Régióközi csoportok  

A 2007 februárjától kezdve létrehozott régióközi csoportok olyan platformok, amelyeken a tagállami és az Unión kívüli helyi és regionális önkormányzatok eszmecserét folytathatnak és új ötletekkel állhatnak elő.​

Egy csoport az alábbi feltételekkel jöhet létre:

 • az RB legalább 10 rendes tagja részt vesz benne
 • ezek legalább négy nemzeti delegációhoz vagy
 • határokon átnyúló együttműködést megvalósító régiók csoportjához tartoznak

Az RB jelenlegi hivatali idejében (2020–2025) a következő régióközi csoportok működnek: 


Tartalom

Adriai- és ​Jón-tenger

2013 januárjában hozták létre, 2020 januárjában felfüggesztették működését, 2023 májusában pedig újraindították

Feladatai:

 • az adriai- és jón-tengeri régióra vonatkozó uniós stratégia támogatása a cselekvési terv felülvizsgálata és végrehajtása során,
 • más uniós régiókkal való együttműködés erősítése a közös érdekű ügyekben (turizmus, közlekedés, stb.),
 • a polgárok felelősségvállalásának előmozdítása az adriai- és jón-tengeri makrorégió iránt,
 • a helyi/regionális szintű kezdeményezések cseréjének előmozdítása az adriai és jón-tengeri makrorégióban,
 • az európai intézményekkel való együttműködés erősítése az e területre vonatkozó uniós szakpolitikák és értékek hatékony végrehajtása érdekében.

Elnök: Andrea Putzu (IT/ECR)

Kapcsolat:

​A régióközi csoport titkársága​

Antonella Passarani
Rond Point Schuman 14 (7th floor)
B - 1040 Bruxelles
Tel.: +32 2 286 85 40​
Tel.: +32 476217314
Tel.: +39 3356259028
a.passarani@regione-marche.eu

Balti-tengeri régiók

2008 februárjában hozták létre

Feladatai:

  • a balti-tengeri régiókat vezető innovatív és emberközpontú makrorégióvá szervezni 2030-ig,
  • a balti-tengeri makrorégiót Európa legfenntarthatóbb térségévé tenni,
  • a Balti-tengert a világ első műanyagmentes tengerévé tenni.

Elnök: Sari Rautio (FI/EPP)
 

Ez a régióközi csoport kapcsolódik egy makroregionális stratégiához. Ezek az Európai Tanács által elfogadott keretet adnak a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítéséhez egy adott földrajzi területen (lásd még: makrorégiók)


Kapcsolat:

A régióközi csoport titkársága

Ulla Karvo
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1, ​1000 Brus​​​​sels, Belgium
Tel. +32 474 540 851
ulla.karvo@kuntaliitto.fi

Brexit

2018 januárjában hozták létre

Feladatai:

 • hozzájárulás az RB keretében folytatott vitához, melynek célja, hogy átfogó képet alkossunk a brexit helyi és regionális önkormányzatokra gyakorolt hatásairól
 • eszmecsere a leginkább érintett helyi és regionális önkormányzatok támogatását célzó megoldásokról
 • olyan projektek feltérképezése, amelyeket a helyi és regionális önkormányzatok közösen tudnának fejleszteni a brexit után
 • a régiók számára fontos szempontok közvetítése az EU jogi tárgyalói felé, valamint annak előmozdítása, hogy a helyi és regionális önkormányzatok kifejthessék véleményüket az uniós intézményeknek.

Elnök: M​r François DECOSTER (Renew Europe, France)

Kapcsolat:

A régióközi csoport titkársága

Mr. Romain NIVELLE
Mission to the EU
Hauts-de-France Region
Tel.: +32(0)22343080
romain.nivelle @hautsdefrance.fr

Kárpátok

2016 februárjában hozták létre

Feladatai:

