íoslódáil
   Synthèse du second rapport de mise en oeuvre du réseau des pôles régionaux sur les directives sur la qualité de l'air ambiant
  10. hrvatski(112.55 KB-DOCX)Íoslódáil
   Izvješće o provedbi Drugo savjetovanje, o direktivama o kvaliteti zraka
  11. magyar(112.21 KB-DOCX)Íoslódáil
   Összefoglaló a regionális központok hálózatának második végrehajtási jelentéséről, a levegőminőségi irányelvek témájában
  12. italiano(117.21 KB-DOCX)Íoslódáil
   Sintesi della seconda relazione di attuazione della rete RegHub - Direttiva sulla qualità dell'aria
  13. lietuvių(113.77 KB-DOCX)Íoslódáil
   Įgyvendinimo ataskaita. Antroji konsultacija dėl oro kokybės direktyvų
  14. latviešu(117.44 KB-DOCX)Íoslódáil
   Īstenošanas ziņojums Otrā apspriešanās: Gaisa kvalitātes direktīvas
  15. Malti(117.78 KB-DOCX)Íoslódáil
   Sommarju eżekuttiv tat-tieni Rapport ta' Implimentazzjoni taċ-Ċentri Reġjonali, dwar id-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja
  16. Nederlands(111.3 KB-DOCX)Íoslódáil
   Uitvoeringsverslag van de tweede raadpleging over de luchtkwaliteitsrichtlijnen
  17. polski(121.71 KB-DOCX)Íoslódáil
   Sprawozdanie z wdrażania - Druga konsultacja dotycząca dyrektyw w sprawie jakości powietrza
  18. português(117.27 KB-DOCX)Íoslódáil
   Síntese do segundo relatório de execução da Rede de Polos Regionais sobre as Diretivas Qualidade do Ar
  19. română(117.54 KB-DOCX)Íoslódáil
   Rezumatul celui de-al doilea raport de implementare al rețelei de centre regionale cu privire la directivele privind calitatea aerului înconjurător
  20. slovenčina(121.2 KB-DOCX)Íoslódáil
   Zhrnutie druhej vykonávacej správy siete regionálnych centier o smerniciach o kvalite ovzdušia
  21. slovenščina(109.75 KB-DOCX)Íoslódáil
   Poročilo o izvajanju - Drugo posvetovanje o direktivah o kakovosti zraka
  22. svenska(113.64 KB-DOCX)Íoslódáil
   Sammanfattning av RegHubs andra genomföranderapport, om luftkvalitetsdirektiven
  An raibh teanga eile uait nach bhfuil ar an liosta?  Eolas faoinár mbeartas teanga.
 • Executive Summary Third RegHub Implementation Report on Cross-border Healthcare

  Teangacha atá ar fáil (22)
  1. български(113 KB-DOCX)Íoslódáil
   Обобщение RegHub Доклад за прилагането относно трансграничното здравно обслужване
  2. Čeština(117.68 KB-DOCX)Íoslódáil
   Shrnutí Zpráva o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči v evropských regionech
  3. dansk(116.96 KB-DOCX)Íoslódáil
   Resumé - RegHub - Gennemførelsesrapport - Tredje høring om grænseoverskridende sundhedsydelser
  4. Deutsch(117.29 KB-DOCX)Íoslódáil
   Dritte Konsultation zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung Zusammenfassung wichtigste Ergebnisse
  5. ελληνικά(119.17 KB-DOCX)Íoslódáil
   Έκθεση εφαρμογής Τρίτη διαβούλευση σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
  6. español(117.09 KB-DOCX)Íoslódáil
   Resumen - RegHub informe de aplicación sobre asistencia sanitaria transfronteriza
  7. eesti(111.02 KB-DOCX)Íoslódáil
   Rakendusaruanne - Kolmas konsultatsioon teemal Piiriülene tervishoid
  8. suomi(113.35 KB-DOCX)Íoslódáil
   Tiivistelmä - Alueellisten keskusten verkoston täytäntöönpanoraportti rajatylittävästä terveydenhuollosta
  9. français(113.94 KB-DOCX)Íoslódáil
   Synthèse sur le rapport de mise en oeuvre par les pôles régionaux des soins de santé transfrontaliers
  10. hrvatski(111.01 KB-DOCX)Íoslódáil
   Izvješće o provedbi -Treće savjetovanje o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
  11. magyar(117.73 KB-DOCX)Íoslódáil
   Összefoglaló RegHub végrehajtási jelentés a határon átnyúló egészségügyi ellátásról
  12. italiano(117.44 KB-DOCX)Íoslódáil
   Sintesi - Relazione RegHub sull'attuazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
  13. lietuvių(117.31 KB-DOCX)Íoslódáil
   Įgyvendinimo ataskaita - Trečioji konsultacija dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų
  14. latviešu(111.11 KB-DOCX)Íoslódáil
   Īstenošanas ziņojums Trešā apspriešanās par pārrobežu veselības aprūpi
  15. Malti(117.43 KB-DOCX)Íoslódáil
   Sommarju Eżekuttiv - Rapport ta' implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali
  16. Nederlands(116.89 KB-DOCX)Íoslódáil
   Uitvoeringsverslag - Derde raadpleging - Grensoverschrijdende gezondheidszorg
  17. polski(117.59 KB-DOCX)Íoslódáil
   Sprawozdanie z realizacji - Trzecie konsultacje w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
  18. português(117.65 KB-DOCX)Íoslódáil
   Síntese - Relatório de execução sobre cuidados de saúde transfronteiriços
  19. română(111.59 KB-DOCX)Íoslódáil
   Executive Summary - RegHub implementation report on Cross-Border Healthcare
  20. slovenčina(115.39 KB-DOCX)Íoslódáil
   Zhrnutie Správa RegHub o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
  21. slovenščina(110.09 KB-DOCX)Íoslódáil
   Poročilo o izvajanju Tretje posvetovanje: čezmejno zdravstveno varstvo - RegHub
  22. svenska(110.62 KB-DOCX)Íoslódáil
   Sammanfattning - RegHub-genomföranderapport om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
  An raibh teanga eile uait nach bhfuil ar an liosta?  Eolas faoinár mbeartas teanga.
 • Executive Summary Fourth Implementation Report on State Aid

