ENVE 

An Coimisiún um an gComhshaol, Athrú Aeráide agus Fuinneamh 

ENVE logo
© Mopic / Shutterstock.com

Tá an Coimisiún um an gComhshaol, Athrú Aeráide agus Fuinneamh (ENVE) freagrach as comhordú a dhéanamh ar obair Choiste Eorpach na Réigiún i réimsí a bhaineann leis an gComhaontú Glas don Eoraip, lena n-áirítear bithéagsúlacht an chomhshaoil, an geilleagar ciorclach agus an truailliú nialasach, an t-athrú aeráide, an beartas fuinnimh agus an beartas don spás. Tá an coimisiún freagrach freisin as an Meitheal um an gComhaontú Glas ar an Leibhéal Áitiúil agus as líonraí agus ardáin eile amhail Ambasadóirí Náisiúnta Chúnant na Méaraí, Ambasadóirí CnaR thar ceann an Chomhshocraithe Aeráide agus Ardán Gheallsealbhóirí an Truaillithe Nialasaigh. Ar an leibhéal domhanda, tá ról ceannasach ag an gcoimisiún i rannpháirtíocht CnaR i gcomhdhálacha de chuid na Náisiún Aontaithe maidir leis an athrú aeráide agus leis an mbithéagsúlacht.

Coimisiún eile a roghnú:
Ábhar

Eolas faoi ENVE

an Coimisiún um an gComhshaol, Athrú Aeráide agus Fuinneamh (ENVE) freagrach as na hacmhainní agus na hionstraimí is gá a ullmhú agus a chur ar fáil don Choiste le go bhféadfaidh sé a ról comhairleach a fheidhmiú go hiomlán i bpróiseas reachtach agus polaitiúil an Aontais.

Tá tacaíocht á tabhairt ag Coimisiún ENVE d’ullmhúchán theachtaireachtaí polaitiúla CnaR sna réimsí a bhaineann leis an gComhaontú Glas don Eoraip amhail: 

 • An t-athrú aeráide
 • An fuinneamh
 • Beartais spáis an Aontais Eorpaigh
 • An bhithéagsúlacht
 • An geilleagar ciorclach
 • An truailliú nialasach

Cuidíonn an fhoireann leis na comhaltaí tuairimí ENVE a dhréachtú agus tacaíonn sí leis an bpróiseas polaitiúil laistigh den Bhiúró agus sna seisiúin iomlánacha agus is í atá freagrach as tacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí leantacha agus do ghníomhaíochtaí meastóireachta tionchair. Tá sí freagrach as cruinnithe de chuid an choimisiúin agus imeachtaí seachtracha a eagrú sna réimsí beartais ábhartha.

Gníomhaíochtaí

An Mheitheal um an gComhaontú Glas ar an Leibhéal Áitiúil

Tá comhordú á dhéanamh freisin ag Coimisiún ENVE ar an Meitheal um an gComhaontú Glas ar an Leibhéal Áitiúil. Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh tras-choimisiúin sin de chuid Choiste Eorpach na Réigiún na cathracha agus na réigiúin a chur i gcroílár an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip. Is é is aidhm dó freisin a chinntiú gur fíorthionscadail do gach limistéar a thiocfaidh as straitéis fáis inbhuanaithe an Aontais agus as plean téarnaimh COVID-19 agus a chinntiú go gcuirfear maoiniú díreach ar fáil do chathracha agus réigiúin. Cuireann Coimisiún ENVE leis an bhfeachtas ábhartha a bhaineann leis an gComhaontú Glas ar an Leibhéal Áitiúil.

Tascfhórsa 3

Tá Coimisiún ENVE i gceannas ar Thascfhórsa 3 a chomhordú, tascfhórsa a thacaíonn leis an Meitheal um an gComhaontú Glas ar an Leibhéal Áitiúil. Is é is príomhchuspóir do Thascfhórsa 3 uirlis chomhordaithe a sholáthar i ngach coimisiún, i ngach grúpa polaitiúil agus sna seirbhísí cumarsáide. Dá réir sin, cinntíonn Tascfhórsa 3 go bhfuil comhsheasmhacht in obair reachtach CnaR maidir leis an gComhaontú Glas agus maidir le cumarsáid éifeachtach a dhéanamh ina leith sin.

Líonraí agus Ardáin eile

Ina theannta sin, déanann Coimisiún ENVE comhordú ar ghníomhaíochtaí a bhaineann le Cúnant na Méaraí, tionscnamh arb é is aidhm dó páirt a thabhairt do na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha sa chomhrac ar son beartais aeráide agus fuinnimh níos fearr.

