Piekļuve dokumentiem  

​​​​​​​​​​​Ar Amsterdamas līgumu ir ieviests jauns 255. pants, kurā nostiprinātas pilsoņu tiesības piekļūt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem. Šīs trīs iestādes ir pieņēmušas Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem un pēc tam kopīgā deklarācijā rosinājušas pārējās Eiropas aģentūras un struktūras pieņemt līdzīgus noteikumus attiecībā uz dokumentu pieejamību.

Reģionu komiteja pēc minētā aicinājuma ir sākusi īstenot jaunu politiku, kas attiecas uz dokumentu pieejamību un nodrošina iespējami lielu tās darba pārredzamību. Šāda pārredzamība nenoliedzami nodrošina lielāku sabiedrības līdzdalību Savienības lēmumu pieņemšanas procesā un sekmē demokrātijas principu nostiprināšanu un pamattiesību ievērošanu, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

Ar Lisabonas līgumu (2009. gads) pilsoņu tiesības uz piekļuvi dokumentiem — tagad tās nostiprinātas Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 15. panta 3. punktā — oficiāli tiek attiecinātas uz visām Eiropas Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām.​

Saturs

Lēmums Nr. 18/2020 par publisku piekļuvi Reģionu komitejas dokumentiem

Lēmumā Nr. 18/2020 par publisku piekļuvi Reģionu komitejas dokumentiem skaidri norādīts uz Regulā (EK) Nr. 1049/2001 paredzētajiem principiem un ierobežojumiem un arī noteikta procedūra, kā pieprasīt piekļuvi Komitejas dokumentiem.

Lēmumam Nr. 18/2020 pievienotajā sarakstā minētajiem Komitejas dokumentiem iedzīvotāji var tieši piekļūt elektroniskā dokumentu reģistrā. Minētajā dokumentu reģistrā var iekļaut arī citus dokumentus.

Pēc pieprasījuma iedzīvotāji, ievērojot Regulā (EK) Nr. 1049/2001 noteiktos ierobežojumus, var lūgt piekļuvi arī citiem dokumentiem.

Pieteikumiem jābūt pietiekami precīzi formulētiem, un tajos konkrēti jānorāda informācija, kas ļauj identificēt pieprasīto dokumentu vai dokumentus, kā arī jāmin pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds un kontaktinformācija. Tomēr pieteikuma iesniedzējam nav obligāti jānorāda pieteikuma pamatojums (izņemot dažus gadījumus, kas saistīti ar piekļuvi persondatiem). Tiklīdz pieteikums ir reģistrēts, Komitejai jāapstiprina tā saņemšana un 15 darba dienu laikā no reģistrācijas jāsniedz atbilde (izņēmuma kārtā šo termiņu var pagarināt par 15 darba dienām).

​Ja Komiteja pilnībā vai daļēji atsaka piekļuvi pieprasītajam dokumentam, tai jānorāda šāda atteikuma iemesli. Pieprasījuma iesniedzējs 15 darba dienu laikā var iesniegt atkārtotu pieteikumu. Pēc tam Komitejai atkal 15 darba dienu laikā jāsniedz atbilde (ar iespēju pagarināt termiņu par vēl 15 darba dienām).

Ja pēc atkārtota pieteikuma saņemšanas Komiteja joprojām atsakās piešķirt pilnu piekļuvi pieprasītajam dokumentam, pieteikuma iesniedzējam ir iespēja ierosināt tiesvedību pret Komiteju un/vai iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam.

Ja dokuments elektroniskajā dokumentu reģistrā nav atrodams, pieprasījumu par piekļuvi šim dokumentam var iesniegt, izmantojot zemāk redzamo saiti.

​Pieprasīt dokumentu

Lai pieprasītu piekļuvi kādam dokumentam, aizpildiet šo veidlapu, kā tematu izvēloties “Piekļuve dokumentiem”.

Kontaktinformācija

Dienests “Pārredzamība un dokumentu pieejamība" labprāt atbildēs uz Jūsu jautājumiem un palīdzēs Jums dokumentu meklējumos.

Varat mums nosūtīt e-pastu​​​ vai atrast mūsu pasta adresi:

Committee of the Regions of the European Union
Archives service (office JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel​

Kopīgot:
 
Back to top