Reģionālo centru ( Hubs ) tīkls 

ES tiesību aktu izvērtēšana no vietējā līmeņa perspektīvas 

​RK ir sākusi jaunas sava Reģionālo centru tīkla (RegHub) paaudzes darbību. Šā tīkla locekļi uzraudzīs ES politikas pasākumu īstenošanu uz vietas un nodrošinās, ka, vērtējot minētos politikas pasākumus Eiropas līmenī, tiek ņemts vērā simtiem reģionālā un vietējā līmeņa ieinteresēto personu viedoklis.

RegHub tīkla sastāvā šobrīd ir 46 locekļi, 10 novērotāji un viena asociētā struktūra. RegHub ir arī integrēta apakšgrupa Eiropas Komisijas platformā “Gatavi nākotnei” (Fit for Future)(F4F).

Centru saraksts

Interaktīvā karte

Saturs

Mūsu mērķi

Vietējās un reģionālās pašvaldības īsteno vairāk nekā 70 % ES tiesību aktu, un tāpēc tām ir labas iespējas novērtēt tiesību aktu precizitāti un efektivitāti. Labāk īstenot Eiropas tiesību aktus un politiku uz vietas un sasniegt to mērķus varēs tikai tad, ja ES likumdevēji ņems vērā reģionālo un vietējo perspektīvu.

RegHub mērķi ir šādi:

 • palīdzēt Eiropas Savienībai veidot labāku regulējumu, ES tiesību aktu novērtēšanā iekļaujot vietējo un reģionālo perspektīvu;
 • palielināt vietējo un reģionālo pašvaldību iesaisti ES tiesību aktu izstrādē un to īstenošanas uzlabošanā;
 • stiprināt saikni starp vietējām un reģionālajām pašvaldībām un ES iestādēm, veicinot vietējo un reģionālo perspektīvu un radot dialoga iespējas;
 • iepazīstināt ar labas prakses piemēriem par ES tiesību aktu īstenošanu reģionos, pilsētās un pašvaldībās un izplatīt tos.

Viens no veidiem, kā RegHub īsteno šos mērķus, ir darbība Eiropas Komisijas platformā “Gatavi nākotnei" (F4F) (RegHub darbojoties kā platformas apakšgrupai) – tas ietver mērķtiecīgu apspriešanos un sadarbību ar platformas ziņotājiem, kā arī ziņojumu apmaiņu ar platformu. Turklāt RegHub cieši sadarbojas ar institucionālajiem partneriem un pētniecības institūtiem un organizē darbseminārus un seminārus Eiropas Reģionu un pilsētu nedēļas (EWRC) ietvaros.​

Mūsu metode

Kopš RegHub iesaistīšanās Eiropas Komisijas platformā “Gatavi nākotnei” (F4F), tā darbs ir organizēts šādos posmos.

1. Sniegt ieguldījumu gada darba programmā “Gatavi nākotnei”, ar centriem apspriežoties par attiecīgajiem tiesību aktiem, kurus pārskatīs Eiropas Komisija.

2. Organizēt mērķorientētas apspriešanās ar ieinteresētajām personām, izmantojot RegHub tīklu, un šo apspriežu rezultātus darīt pieejamus platformas ziņotājiem.

3. Popularizēt platformas atzinumus ES iestādēs.

RegHub unikālā darba metode, proti, mērķorientēta apspriešanās ar ieinteresētajām personām, ir izrādījusies efektīvs instruments, kas dod iespēju apkopot unikālu un detalizētu informāciju par ES tiesību īstenošanu.

Šis process vispirms ietver anketu izplatīšanu centriem (kontaktpunktos, kas atrodas vietējās un reģionālajās pašvaldībās); anketas pēc tam nonāk pie ieinteresētajām personām, kas īsteno ES politiku, par kuru notiek apspriešanās.

Pēc visu atsauksmju saņemšanas centri apkopo ieinteresēto personu iesniegto informāciju un nosūta atbildi atpakaļ RK RegHub sekretariātam. Pēc tam, pamatojoties uz šo ieguldījumu, RK formulē ieteikumus.

RegHub un platforma “Gatavi nākotnei” 2021. gadā

2021. gadā RegHub apspriedās ar saviem locekļiem par e-iepirkuma un INSPIRE direktīvas īstenošanu vietējā un reģionālajā līmenī. Atbildes tika analizētas un izmantotas divos platformas“Gatavi nākotnei” atzinumos par šiem tematiem. Turklāt platformas “Gatavi nākotnei” atzinumos tika iekļauti arī divu iepriekšējo RegHub konsultāciju (par apkārtējā gaisa kvalitāti un pārrobežu veselības aprūpi) rezultāti. Visi atzinumi, ko 2021. gadā pieņēma platforma “Gatavi nākotnei”, ir publicēti platformas tīmekļa vietnē.

2021. gadā RegHub rīkoja arī divpakāpju apspriešanos par 21. gadsimta noteikumiem attiecībā uz 21. gadsimta infrastruktūru. Rezultāti nodrošina datus īpašam RegHub ziņojumam, kas tiks iesniegts platformas “Gatavi nākotnei” priekšsēdētājam, Komisijas priekšsēdētājas vietniekam Maroš Šefčovič.

RegHub un platforma “Gatavi nākotnei” 2022. gadā

Saistībā ar savu 2022. gada darba programmuplatforma “Gatavi nākotnei” (F4F) ir iecēlusi RK locekļus Dr Mark Speich (PPE/DE) un Anne Karjalainen (PSE/FI) par ziņotājiem atzinumam par nolietotu transportlīdzekļu direktīvu (M. Speich) un par valdību sadarbspējas stratēģiju (A. Karjalainen).RegHub 2022. gadā rīkos divas mērķorientētas apspriešanās par šiem jautājumiem. Paredzams, ka attiecīgie platformas “Gatavi nākotnei” atzinumi tiks pieņemti 2022. gada 4. ceturksnī.