Tá Coimisiún ENVE rannpháirteach sa Chomhshocrú Aeráide Eorpach, a bhfuil sé mar aidhm aige saoránaigh a chumasú chun Eoraip níos glaise a mhúnlú. Iarrtar ar chomhaltaí CnaR páirt a ghlacadh sa tionscnamh sin mar Ambasadóirí thar ceann an Chomhshocraithe Aeráide thar ceann CnaR. Tríd an tionscadal 4 Climate Pact cuireann CnaR tacaíocht ar fáil do na hAmbasadóirí sin trí imeachtaí áitiúla a eagrú i dtaobh na haeráide, imeachtaí ar fheasacht a mhúscailt agus an ghníomhaíocht aeráide a bhrú chun cinn ar an leibhéal áitiúil.

Tá Coimisiún ENVE i gceannas ar Ardán Gheallsealbhóirí an Truaillithe Nialasaigh a bhainistiú i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach. Cuireadh an tArdán sin ar bun chun an uaillmhian maidir le truailliú nialasach a bhaint amach tríd an idirphlé le gníomhaithe ó phobail éagsúla agus ó réimsí éagsúla saineolais, lena n-áirítear na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha.

Rannpháirtíocht ENVE ar an leibhéal domhanda

Ar an leibhéal domhanda, tá príomhról ag Coimisiún ENVE mar ionadaí CnaR i gcomhdhálacha de chuid na Náisiún Aontaithe maidir leis an athrú aeráide agus leis an mbithéagsúlacht. Tá Coimisiún ENVE freagrach as toscaireacht CnaR chuig Comhdhálacha Pháirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide a chomhordú, faoi mar a tharla i gcás COP26 i nGlaschú in 2021.  Ina theannta sin, comhordaíonn Coimisiún ENVE ionchur CnaR i gComhdhálacha Bithéagsúlachta na Náisiún Aontaithe (COPanna an Choinbhinsiúin maidir leis an mBithéagsúlacht). Sa chomhthéacs seo, tá an ról comhdhréachtaithe a bhí ag CnaR i nDearbhú Dhún Éideann maidir leis an gCreat Domhanda Bithéagsúlachta iar‑2020 ar cheann de na rudaí is mó a baineadh amach le deireanas, rud a léiríonn an tábhacht leis an rialachas il-leibhéil ar an leibhéal domhanda.

An nuacht is déanaí

Cruinnithe

Cruinnithe atá ar na bacáin

Cruinnithe a bhí ann roimhe seo

Tuairimí

Tuairimí a glacadh

Tuairimí atá á bplé faoi láthair

Staidéir

 • The impact of EU climate and energy initiatives on cities climate transition

  Publication date: 28/04/2023Theme:Climate change policy, Energy efficiency, Green DealAuthor:Michela Gasperini, Per Lundberg, Agnieszka Markowska, Isa Vroom
 • Climate adaptation:Measuring performance, defining targets and ensuring sustainability

  Publication date: 06/12/2022Theme:Climate change policy, Green DealAuthor:Mariya Gancheva, Per Lundberg, Isa Vroom (Milieu Consulting)
 • European Green Deal Handbook

  Publication date: 19/09/2022Theme:Green DealAuthor:Erik Gløersen, Marcela Mäder Furtado (Spatial Foresight), Helene Gorny, Arndt Münch (ÖIR) and Michele Alessandrini, Carlo Bettini (t33)
 • Renovation Wave: guidance for local and regional implementation

  Publication date: 26/04/2022Theme:Green Deal, Energy efficiency, EU energy policyAuthor:Arndt Münch, Manon Badouix, Bernd Schuh (ÖIR), Sabine Zillmer (Spatial Foresight)
 • Equal opportunities and responsibilities in the implementation of the European Green Deal

  Publication date: 13/01/2022Theme:Green Deal, EqualityAuthor:Haris Martinos, Herta Tödtling-Schönhofer and Paul Jeffrey (Metis GmbH)
 • Financing the Green Deal: a toolbox for the implementation of the Green Deal

  Publication date: 10/05/2021Theme:Environment policy, Climate change policy, Green DealAuthor:Mariya Gancheva, Oskar Gustafsson, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Territorial Impact Assessment on EU Climate Targets (ex-ante, February 2021)

  Publication date: 31/03/2021Theme:Climate change policyAuthor:Igor Caldeira, Cristina Socias Monserrat (CoR), Erich Dallhammer, Bernd Schuh, Roland Gaugitsch (ÖIR GmbH)
 • Renovation Wave Study

  Publication date: 03/02/2021Theme:Green Deal, Energy efficiency, Renewable energy, EU energy policy, Environment policy, Climate change policyAuthor:Tugce Tugran, Zuzana Lukacova, Veronique Bruggeman, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Is the Green Deal fit for combating climate change in EU regions and cities

  Publication date: 15/12/2020Theme:Climate change policy, Energy efficiency, Green Deal, Renewable energyAuthor:Tugce Tugran, Alicia McNeill, Matthew Jones, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • The Local and Regional Dimension in the New Circular Economy Action Plan

  Publication date: 06/10/2020Theme:Circular economyAuthor:Camille Borett, Guillermo Gea, Lucille Labayle, Tugce Tugran, Tony Zamparutti (Milieu Consulting SRL)
 • Boosting the Capacity of LRAs to implement the Green Deal: a toolbox for the climate pact

  Publication date: 16/09/2020Theme:Climate change policy, Green DealAuthor:Alicia McNeill, Tugce Tugran, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL)
 • Adapting to climate change: Challenges and opportunities for the EU local and regional authorities

  Publication date: 16/09/2020Theme:Climate change policy, Multi-level governance and devolutionAuthor:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Tugce Tugran and Camille Borrett (Milieu Consulting SRL)
 • Integrated water management and policy coherence in regions and cities

  Publication date: 27/03/2020Theme:Water policyAuthor:Alicia McNeill and Tony Zamparutti (Milieu Consulting SPRL, Belgium).
 • Financing biodiversity action: opportunities and challenges for EU subnational governments

  Publication date: 19/03/2020Theme:BiodiversityAuthor:Agnieszka Markowska, Lucille Labayle, Paola Banfi, Jennifer McGuinn (Milieu Consulting SPRL, Belgium)
 • Towards sustainable neighbourhoods and small communities – Environmental policy below municipal level

  Publication date: 11/02/2020Theme:Environment policy, Multi-level governance and devolutionAuthor:Marco Cuevas, Carlo Miani, Hugo Ruiz and Evelyn Clara Rosenberg (adelphi consult GmbH, Germany)
 • The role of local and regional authorities in National Energy and Climate Plans taking into account the recommendations by the European Commission

  Publication date: 27/09/2019Theme:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyAuthor:Mariya Gancheva, Argyro Kepesidi and Sarah O’Brien
 • Financing climate action (part 2): cities and regions investing in energy

  Publication date: 19/09/2019Theme:Climate change policy, Energy efficiency, market and technologyAuthor:Mariya Gancheva, Agnieszka Markowska and Sarah O’Brien (Milieu Consulting SPRL)
 • Contribution of EU local and regional authorities to a successful implementation of the EU Long Term Strategy

  Publication date: 15/04/2019Theme:Environment policyAuthor:Mariya Gancheva, Guillermo Gea, Matthew Jones, Sarah O’Brien and Tugce Tugran (Milieu Ltd, Belgium).
 • Water Reuse – Legislative Framework in EU Regions

  Publication date: 24/10/2018Theme:Water policyAuthor:Mariya Gancheva, Alicia McNeill and Melanie Muro (Milieu Ltd, Belgium).
 • Models of Local Energy Ownership and the Role of Local Energy Communities in Energy Transition in Europe

  Publication date: 25/09/2018Theme:Energy efficiency, market and technology, Energy Union and infrastructureAuthor:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Nicola Crook and Catarina Monteiro (Milieu Ltd, Belgium)
 • Towards an 8th Environment Action Programme – Local and regional dimension

  Publication date: 31/07/2018Theme:Environment policyAuthor:Mariya Gancheva, Sarah O’Brien, Catarina Monteiro and Alessia Valentino (Milieu Ltd)
 • A European Strategy for plastics in the circular economy - Local and regional dimension

  Publication date: 14/06/2018Theme:Environment policy, Waste policyAuthor:Marine Briard, Sarah O’ Brien and Florent Pelsy (Milieu Ltd, Belgium).
 • Contribution of EU local and regional authorities to the 14th meeting of the UN Convention on Biodiversity (CBD COP 14)

  Publication date: 30/05/2018Theme:BiodiversityAuthor:Sandra Jen and Marta Ballesteros (Milieu Ltd, Belgium).
 • Effective multi-level environmental governance for a better implementation of EU environment legislation

  Publication date: 08/10/2017Theme:Environment policyAuthor:Jennifer McGuinn, Lise Oulès, Harriet Bradley and Alicia McNeill (Milieu Ltd).
 • Financing climate action: opportunities and challenges for local and regional authorities

  Publication date: 14/09/2017Theme:Climate change policyAuthor:Ludovica Rossi, Mariya Gancheva and Sarah O’Brien (Milieu Ltd)
 • EU Energy Market Policy: Local and Regional Experience

