Reģionālo centru tīkls  

Banner

Vietējās un reģionālās pašvaldības ir ES politikas īstenošanas avangardā. RegHub ir platforma, kuras mērķis ir iesaistīt svarīgus vietējā un reģionālā līmeņa dalībniekus, nodrošinot efektīvu apspriešanos ar viņiem, lai apkopotu viņu pieredzi ES politikas īstenošanā. Šādā veidā ES iestādes varēs izmantot viņu nenovērtējamo ieguldījumu, kas dos iespēju veidot efektīvāku politiku un visbeidzot tuvināt Savienību tās iedzīvotājiem.


Kas ir Reģionālo centru tīkls, ko dēvē arī par #RegHub?

Kādi ir mūsu mērķi?

Mūsu konkrētie mērķi ir:

 • pievērst lielāku uzmanību tam, kā uzlabot spēkā esošos ES tiesību aktus un to īstenošanu vietējā un reģionālajā līmenī;
 • sniegt tehniskas atsauksmes par ES tiesību aktu īstenošanu vietējā un reģionālajā līmenī;
 • nodrošināt iespēju ES likumdošanas procesa agrīnā posmā labāk iesaistīt vietējos un reģionālos dalībniekus;
 • veicināt vienkāršošanu un reģionu savstarpēju mācīšanos ES tiesību aktu īstenošanas un turpmākās izstrādes jomā.

Kas tieši ir reģionālais centrs?

Līdzīgi kā gaisa satiksmes mezgls, kas sniedz daudzus pakalpojumus un nodrošina iespēju veikt savienotus lidojumus, reģionālais centrs darbojas kā kontaktpunkts, kas spēj sazināties ar dažādām ieinteresētajām personām, kuras iesaistītas ES politikas īstenošanā, iesaistīt šīs personas, sadarboties ar tām un saglabāt ciešus sakarus ar tām.

Tā kā šie kontaktpunkti atradīsies valsts līmenim pakārtotajos līmeņos, tie darbosies kā starpnieki starp Eiropas Reģionu komiteju (RK) un vietējām un reģionālajām pašvaldībām no savlaicīgi sniegs atsauksmes par ES tiesību aktu efektivitāti. Paredzams, ka tie pakāpeniski kļūs par punktiem, kas sniegs informāciju par visiem jautājumiem, kuri saistīti ar ES labāka regulējuma programmu.

Jēdzienu “reģionālais centrs” var traktēt visplašākajā nozīmē, proti, kā jebkuru dalībvalsts līmenim pakārtotu teritoriālu iestādi, kas īsteno ES politiku. Tāpēc tas ietver komūnas, departamentus, federālās zemes, provinces, grāfistes, lielpilsētu teritorijas, lielpilsētas un mazāku pilsētu grupas, lielas vietējās pašvaldības un mazāku pašvaldību grupas, kā arī pārrobežu teritorijas, piemēram, ETSG un eiroreģionus.

Kuri ir izraudzītie reģionālie centri?

Izraugoties reģionālos centrus, tika ņemti vērā trīs kritēriji: ģeogrāfiskais līdzsvars, politiskā un administratīvā apņēmība un pieredze ES politikas īstenošanā. Tā kā RK saņēma ļoti daudz kvalitatīvu pieteikumu, tā nolēma palielināt dalībnieku skaitu, un projekta izmēģinājuma posmā (2019.–2020. gads) tagad ir iesaistīti 36 centri. Šā izmēģinājuma projekta mērķis ir ilgtermiņā sagatavot augsni plašākam tīklam, kurš sāktu darboties 2021. gadā un kurā varētu iesaistīties visi ES reģioni, kas vēlas piedalīties, un kurš aptvertu visas politikas jomas, kurās nozīmīgas var būt vietējā un reģionālā līmeņa sniegtās atsauksmes.

RegHub locekļi

Mūsu jaunā interaktīvā karte dod iespēju pārlūkot visus RegHub tīkla reģionus. Tajā atradīsiet arī kontaktinformāciju katram no mūsu reģionālajiem centriem: lai uzzinātu, kuri RK locekļi pārstāv attiecīgo reģionu, dodieties uz sadaļām “Sīkāka informācija” un “Reģiona locekļi”.

map
 

Kā reģionālie centri darbosies?

   Trīs posmu pieeja   

Trīs posmu pieeja

 1. RK uzaicinās reģionālo centru pārstāvjus uz darbsemināru Briselē, lai pārskatītu pēdējo ziņojumu par konsultācijām un tehnisko īstenošanu, apspriestu tīkla ietekmi uz iestāžu darbību, apmainītos ar labas prakses piemēriem vai apspriestu problēmas un analizētu nākamo politikas jomu, par ko tiks rīkota apspriešanās.


