Reģionālo centru tīkls  

Banner

Šogad mēs sākām RegHub 2.0

RK 2021. gada 3. martā sāka jaunas sava Reģionālo centru tīkla (RegHub) paaudzes darbību. Šā tīkla locekļi uzraudzīs ES politikas pasākumu īstenošanu uz vietas un nodrošinās, ka, vērtējot minētos politikas pasākumus Eiropas līmenī, tiek ņemts vērā simtiem reģionālā un vietējā līmeņa ieinteresēto personu viedoklis.

RegHub tīkla sastāvā šobrīd ir 46 locekļi, 10 novērotāji un viena asociētā struktūra. RegHub ir arī integrēta apakšgrupa Eiropas Komisijas platformā “Gatavi nākotnei” (Fit for Future)(F4F).

Centru (hubs) saraksts ir publicēts šeit.

...un apspriedāmies ar saviem locekļiem par e-iepirkumu, INSPIRE un vietējo infrastruktūru

  1. gadā RegHub apspriedās ar saviem locekļiem par e-iepirkuma un INSPIRE direktīvas īstenošanu vietējā un reģionālajā līmenī. Atbildes tika analizētas un izmantotas divos atzinumos “Gatavi nākotnei” par šiem tematiem.
  1. gadā RegHub rīkoja arī divpakāpju apspriešanos par 21. gadsimta noteikumiem attiecībā uz 21. gadsimta infrastruktūru. Apspriešanā iegūtos datus izmantos īpašā RegHub ziņojumā, ko prezentēs 2022. gada janvāra plenārsesijā “Gatavi nākotnei”.

Kas ir izraudzītie reģionālie centri?

Mūsu jaunā interaktīvā karte dod iespēju pārlūkot visus centrus, kas piedalās RegHub 2.0.


_____________

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Saistītā informācija
Saites