  • a Kárpátok régióra vonatkozó makroregionális stratégiáról szóló RB-vélemény terjesztése,
  • partnerségek előmozdítása, kiépítése és fejlesztése a helyi és regionális önkormányzatok között a Kárpátok közösségei közti szorosabb integráció biztosítása, valamint a közös célok és fellépések meghatározása érdekében,
  • a Kárpátok mentén fekvő államok kormányainak mozgósítása annak érdekében, hogy kezdeményezzék a Kárpátok régióra vonatkozó makroregionális stratégia létrehozását azzal, hogy hivatalos kérelmet nyújtanak be az Európai Tanácshoz,
  • viták, közös megmozdulások és projektek szervezése a Kárpátok mentén fekvő két nem uniós ország (Szerbia és Ukrajna) helyi önkormányzatainak képviselőivel, hogy őket is bevonjuk a „Kárpátok régióra vonatkozó jövőbeli makroregionális stratégiába", hiszen a velük való együttműködés szorosan kapcsolódik a fejlesztéssel és biztonsággal kapcsolatos uniós célkitűzésekhez,
  • a Duna-stratégia érdekelt feleivel folytatott párbeszéd támogatása annak érdekében, hogy a Duna-stratégia és a Kárpátok régióra vonatkozó makroregionális stratégia keretében hozott intézkedések kiegészítsék egymást,
  • mechanizmus biztosítása a Kárpátok régiót képviselő RB-tagok közti koordinációhoz, hogy így az illetékes RB-s szervek közös megközelítést alkalmazzanak az uniós politikákkal kapcsolatos közös kérdéseket illetően,
  • intézkedések meghozatala annak biztosítására, hogy az EU csatlakozzon a Kárpátok Egyezményhez,
  • az uniós szintű lobbitevékenység fokozása a Kárpátok régiót érintő kérdésekben, hogy politikai támogatást lehessen szerezni, illetve hogy prioritásként jelenjen meg a makroregionális stratégia kidolgozása.

Elnök: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)

Kapcsolat:

A régióközi csoport titkársága​​

Justyna Rog
Representation of the Podkarpackie Region to Brussels
Avenue de Tervuren 48, 1040 Bruxelles
Tel.:  +32479041359
bruksela@podkarpackie.pl 

​Határokon átnyúló együttműködés

2015 júliusában hozták létre

Feladatai:

  • tapasztalat- és eszmecsere: a csoport platformként szolgál majd ahhoz, hogy a határ menti régiókat képviselő RB-tagok megoszthassák egymással a határokon átnyúló együttműködés ösztönzésével kapcsolatos nézeteiket, tapasztalataikat és a bevált gyakorlatokat (a határon átnyúló együttműködési programok végrehajtásának értékelése, a fő kihívások meghatározása stb.),
  • befolyásgyakorlás: tekintettel a fent említett tudásbázisra, a csoport elemezni fogja az RB véleményeit, azonosítani fogja a határon átnyúló együttműködés szempontjából releváns véleményeket, és gondoskodni fog arról, hogy azok határon átnyúló megoldásokat is tartalmazzanak. E célból szorosan együttműködik az előadókkal, és esetleges módosító indítványokat fogalmaz meg a határ menti régiók valós szükségleteinek megfelelően. Hozzá fog járulni a kohéziós politika szerepéről szóló vitához is annak biztosítása érdekében, hogy a határon átnyúló együttműködés továbbra is a kohéziós politika szerves és fontos részét képezze,
  • kezdeményezés: a csoport megnevezi azokat a határon átnyúló kérdéseket, amelyekkel uniós szinten kell foglalkozni. Javaslatokat tesz az ETT-platform, az AEBR és az Open Days rendezvényeire, valamint adott esetben saját konferenciákra és szemináriumokra,
  • párbeszéd előmozdítása: a csoport kommunikációs platformként fog szolgálni, amely elősegíti a párbeszédet az Európai Bizottsággal (különösen a Regionális és Várospolitikai Főigazgatósággal), az Európai Parlament munkacsoportjával, az európai szövetségekkel és más érdekelt felekkel (például az AEBR-rel és a MOT-tal).

E​lnök: Pavel Branda, (CZ/ECR)

Kapcsolat:
A régióközi csoport titkársága

Vít Čaban
Delegation ​of Prague to the EU
Avenue Palmerston 16, 1000 Bruxelles
Tel: +420 773 790 126
vit.caban@praha.eu

A gépjárműipar jövője

2009-ben hozták létre

Feladatai:

  • a régiók közötti tapasztalatcsere a gépjárműiparral és a mobilitás jövőjével kapcsolatos különböző kérdésekről (pl. automatizált vezetés, fenntartható üzemanyagok, készségek, iparpolitika, infrastruktúra, a gépjárműiparral vagy beszállítói ágazattal rendelkező régiók fejlesztése),
  • kapcsolattartás, valamint tapasztalatok és bevált gyakorlatok cseréje az uniós intézményekkel és más érintettekkel,
  • a gépjárműipari és mobilitási klaszterek, régiók és városok közötti kapcsolatok előmozdítása.
   ​ 

