Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa ir gadskārtējs četru dienu pasākums, kas notiek Briselē un kura laikā reģionu un pilsētu administrāciju amatpersonas, kā arī eksperti un akadēmisko aprindu pārstāvji var apmainīties ar labas prakses piemēriem un zinātību reģionālās un pilsētu attīstības jomā.

Tas ir arī atzīts forums, kurā notiek politiska līmeņa saziņa par ES kohēzijas politikas attīstību un kurā paveras iespēja vērst lēmumu pieņēmēju uzmanību uz reģionu un pilsētu nozīmi ES politikas veidošanā.

Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa ir lielākais šāda veida publiskais Eiropas mēroga pasākums.

Kā tas notiek?

Oktobra sākumā Briselē pulcējas apmēram 6000 dalībnieku un 600 referentu no visas Eiropas un citām valstīm, lai piedalītos programmā, kurā iekļautas aptuveni 100 darba sesijas, izstādes un tīklu veidošanas pasākumi, kas saistīti ar reģionālo un vietējo attīstību. Programma katru gadu tiek pielāgota konkrētajiem ES darba kārtības jautājumiem. Dalība pasākumā ir bez maksas.  

Kāpēc reģionu un pilsētu “nedēļa”?

Reģioni un pilsētas ir iesaistīti lielākās daļas ES rīcībpolitiku veidošanā. ES reģionālās un vietējās pašvaldības ir atbildīgas par vienu trešdaļu no publiskajiem izdevumiem (2100 miljardi EUR gadā) un divām trešdaļām publisko ieguldījumu (apmēram 200 miljardi EUR), kas bieži ir jāizmanto saskaņā ar ES tiesību normām.

Kā tas sākās?

Eiropas Reģionu komiteja, kas ir ES vietējo un reģionālo pārstāvju asambleja, 2003. gadā uzaicināja Briselē esošās vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvniecības Eiropas Savienībā iesaistīties kopējā Open Days iniciatīvā un vienā laikā atvērt savas durvis apmeklētājiem. Gadu gaitā šī iniciatīva ir izveidojusies par nozīmīgu gadskārtēju pasākumu, kurā iesaistās arī Eiropas Komisija un citi ieinteresētie dalībnieki.

2016. gadā pasākumu pārdēvēja par Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļu, atmetot apzīmējumu “OPEN DAYS”. Tas tika darīts tādēļ, lai izvairītos no sajaukšanas ar “Atvērto durvju”/“Atvērto durvju dienas” pasākumiem, ko visas ES iestādes Briselē katru gadu rīko maijā sakarā ar Eiropas dienu, u n ar līdzīgiem pasākumiem, kurus Komisijas pārstāvniecības šajā saistībā rīko dalībvalstīs.

Kas ir organizatori?

Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļu kopīgi organizē Eiropas Reģionu komiteja (RK) un Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts (REGIO ĢD). Gada sākumā, parasti janvārī, tiek publicēts uzaicinājums partneriem. Pēc tam tiek izraudzīti vairāk nekā 200 partneri no visas Eiropas: reģioni un pilsētas, kas lielākoties ir sagrupēti tematiskās apvienībās (“reģionālās partnerībās”), uzņēmumi, finanšu iestādes, starptautiskas apvienības un akadēmiskas organizācijas. Partneriem jārīko semināri kopīgu interešu jautājumos, bieži par Eiropas strukturālo un investīciju fondu un citu ES programmu īstenošanu.

Kā programma ir strukturēta?

Programmu veido, pamatojoties uz galveno moto un vairākiem apakštematiem. Darbseminārus un debates rīko trīs partneru kategorijas: 1/ reģionālās partnerības, kurās ietilpst Eiropas reģioni un pilsētas; 2/ ES institucionālie partneri; 3/ uzņēmumi, finanšu iestādes un vietējās un Eiropas apvienības. Dalībnieki un referenti Briselē pārvietojas starp dažādām pasākumu norises vietām: konferences norises vietu(-ām), reģionālo partneru rīkoto pasākumu norises vietām, dalībvalstu pārstāvniecībām un citām iespējamām ēkām.