  Teangacha atá ar fáil (22)
  1. български(140.56 KB-DOCX)Íoslódáil
   Обобщение на основните констатации - Доклад за изпълнението: четвърта консултация на RegHub във връзка с държавната помощ
  2. Čeština(142.95 KB-DOCX)Íoslódáil
   Zpráva o provádění: čtvrtá konzultace o státní podpoře
  3. dansk(138.24 KB-DOCX)Íoslódáil
   Resumé - Fjerde RegHub gennemførelsesrapport om statsstøtte
  4. Deutsch(142.53 KB-DOCX)Íoslódáil
   Zusammenfassung Vierter Umsetzungsbericht des RegHub über staatliche Beihilfe
  5. ελληνικά(143.32 KB-DOCX)Íoslódáil
   Σύνοψη - κύρια πορίσματα - Τέταρτη έκθεση εφαρμογής του RegHub για τις κρατικές ενισχύσεις
  6. español(191.48 KB-DOCX)Íoslódáil
   Sumario - Informe de ejecución: cuarta consulta, sobre ayudas estatales RegHub
  7. eesti(139.71 KB-DOCX)Íoslódáil
   Kokkuvõte - peamised järeldused - Neljas RegHub aruanne riigiabi teemal
  8. suomi(137.87 KB-DOCX)Íoslódáil
   Tiivistelmä - Valtiontukea käsitelleen RegHub-verkoston neljännen kuulemisen täytäntöönpanoraportti
  9. français(143.05 KB-DOCX)Íoslódáil
   Synthèse: RegHub - quatrième rapport de mise en oeuvre sur les aides dÉtat
  10. hrvatski(138.98 KB-DOCX)Íoslódáil
   Izvješće o provedbi: četvrto savjetovanje o državnim potporama
  11. magyar(137.39 KB-DOCX)Íoslódáil
   Összefoglaló - A RegHub negyedik jelentése az állami támogatásokról
  12. italiano(138.76 KB-DOCX)Íoslódáil
   Sintesi esecutiva - quarta relazione di attuazione RegHub sugli aiuti di Stato
  13. lietuvių(135.91 KB-DOCX)Íoslódáil
   Įgyvendinimo ataskaita - Ketvirtoji konsultacija dėl valstybės pagalbos
  14. latviešu(142.13 KB-DOCX)Íoslódáil
   Kopsavilkums svarīgākie secinājumi Divas apspriešanas un pētījums
  15. Malti(139.63 KB-DOCX)Íoslódáil
   Sommarju Eżekuttiv - Ir-Raba' Rapport dwar l-Implimentazzjoni tar-RegHub dwar l-Għajnuna mill-Istat
  16. Nederlands(141.41 KB-DOCX)Íoslódáil
   Samenvatting Uitvoeringsverslag: Vierde raadpleging over staatssteun
  17. polski(136.97 KB-DOCX)Íoslódáil
   Sprawozdanie z realizacji: Czwarte konsultacje dotyczące pomocy państwa
  18. português(133.47 KB-DOCX)Íoslódáil
   Relatório de execução - Quarta consulta sobre auxílios estatais
  19. română(140.75 KB-DOCX)Íoslódáil
   Raport privind punerea în aplicare: a patra consultare privind ajutoarele de stat
  20. slovenčina(135.63 KB-DOCX)Íoslódáil
   Zhrnutie - Správa RegHub o vykonávaní: Štvrtá konzultácia o štátnej pomoci
  21. slovenščina(137.03 KB-DOCX)Íoslódáil
   Povzetek glavne ugotovitve - Poročilo o izvajanju: četrto posvetovanje, o državni pomoči
  22. svenska(141.91 KB-DOCX)Íoslódáil
   Sammanfattning - RegHub:s fjärde genomföranderapport om statligt stöd
  An raibh teanga eile uait nach bhfuil ar an liosta?  Eolas faoinár mbeartas teanga.
 • Implementation Note of the Guidance on Public Procurement in the wake of Covid-19