  Publication date: 24/01/2017Theme:Energy efficiency, market and technologyAuthor:Maarten Afman and Sofia Cherif (CE Delft), Giorgia Rambelli and Stephan Sina (ICLEI), and and Christine Lucha (Ecologic Institute).
 • An overview of regions and cities with-in the global climate change process - a perspective for the future

  Publication date: 22/12/2016Theme:Climate change policyAuthor:Giorgia Rambelli (ICLEI Europe), Lena Donat (Ecologic Institute) and Gilbert Ahamer & Klaus Radunsky (Federal Environment Agency Austria).
 • Regional and Local Adaptation in the EU since the Adoption of the EU Adaptation Strategy in 2013

  Publication date: 25/10/2016Theme:Climate change policyAuthor:Evelyn Lukat, Jenny Tröltzsch, Giacomo Cazzola, Zoritza Kiresiewa, Daniel Blobel (Ecologic Institute), Alberto Terenzi, Julia Peleikis, Vasileios Latinos (ICLEI), Ray Purdy, Peter Hjerp (UCL).
 • Multi-level governance and partnership practices in development and implementation of Sustainable Energy Action Plans (SEAP)

  Publication date: 29/06/2016Theme:Energy efficiency, market and technologyAuthor:Arne Riedel (Ecologic Institut) and Giorgia Rambelli (ICLEI), Alexander Storch (Umweltbundesamt Wien).
 • Local and Regional State of Play and Policy Recommendations Concerning Sustainable Heating and Cooling: Focusing on EU Level Policy

  Publication date: 16/06/2016Theme:Energy efficiency, market and technology, Renewable energyAuthor:Christine Lucha and Andreas Prahl (Ecologic Institute), Bettina Kampman and Sofia Cherif (CE Delft), Carsten Rothballer (ICLEI), Alexander Storch (EEA Vienna).
 • The implementation of the Natura 2000, Habitats Directive 92/43/ECC and Birds Directive 79/409/ECC (Preparation for an ex-post territorial impact assessment)

  Publication date: 21/04/2015Theme:BiodiversityAuthor:Ecologic Institute, UCL Centre for Law and the Environment
 • File Note on Circular Economy Package for the Territorial Impact Assessment Workshop

  Publication date: 07/09/2014Author:Francesca Montevecchi (Institute for Managing Sustainability, Vienna University of Economics and Business) and Hubert Reisinger (Umweltbundesamt GmbH)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part B: Recommendations

  Publication date: 11/06/2014Author:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • Multilevel-governance of our natural capital: the contribution of regional and local authorities to the EU Biodiversity Strategy 2020 and the Aichi Biodiversity Targets - Part A: Analysis and case studies

  Publication date: 11/06/2014Author:McKenna Davis and Holger Gerdes (Ecologic Institute) and Pamela Muehlmann (ICLEI)
 • - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”

  Publication date: 17/07/2013Author:Vienna University of Economics and Business - Institute for Managing Sustainability (Zoran Rušnov, Umberto Pisano and Norma Schönherr)
  Teangacha atá ar fáil (21)
  1. български(194.85 KB - PDF)Íoslódáil
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  2. Čeština(174.86 KB - PDF)Íoslódáil
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  3. dansk(73.08 KB - PDF)Íoslódáil
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  4. Deutsch(72.89 KB - PDF)Íoslódáil
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  5. ελληνικά(220.84 KB - PDF)Íoslódáil
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  6. español(71.43 KB - PDF)Íoslódáil
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  7. eesti(71.94 KB - PDF)Íoslódáil
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  8. suomi(71.92 KB - PDF)Íoslódáil
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  9. français(74.02 KB - PDF)Íoslódáil
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  10. magyar(167.58 KB - PDF)Íoslódáil
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  11. italiano(74.4 KB - PDF)Íoslódáil
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  12. lietuvių(173.86 KB - PDF)Íoslódáil
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  13. latviešu(180.03 KB - PDF)Íoslódáil
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  14. Malti(152.38 KB - PDF)Íoslódáil
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  15. Nederlands(71.62 KB - PDF)Íoslódáil
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  16. polski(180.5 KB - PDF)Íoslódáil
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  17. português(123.55 KB - PDF)Íoslódáil
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  18. română(145.21 KB - PDF)Íoslódáil
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  19. slovenčina(173.6 KB - PDF)Íoslódáil
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  20. slovenščina(164.64 KB - PDF)Íoslódáil
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  21. svenska(72.8 KB - PDF)Íoslódáil
   - Executive summary of a survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A resource-efficient Europe”
  An raibh teanga eile uait nach bhfuil ar an liosta? Eolas faoinár mbeartas teanga.
 • - Summary of a Survey on the Europe 2020 Flagship Initiative “A Digital Agenda for Europe" - Executive Summary

