Zaļais kurss vietējā līmenī 

RK locekļu un gados jauno vēlēto politiķu aptauja par darbību zaļā kursa jomā 

Eiropas zaļais kurss ir pasākumu kopums, ar kuru paredzēts gan ievērojami samazināt siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas, gan ieguldīt progresīvā pētniecībā un inovācijā, kā arī saglabāt Eiropas dabisko vidi tā, lai Eiropas sabiedrība kļūtu noturīga pret klimata pārmaiņām. Šādas stratēģijas mērķis ir klimata un vides politiku iekļaut likumdošanas un politikas pasākumos, kā arī finansēšanas mehānismos ar mērķi apturēt klimata pārmaiņu ietekmi.
Saturs

Mūsu mērķi​

Noklikšķiniet šeit, lai piekļūtu APTAUJAI!

Tomēr, ja mēs vēlamies, lai Eiropa būtu iedzīvotājiem taisnīga un tās vide būtu veselīga, ir svarīgi, lai klimata pasākumu īstenošanā būtu iesaistīts ikviens . Zaļā kursa panākumi lielā mērā būs atkarīgi no vietējo un reģionālo pašvaldību spējas īstenot klimata politiku un savās teritorijās kļūt par progresīviem celmlaužiem. Zaļā kursa rezultātus ietekmēs arī valstu valdību un ES iestāžu spēja pilnībā izprast Eiropas reģionu un pilsētu vajadzības, kā arī tās veiksmīgi transponēt tiesību aktos, finanšu pārvaldībā un politikas stratēģijās.

Eiropas Reģionu komiteja sāk aptauju , jo apzinās, ka vietējām un reģionālajām pašvaldībām ir jāapvieno spēki un jāsadarbojas, lai zaļā kursa īstenošana būtu sekmīga. RK ar savu jauno darba grupas “Zaļais kurss vietējā līmenī" iniciatīvu ir iecerējusi pilsētām un reģioniem dot centrālo vietu Eiropas zaļajā kursā un šajā saistībā likt uzsvaru uz atveseļošanu pēc pandēmijas.

Šīs aptaujas galvenais mērķis ir apkopot informāciju par locekļu un gados jauno vēlēto politiķu dalību attiecīgos tīklos un iniciatīvās , kā arī atspoguļot informāciju par klimata pasākumiem un saistībām . Galamērķis ir ar spēcīgu un faktos balstītu komunikāciju stiprināt RK locekļu un gados jauno vēlēto politiķu vadošo lomu zaļajā kursā. Zaļā kursa profili dos RK arī iespēju pielāgot locekļu dalību citās iniciatīvās, kurās ir iesaistīti viņi un gados jaunie vēlētie politiķi, un palielināt sinerģiju ar tām. Pēc zaļā kursa profilu izveides tie tiks iekļauti RK tiešsaistes komunikācijas instrumentos un papildinās locekļu publisko profilu.

RK vēlas palielināt savu locekļu spējas kļūt par klimata pasākumu līderiem, savās teritorijās efektīvi īstenot zaļo kursu, kā arī pilnībā izmantot tā sniegtās iespējas . Šā apsekojuma atbildes kopā ar aicinājumu informēt par labiem zaļā kursa īstenošanas piemēriem noderēs, veidojot tīklus un sinerģiju starp locekļiem un gados jaunajiem vēlētajiem politiķiem, un palīdzēs veicināt apmaiņu līdzbiedru vidū ar mērķi paātrināt vietējos pasākumus.

Piekļūt RK aptaujai par RK locekļu un gados jauno vēlēto politiķu darbību zaļā kursa jomā iespējams šeit .

Jaunākās ziņas

Pasākumi

Gaidāmie pasākumi

Notikušie pasākumi

Kopīgot:
 
Back to top