Politiskās prioritātes 2020–2025  

Vietējās un reģionālās pašvaldības, ko Eiropas Savienībā pārstāv Eiropas Reģionu komiteja, vienmēr ir bijušas Eiropas demokrātijas mugurkauls. Nesenā Covid-19 pandēmija parādīja, ka pašvaldību vadītāji ir vietējo kopienu virzītājspēks, reaģējot ārkārtas situācijā un vadot ES atveseļošanos. Tāpēc mūsu Komitejas galvenais uzdevums, īstenojot trīs galvenās prioritātes, būs tuvināt Eiropu iedzīvotājiem, iesaistot ciematus, pilsētas un reģionus.

Visi lēmumi jāpieņem pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem saskaņā ar subsidiaritātes principu. Tas nozīmē, ka ir jāpopularizē un jāstiprina pašvaldību loma Eiropas Savienībā.

Konference par Eiropas nākotni ir iespēja uzlabot ES darbību, kopīgojot un izplatot veiksmīgu pilsoniskās līdzdalības praksi, ko mūsu Komitejas locekļi ir izveidojuši savos vēlēšanu apgabalos, kā arī reformēt ES lēmumu pieņemšanas procesu. Mēs arī turpināsim nodrošināt, ka jaunie ES tiesību akti mazina administratīvo slogu un īstenošanas izmaksas mūsu reģioniem.

Visi Eiropas lēmumi būtu jāpieņem, ņemot vērā mūsu apņemšanos risināt nozīmīgākās sabiedriskās pārmaiņas, ar kurām saskaras mūsu ciemati, pilsētas un reģioni. Tie ir saistīti ar globālām pandēmijām, zaļo un digitālo pārkārtošanu, demogrāfiskām problēmām un migrācijas plūsmām. Kopīga kļūšana stiprākiem pēc šādām pārejām noteiks mūsu spēju uzņemties atbildību par savu nākotni un veidot izturētspēju vietējās kopienās.

Mēs veicināsim kohēziju kā pamatvērtību visās ES politikas jomās un programmās.

Kohēzijas veicināšanai Eiropā ir vajadzīgs vērienīgs ES ilgtermiņa budžets, kas visiem reģioniem un pilsētām sniedz pietiekamu strukturālo un kohēzijas finansējumu un lauksaimniecības ieguldījumus.

Taču kohēzija ir vairāk nekā tikai nauda: tā ir vērtība, kas veicina ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, rada ilgtermiņa nodarbinātības iespējas visiem un īsteno teritoriālu politiku, kas atbilst iedzīvotāju vajadzībām.

1. prioritāte

Tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem: demokrātija un ES nākotne

Pārdomāt, kā demokrātija darbojas šodien un kā tā ir jāmodernizē nākotnē, lai Eiropas Savienība varētu efektīvāk reaģēt uz iedzīvotāju vajadzībām

Mūsu galvenā prioritāte ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem un stiprināt Eiropas demokrātiju visos pārvaldības līmeņos. Tās mērķis ir uzlabot ES darbību, nodrošinot, ka tās politika un programmas atbilst iedzīvotāju reālajām vajadzībām.

2. prioritāte

Sabiedrības fundamentālo pārmaiņu pārvaldība: izturētspējīgu reģionālo un vietējo kopienu veidošana

Reaģēt uz svarīgākajām pārmaiņām, ar kurām šodien saskaras mūsu reģioni, lielpilsētas un pilsētas , izmantojot saskaņotu, integrētu un vietēju Eiropas pieeju

Globālās pandēmijas, klimata, digitālās un demogrāfiskās pārmaiņas, kā arī migrācijas plūsmu ietekme būtiski skar katru Eiropas reģionu, pilsētu, mazpilsētu un ciematu. Virzībā uz ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem mēs apzināsim risinājumus, lai nodrošinātu, ka ES pietiekami atbalsta pašvaldības, reaģējot uz turpmākām ārkārtas situācijām un risinot sabiedrības pārmaiņas, kas notiek to kopienās.

3. prioritāte

Kohēzija – mūsu pamatvērtība: teritoriāla ES politika

Nodrošināt, ka ES kalpo tās iedzīvotāju un viņu dzīvesvietu vajadzībām

Kohēzija nav tikai nauda, tā ir mūsu ES pamatvērtība

Mūsu trešā prioritāte būs nodrošināt ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas principa īstenošanu un ievērošanu visās ES politikas jomās, kas ietekmē cilvēkus un viņu dzīvesvietas (teritoriālā politika). Tas parādīs pievienoto vērtību, kas piemīt kohēzijai ne tikai kā politikai, bet arī kā pamatvērtībai, kas ir visu ES politikas jomu pamatā.

Share: