Pētījumi  

Lai mūsu ziņotājiem un locekļiem nodrošinātu optimālu informatīvo atbalstu, Eiropas Reģionu komiteja (RK) var lūgt palīdzību ārējiem ekspertiem zinātnisku pētījumu sagatavošanā par konkrētiem tematiem.

Līdztekus RK publicētajiem pētījumiem arī Eiropas Parlamenta Izpētes dienests, ievērojot Eiropas Reģionu komitejas un Eiropas Parlamenta 2014. gada 5. februāra sadarbības līgumu, sagatavo informatīvus paziņojumus un ar RK konsultatīvo darbu saistītus un to papildinošus analītiskus dokumentus.


​​Browse ​studies by year:


​​
Kopīgot:
Saistītā informācija