Kas ir “Universitāte”?

Tā ir virkne semināru, kuros uzsvērta politiskā dimensija un kurus rīko REGIO ĢD, RK un Eiropas akadēmiskie tīkli, kas specializējas reģionālās attīstības jautājumos. Universitāte veicina izpratni un atvieglo akadēmiķu un reģionālo un vietējo pārstāvju iespējas apmainīties ar pētījumu rezultātiem reģionālās un pilsētu attīstības un ES kohēzijas politikas jomā.
Kopš 2013. gada Universitātes ietvaros rīko arī meistarklasi doktorantūras studentiem un pētniekiem, kas sākuši karjeru reģionālās politikas un pilsētpolitikas jomā. Tās mērķis ir uzlabot Eiropas doktorantūras studentu un jauno pētnieku, kas piedalās meistarklasē, izpratni par ES kohēzijas politiku un tās pētniecības potenciālu.

Kas apmeklē Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļu?

Dalībniekiem ir īpaša interese par reģionālo politiku un pilsētpolitiku, tātad vairumā gadījumu tās ir vietējā, reģionālā, valsts un ES līmeņa amatpersonas. Tipisks dalībnieks ir reģionālās vai vietējās pašvaldības pārstāvis, kas pasākumu apmeklē pirmo reizi un uz Briseli dodas īpaši tā apmeklēšanai.

Kā Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļa rosina vietējos pasākumus visā Eiropā?

Saistībā ar Briselē notiekošo Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļu ikviena reģionālā partnerība ir aicināta iniciatīvas “Eiropa manā reģionā/pilsētā” ietvaros organizēt vietēju pasākumu pilsoņu dialoga vai politisko debašu veidā un iesaistīt kādu no Eiropas Reģionu komitejas locekļiem. Pilsoņu dialogu mērķis ir ieklausīties diskusijās, kuras notiek pilsētās un reģionos, un par tajās uzzināto tieši informēt ES iestādes.

Vietējie pasākumi ir paredzēti plašam dalībnieku lokam, tostarp visai sabiedrībai kopumā, politikas veidotājiem, ekspertiem, vietējām un reģionālajām pašvaldībām un preses pārstāvjiem, lai palielinātu informētību par ES rīcībpolitiku ietekmi reģionos un pilsētās.

Kāda ir Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas ietekme?

Kopš tā pirmsākumiem šā pasākuma ietekme ir tikusi sistemātiski vērtēta. Dalībnieki uzsvēruši, ka īpaši lietderīga ir informācija no ES iestādēm un kontaktu veidošana ar kolēģiem no citām valstīm, jo šī informācija viņiem palīdz profesionāli apsaimniekot ES fondus. Par pasākuma nozīmību liecina arī daudzo plašsaziņas līdzekļu klātbūtne. Lai atspoguļotu šo notikumu, no visas Eiropas Briselē jau vairākus gadus ierodas līdz pat 300 žurnālistu, kas pārstāv presi, radio, televīziju un tiešsaistes plašsaziņas līdzekļus.

Podcast

0:00
 
0:00

Now Playing:

 

Description:  

 • Episode 5: European Cooperation in Your Region
  The fifth and final episode of Coffee with Regions introduces an #EURegionsWeek session: “Bringing European Cooperation to your region”.
 • Episode 4: European Territory & Local Stakeholder Engagement
  The fourth episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: workshop “The future development of the European territory” and participatory lab “How to engage local stakeholders in policy and decision-making”.
 • Episode 3: Social progress - Smart cities
  The third episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: " Societal challenges in smart cities: Towards a more ethical smart city" and "Societal challenges in smart cities: Towards a more ethical smart city".
 • Episode 2: European pillar of social rights
  The second episode of Coffee with Regions introduces #EURegionsWeek session "European Pillar of Social Rights as a framework for sustainable economy".
 • Episode 1: Mobility & Volunteering
  The first episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: "The integration of the new mobility services in Public Transport" and "Solidarity and Volunteering - European Rights and Values from the bottom up".