  Teangacha atá ar fáil (22)
  1. български(141.76 KB-DOCX)Íoslódáil
   Експресна консултация относно обществените поръчки след COVID-19
  2. Čeština(139.36 KB-DOCX)Íoslódáil
   Zpráva o provádění pokynů k zadávání veřejných zakázek v návaznosti na krizi COVID-19
  3. dansk(141.11 KB-DOCX)Íoslódáil
   Vigtigste konklusioner - Vejledningen om offentlige udbud i kølvandet på covid-19
  4. Deutsch(142.07 KB-DOCX)Íoslódáil
   Vermerk zur Umsetzung der Leitlinien für die öffentliche Auftragsvergabe vor dem Hintergrund von COVID-19
  5. ελληνικά(144.17 KB-DOCX)Íoslódáil
   Έκτακτη διαβούλευση του δικτύου RegHub με θέμα τις Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
  6. español(144.37 KB-DOCX)Íoslódáil
   Orientaciones sobre contratación pública a raíz de la pandemia de COVID-19 Conclusiones principales
  7. eesti(139.84 KB-DOCX)Íoslódáil
   RegHubi kiirkonsultatsioon teemal Riigiabi ja riigihanked COVID-19 taustal
  8. suomi(143.46 KB-DOCX)Íoslódáil
   Muistio covid-19:n takia annettujen julkisia hankintoja koskevien ohjeiden täytäntöönpanosta
  9. français(138.28 KB-DOCX)Íoslódáil
   Note relative à la mise en oeuvre des orientations relatives aux marchés publics à la suite de lépidémie de COVID-19
  10. hrvatski(137.9 KB-DOCX)Íoslódáil
   Brzo savjetovanje mreže RegHub o Smjernicama o javnoj nabavi nakon COVID-a 19
  11. magyar(144.33 KB-DOCX)Íoslódáil
   Végrehajtási feljegyzés a Covid19 összefüggésében a közbeszerzésről szóló iránymutatásról
  12. italiano(144.94 KB-DOCX)Íoslódáil
   Consultazione sul tema Orientamenti in materia di appalti pubblici a seguito della pandemia di COVID-19
  13. lietuvių(137.94 KB-DOCX)Íoslódáil
   RegHub greitosios konsultacijos dėl Viešųjų pirkimų gairių kilus COVID-19 pandemijai
  14. latviešu(141.69 KB-DOCX)Íoslódáil
   RegHub apspriešanās Norādījumi par publisko iepirkumu Covid-19 saistībā Svarīgākās atziņas
  15. Malti(143.97 KB-DOCX)Íoslódáil
   Nota ta' implimentazzjoni dwar il-Gwida dwar l-Akkwist Pubbliku bsegwitu għall-COVID-19
  16. Nederlands(143.91 KB-DOCX)Íoslódáil
   Implementatienota over de richtsnoeren inzake overheidsopdrachten in de nasleep van COVID-19
  17. polski(144.52 KB-DOCX)Íoslódáil
   Konsultacje RegHub na temat wytycznych w sprawie zamówień publicznych w obliczu COVID-19
  18. português(140.93 KB-DOCX)Íoslódáil
   Nota de aplicação sobre as orientações em matéria de contratos públicos na sequência da COVID-19
  19. română(139.7 KB-DOCX)Íoslódáil
   Notă privind punerea în aplicare a Orientărilor privind achizițiile publice ca urmare a Covid-19
  20. slovenčina(138.32 KB-DOCX)Íoslódáil
   Vykonávanie usmernení k verejnému obstarávaniu v súvislosti s pandémiou COVID-19
  21. slovenščina(242.03 KB-DOCX)Íoslódáil
   Obvestilo o izvajanju smernic za javna naročila po pandemiji COVID-19
  22. svenska(138.02 KB-DOCX)Íoslódáil
   Genomförandenot om vägledningen om offentlig upphandling i kölvattnet av covid-19
  An raibh teanga eile uait nach bhfuil ar an liosta?  Eolas faoinár mbeartas teanga.
 • Executive Summary Fifth Implementation Report on CAP and Rural Development

  Teangacha atá ar fáil (22)
  1. български(176.56 KB-DOCX)Íoslódáil
   Кратко изложение - Пети доклад за изпълнението: въздействие на общата селскостопанска политика върху териториалното развитие
  2. Čeština(172.51 KB-DOCX)Íoslódáil
   Shrnutí - Pátá zpráva o provádění: dopad společné zemědělské politiky na územní rozvoj
  3. dansk(178.19 KB-DOCX)Íoslódáil
   Resumé - Femte RegHub-gennemførelsesrapport om indvirkningen af den fælles landbrugspolitik på territorial udvikling
  4. Deutsch(177.99 KB-DOCX)Íoslódáil
   Zusammenfassung - Fünfter Umsetzungsbericht: Die Wirkung der gemeinsamen Agrarpolitik auf die territoriale Entwicklung
  5. ελληνικά(180.84 KB-DOCX)Íoslódáil
   Σύνοψη - Πέμπτη έκθεση εφαρμογής: αντίκτυπος της κοινής γεωργικής πολιτικής στην εδαφική ανάπτυξη
  6. español(176.84 KB-DOCX)Íoslódáil
   Quinto informe de ejecución: impacto de la política agrícola común en el desarrollo territorial
  7. eesti(174.02 KB-DOCX)Íoslódáil
   Viies rakendusaruanne: ühise põllumajanduspoliitika mõju territoriaalsele arengule
  8. suomi(174.21 KB-DOCX)Íoslódáil
   Tiivistelmä - Viides täytäntöönpanokertomus: yhteisen maatalouspolitiikan vaikutus alueelliseen kehitykseen
  9. français(177.6 KB-DOCX)Íoslódáil
   Résumé - Cinquième rapport de mise en œuvre: incidence de la politique agricole commune sur le développement territorial
  10. hrvatski(170.96 KB-DOCX)Íoslódáil
   Peto izvješće o provedbi: utjecaj zajedničke poljoprivredne politike na teritorijalni razvoj
  11. magyar(179.29 KB-DOCX)Íoslódáil
   Összefoglaló - Ötödik RegHub végrehajtási jelentés: A közös agrárpolitika területi fejlődésre gyakorolt hatása
  12. italiano(172.3 KB-DOCX)Íoslódáil
   Quinta relazione di attuazione: impatto della politica agricola comune sull'assetto territoriale
  13. lietuvių(171.51 KB-DOCX)Íoslódáil
   Santrauka - Penktoji įgyvendinimo ataskaita: bendrosios žemės ūkio politikos poveikis teritorinei plėtrai
  14. latviešu(172.59 KB-DOCX)Íoslódáil
   Kopsavilkums - Piektais īstenošanas ziņojums. Kopējās lauksaimniecības politikas ietekme uz teritoriālo attīstību
  15. Malti(175.11 KB-DOCX)Íoslódáil
   Sommarju eżekuttiv - Il-Ħames Rapport ta' Implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-PAK u l-iżvilupp territorjali
  16. Nederlands(171.34 KB-DOCX)Íoslódáil
   Samenvatting - Vijfde uitvoeringsverslag: effect van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op de territoriale ontwikkeling
  17. polski(175.73 KB-DOCX)Íoslódáil
   Piąte sprawozdanie na temat stanu realizacji działań: wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój terytorialny
  18. português(172.05 KB-DOCX)Íoslódáil
   Resumo - Quinto relatório de execução: o impacto da política agrícola comum no desenvolvimento territorial
  19. română(173.08 KB-DOCX)Íoslódáil
   Cel de al cincilea raport de punere în aplicare: impactul politicii agricole comune asupra dezvoltării teritoriale
  20. slovenčina(171.82 KB-DOCX)Íoslódáil
   Zhrnutie - Piata správa o vykonávaní: vplyv spoločnej poľnohospodárskej politiky na územný rozvoj
  21. slovenščina(166.54 KB-DOCX)Íoslódáil
   Peto poročilo o izvajanju: vpliv skupne kmetijske politike na teritorialni razvoj
  22. svenska(172 KB-DOCX)Íoslódáil
   Sammanfattning - RegHub:s femte genomföranderapport om den gemensamma jordbrukspolitiken och territoriell utveckling
  An raibh teanga eile uait nach bhfuil ar an liosta?  Eolas faoinár mbeartas teanga.

Tuilleadh nasc

Pointe Teagmhála

Má tá aon cheist eile agat, téigh i dteagmháil le rúnaíocht RegHub.
Roinn:
 
Back to top