Elnök: Thomas Gottfried Schmidt (DE/EPP) 

Alelnö​k: ​María Victoria Navascués Chivite (ES/PES), Barbara Eibinger-Miedl (AT/EPP), József Berényi (SK/EPP)

Kapcsolat:
A régióközi csoport titkársága

Hans-Joachim Gericke
Tel.: +32 2 2358743
corai@bxl.sachsen.de

https://www.smr.sachsen.de/en/automotive.html

Egészség és jóllét

2010 novemberében hozták létre

Feladatai:

  • előmozdítani annak megértését, hogy valamennyi ágazat hatással van a polgárok és a közösségek egészségére, és hogy ezért egy többszintű kormányzáson alapuló megközelítésre van szükség annak érdekében, hogy javítsuk, illetve fenntartsuk az egészséget és a jóllétet Európában,
  • olyan ötletek és ismeretek megosztása, melyek az alkalmazkodóképes egészségügyi rendszerek támogatására és a lakosság egészségének javítására irányuló hatékony beruházásokra vonatkoznak. Ki kell emelni a helyi és regionális önkormányzatok szerepét, és különösen az európai strukturális és beruházási alapok alkalmazásának fontosságát,
  • tapasztalatcsere az egészségügyi rendszerek reformjainak megvalósítására vonatkozó jelenlegi kihívásokkal kapcsolatban egy olyan helyzetben, amikor az erőforrások csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre, a kereslet pedig növekszik,
  • viták indítása olyan helyi politikai kezdeményezésekről, amelyek egészséges magatartásformákat támogató és lehetővé tevő, összetartó és fenntartható közösségek kialakítására irányulnak,
  • a kiszolgáltatott társadalmi csoportok, köztük a fogyatékossággal élők szükségleteinek szem előtt tartása, továbbá a mentális és a testi egészség egyforma kezelése oly módon, hogy a csoport munkájában érvényesüljön az egészség területén megvalósuló egyenlőség szempontja,
  • az RB-tagok tájékoztatása az elöregedő népesség jelentősebb krónikus betegségeinek és multimorbiditásának kezelésével kapcsolatos legújabb kutatásokról és innovatív gyakorlati eljárásokról.

Elnök: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)


K​apcsolat:
A régióközi csoport titkársága

Marco Di Donato
European Regional and Local Health Authorities
Rue du Trône 62, 1050 Ixelles
Bruxelles (Belgium)
secretariat@euregha.net​​

Szigeti régiók​

2015 áprilisában hozták létre, 2017 májusában felfüggesztették és 2018 decemberében újraaktiválták

Feladatai:

  • fehér könyv kidolgozása és jóváhagyása az EUMSZ 174. cikkének szigetekre vonatkozó harmadik bekezdéséről,
  • a területi dimenzió erősítése, egyenlő fejlődési lehetőségeket biztosítva a szigetek számára,
  • a szigetjelleggel és a területi elszigeteltséggel kapcsolatos kérdések kiemelt kezelése az európai közlekedéspolitikában,
  • olyan beruházási politika biztosítása Európa számára, amely konkrét intézkedéseket és eszközöket tartalmaz a szigeti kormányok számára,
  • a regionális támogatásokra vonatkozó aktuális szabályok módosítása az európai szigeti területekre vonatkozó szabályok harmonizálása érdekében,
  • olyan intézkedések meghozatala, amelyek révén ellensúlyozható, hogy a szigeti területek különösen sebezhetőek az éghajlatváltozás hatásaival szemben,
  • a szigetek körforgásos gazdasági modellre való áttérésének ösztönzése,
  • a szigeti vállalkozások versenyképességének javítása,
  • a területi elemzés európai eszközeinek megerősítése a szigetek statisztikai kategóriájának létrehozásával,
  • uniós szintű szervek létrehozása, amelyek a szigetekkel kapcsolatos kérdésekért lennének felelős.

    

E​lnök: Gaetano Armao (IT/EPP)

Kapcsolat:
A régióközi csoport titkársága​

Leonardo di Giovanna
Brussels office of the region of Sicily
Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
Tel: +32 26392574
leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it

Megosztás :
 
Back to top