Plenārsesijas  

Eiropas Reģionu komiteja (RK) organizē līdz pat sešām plenārsesijām gadā. Plenārsesijās pulcējas RK locekļi (vai viņu aizstājēji) no visu 27 ES dalībvalstu reģioniem un pilsētām.

Plenārsesijas parasti vada RK priekšsēdētājs, un tās dod iespēju RK locekļiem

  • balsot par atzinumiem, ziņojumiem un rezolūcijām;
  • pieņemt RK politisko programmu katra pilnvaru termiņa sākumā;
  • ievēlēt priekšsēdētāju, priekšsēdētāja pirmo vietnieku un pārējos Biroja locekļus;
  • izveidot Komitejā komisijas;
  • apstiprināt RK ieņēmumu un izdevumu tāmes projektus;
  • pārskatīt un vienoties par RK Reglamentu. 

Attiecīgā RK komisija ieceļ vienu no saviem locekļiem par ziņotāju, kas izstrādā atzinumu par tiesību akta priekšlikumu; par atzinumu pēc tam notiek balsojums vienā no RK plenārsesijām. Ja atzinuma projekts iegūst balsu vairākumu, to pieņem un iesniedz pārējām ES iestādēm.

RK var paust nostāju arī proaktīvi, pieņemot pašiniciatīvas atzinumu par attiecīgo jautājumu.

Pēdējā plenārsesijaast

Nākamā plenārsesija