 2. Tīkla sekretariāts par katru izraudzīto politikas jomu sagatavos un nosūtīs reģionālajiem centriem aptaujas anketu, kurā būs svarīgi jautājumi, uz kuriem, kā uzskata ES iestādes un RK, šajā procesā ir jāsaņem atbildes. Savukārt reģionālie centri pēc sazināšanās un intervijām ar galvenajiem dalībniekiem un aģentūrām, kas iesaistīti ES politikas īstenošanā vietējā/reģionālajā līmenī, sniegs visaptverošas atbildes uz aptaujas jautājumiem.

 3. Tīkla sekretariāts aptaujas rezultātus apkopos ziņojumā par tehnisko īstenošanu, un šis ziņojums tiks nodots tai RK komisijai, kuras kompetencē ir attiecīgā politikas joma, un citām ES iestādēm. Ziņojums tiks publicēts ar īpašā RK izveidotā tīmekļa vietnē. Izmēģinājuma posmā tīkls gadā rīkos aptuveni trīs darbseminārus un konsultācijas, lai izmēģinātu darba metodi un atgriezeniskās saites mehānismu.

Kā tas sākās?

 1. Laikposmā no 2018. gada janvāra līdz jūlijam Subsidiaritātes, proporcionalitātes un principa “Darīt mazāk, bet efektīvāk” jautājumu darba grupa, ko vada Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Frans Timmermans, sanāca reizi mēnesī, lai sagatavotu ieteikumus par to, kā labāk piemērot subsidiaritātes un proporcionalitātes principu un apzināt politikas jomas, kurās darba veikšanu varētu no jauna deleģēt vai galīgi nodot ES dalībvalstīm. Trīs RK politiķi — Karl-Heinz Lambertz (BE/PSE), Michael Schneider (DE/PPE) un François Decoster (FR/ALDE) — tika iecelti par minētās darba grupas locekļiem, lai varētu meklēt labākas iespējas, kā reģionālās un vietējās pašvaldības iesaistīt ES politikas veidošanā un īstenošanā.

 2. Pēc darba grupas sagatavotā ziņojuma publicēšanas RK īstenoja konkrētu Subsidiaritātes darba grupas ieteikumos minētu pasākumu, proti, izveidoja reģionālo centru (RegHub) tīklu..

  “Reģionu komitejai būtu jāievieš jauns reģionālo centru izmēģinājuma tīkls politikas īstenošanas pārskatīšanas atbalstam.”
       
 3. Eiropas Reģionu komitejā RegHub būs platforma, kas papildinās subsidiaritātes uzraudzības tīklu. Jaunizveidotais tīkls palielinās RK un vietējo un reģionālo pašvaldību nozīmi ES politikas veidošanas procesā, proti, politikas īstenošanas un novērtēšanas posmā.

 4. 2018. gada 14. novembrī RK priekšsēdētājs Karl-Heinz Lambertz tikās ar ES reģionu pārstāvniecību, kas atrodas Briselē, vadītājiem, lai informētu par jauno projektu “Reģionālo centru tīkls” (#RegHub) un apspriestu kārtību, kā tiks izraudzīti 20 reģioni dalībai izmēģinājuma posmā (2019.–2020. gads). Aicinājums pieteikties izmēģinājuma posmam tika izsludināts 2018. gada 19. oktobrī, un pieteikties varēja līdz 2018. gada 30. novembrim. Varam lepoties, ka saņēmām 53 pieteikumus, kas aptvēra vairāk nekā 88 ES reģionus, un tas liecina, ka vietējās un reģionālās pašvaldības vēlas iesaistīties ES lēmumu pieņemšanas procesā.

RegHub tīkls tiek iekļauts jaunajā platformā “Gatavi nākotnei”

Eiropas Komisija 11. maijā nolēma palielināt Eiropas Reģionu komitejas lomu jaunajā ar REFIT programmu saistītajā platformā “Gatavi nākotnei" un tajā oficiāli iekļaut RegHub tīklu.

Platforma “Gatavi nākotnei" ir augsta līmeņa ekspertu grupa, kas palīdzēs Komisijai vienkāršot spēkā esošos ES tiesību aktus, samazināt administratīvo slogu iedzīvotājiem un uzņēmumiem un nodrošināt ES tiesību aktu atbilstību nākotnes prasībām.

RegHub tīklam tas ir nozīmīgs solis uz priekšu un svarīga institucionāla atzinība par tā sasniegumiem izmēģinājuma posmā.

Šāda RegHub tīkla nozīmes atzīšana nebūtu iespējama bez to ieinteresēto personu apņēmības, kas līdz šim piedalījušās mūsu rīkotajās konsultācijās. Paldies par labo darbu! 

 
 

Kontaktpersona:
Rainer Steffens
Eiropas Reģionu komiteja
Tālr.: +32 (0) 2282 23 77
RegHub@cor.europa.eu


 

Banner
​​

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Saistītā informācija
Saites