  Publication date: 01/06/2013Author:Vienna University of Economics and Business, Research Institute for Managing Sustainability (RIMAS) (Zoran Rušnov and Norma Schönherr)
 • Ambitious waste targets and local and regional waste management

  Publication date: 31/05/2013Author:Ecologic Institute (Albrecht Gradmann), Umweltbundesamt Österreich (Thomas Weissenbach (main author) and Hubert Reisinger) and RIMAS (Francesca Montevecchi)
 • Adaptation to Climate Change

  Publication date: 09/04/2011Author:Ecologic Institute, Berlin/Vienna
  Teangacha atá ar fáil (1)
  1. français(1.74 MB - PDF)Íoslódáil
   Adaptation to Climate Change
  An raibh teanga eile uait nach bhfuil ar an liosta? Eolas faoinár mbeartas teanga.

Comhdhéanamh

 • portrait of Rafał Kazimierz TRZASKOWSKIRafał Kazimierz TRZASKOWSKIUachtarán/Cathaoirleach@trzaskowski_
 • portrait of Kata TÜTTŐKata TÜTTŐAn Chéad Leas-Uachtarán/An Chéad Leas-Chathaoirleach
 • portrait of Andries GRYFFROYAndries GRYFFROYAn Dara Leas-Uachtarán/An Dara Leas-Chathaoirleach

​Secretariat​​

Head of Unit: Andrea BODOVA

Assistant to the Head of Unit and general support to ENVE work, support to GDGL working group and Task Force 3: Livia VADUVA

B2.1 Sector Environment (ENVE):

 • José FONSECA LAVADO, Head of sector, Environment Team coordination; CBD COPs, Zero Pollution Stakeholder Platform, global SDGs coordination, CoR4Green Deal
 • Stefano PANOZZO, in charge of Zero pollution, Chemicals, Air, EAP, LIFE
 • Kyriakos GIALOGLOU, in charge of Circular Economy and waste, link between ENVIRO and CLIMA files
 • Marta MANSANET CANOVAS, in charge of Biodiversity, Water, CBD COPs, platforms and awards, Members+, Green City Accord, global SDGs, GDGL Handbook (biodiversity), CoR4Green Deal
 • Jean TANTI, general support to the Environment sector, GDGL campaign, Zero Pollution Stakeholder Platform, Members+, communication activities, networks and events
 • Félix MAILLY, GDGL Handbook (biodiversity) and support team​

B2.2 Sector Climate, Energy and Green Deal (CLIMA):

 • Alessandra ANTONINI, Head of sector, in charge of Climate, Energy, Task Force 3, Green Deal coordination, UNFCCC COPs coordination, Green Deal Going Local working group, GDGL campaign
 • Teresa GARCIA PEREZ, in charge of UNFCCC COP, Green Deal policy, Climate change adaptation
 • Giustino PICCOLO, in charge of Climate mitigation, cooperation with networks of LRAs, Green Deal Going Local Working Group, Task Force 3 , Covenant of Mayors, Green Deal financing
 • Pedro Raul Narro Sanchez, in charge of Energy Policy, Multilevel Energy and Climate Dialogues, Space policy, GDGL campaign​
 • Claudia LOLLO, general support to Climate, Energy and Green Deal sector​

Na hilmheáin

CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership

 

Tuilleadh físeán

 • CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
  CoR at COP27 - Cities & regions take over climate leadership
 • Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
  Protecting biodiversity in the city of Budapest - Kata Tüttő
 • Clean urban mobility - Make public transport more effective
  Clean urban mobility - Make public transport more effective
 • The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
  The Ukrainian Crisis Shows the High Price we Pay for our Energy Dependence
 • CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
  CoR Member Andries Gryffroy adresses the COP26 Plenary on behalf of the Local Governments and Municipal Authorities Constituency
 • Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
  Gabrovo: a model in energy efficiency - Tanya Hristova - European Committee of the Regions
 • Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
  Leading the Energy Transition in France - Isabelle Boudineau - European Committee of the Regions
 • Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality
  Energy efficiency - Regions & Cities make the Renovation Wave a reality

Liveblog

CoR Green Deal Going Local webpages

CoR at global fora

EU Regions Week

EU Green Week

EU Sustainable Energy Week

European Week of Waste reduction

Green City Accord

Pointe Teagmhála

Roinn:
 
Back to top