Jaunākās ziņas

Mediatēka

RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič

 

Skatīt vairāk

 • RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
  RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
 • Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
  Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
 • RegHub 2.0 - Why it matters
  RegHub 2.0 - Why it matters
 • Executive Summary First Implementation Report on Public Procurement

  Pieejamās valodas (22)
  1. български(45.85 KB-DOCX)Lejupielādēt
  2. Čeština(114.15 KB-DOCX)Lejupielādēt
  3. dansk(115.5 KB-DOCX)Lejupielādēt
  4. Deutsch(107.27 KB-DOCX)Lejupielādēt
  5. ελληνικά(114.53 KB-DOCX)Lejupielādēt
  6. English(111.55 KB-DOCX)Lejupielādēt
  7. español(119.83 KB-DOCX)Lejupielādēt
  8. eesti(112.95 KB-DOCX)Lejupielādēt
  9. suomi(112.56 KB-DOCX)Lejupielādēt
  10. français(107.89 KB-DOCX)Lejupielādēt
  11. hrvatski(112.33 KB-DOCX)Lejupielādēt
  12. magyar(113.97 KB-DOCX)Lejupielādēt
  13. italiano(117.08 KB-DOCX)Lejupielādēt
  14. lietuvių(112.34 KB-DOCX)Lejupielādēt
  15. Malti(112.25 KB-DOCX)Lejupielādēt
  16. Nederlands(112.72 KB-DOCX)Lejupielādēt
  17. polski(112 KB-DOCX)Lejupielādēt
  18. português(112.27 KB-DOCX)Lejupielādēt
  19. română(111.47 KB-DOCX)Lejupielādēt
  20. slovenčina(108.1 KB-DOCX)Lejupielādēt
  21. slovenščina(117.23 KB-DOCX)Lejupielādēt
  22. svenska(112.75 KB-DOCX)Lejupielādēt
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • Īstenošanas ziņojums Otrā apspriešanās: Gaisa kvalitātes direktīvas

  Pieejamās valodas (22)
  1. български(112.97 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Доклад за прилагането на Втората консултация относно директивите за качеството на въздуха
  2. Čeština(117.93 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Shrnutí druhé zprávy o provádění sítě RegHub týkající se směrnic o kvalitě ovzduší
  3. dansk(111.65 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Resumé af den anden RegHub-gennemførelsesrapport om luftkvalitetsdirektiverne
  4. Deutsch(113.85 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Zusammenfassung des zweiten RegHub-Umsetzungsberichts_Luftqualitätsrichtlinien
  5. ελληνικά(119.01 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Έκθεση εφαρμογής Δεύτερη διαβούλευση - Οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
  6. English(120.39 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Executive Summary Second RegHub Implementation Report on Air Quality
  7. español(121.4 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Informe de aplicación de la Segunda consulta sobre las Directivas relativas a la calidad del aire ambiente
  8. eesti(117.21 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Rakendusaruanne Teine konsultatsioon, teema: õhukvaliteedi direktiivid
  9. suomi(111.65 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Alueellisten keskusten verkoston toinen kuuleminen, aiheena ilmanlaatudirektiivit - Tiivistelmä täytäntööpanoraportista
  10. français(117.96 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Synthèse du second rapport de mise en oeuvre du réseau des pôles régionaux sur les directives sur la qualité de l'air ambiant
  11. hrvatski(112.55 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Izvješće o provedbi Drugo savjetovanje, o direktivama o kvaliteti zraka
  12. magyar(112.21 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Összefoglaló a regionális központok hálózatának második végrehajtási jelentéséről, a levegőminőségi irányelvek témájában
  13. italiano(117.21 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Sintesi della seconda relazione di attuazione della rete RegHub - Direttiva sulla qualità dell'aria
  14. lietuvių(113.77 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Įgyvendinimo ataskaita. Antroji konsultacija dėl oro kokybės direktyvų
  15. Malti(117.78 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Sommarju eżekuttiv tat-tieni Rapport ta' Implimentazzjoni taċ-Ċentri Reġjonali, dwar id-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja
  16. Nederlands(111.3 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Uitvoeringsverslag van de tweede raadpleging over de luchtkwaliteitsrichtlijnen
  17. polski(121.71 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Sprawozdanie z wdrażania - Druga konsultacja dotycząca dyrektyw w sprawie jakości powietrza
  18. português(117.27 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Síntese do segundo relatório de execução da Rede de Polos Regionais sobre as Diretivas Qualidade do Ar
  19. română(117.54 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Rezumatul celui de-al doilea raport de implementare al rețelei de centre regionale cu privire la directivele privind calitatea aerului înconjurător
  20. slovenčina(121.2 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Zhrnutie druhej vykonávacej správy siete regionálnych centier o smerniciach o kvalite ovzdušia
  21. slovenščina(109.75 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Poročilo o izvajanju - Drugo posvetovanje o direktivah o kakovosti zraka
  22. svenska(113.64 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Sammanfattning av RegHubs andra genomföranderapport, om luftkvalitetsdirektiven
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • Īstenošanas ziņojums Trešā apspriešanās par pārrobežu veselības aprūpi

  Pieejamās valodas (22)
  1. български(113 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Обобщение RegHub Доклад за прилагането относно трансграничното здравно обслужване
  2. Čeština(117.68 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Shrnutí Zpráva o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči v evropských regionech
  3. dansk(116.96 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Resumé - RegHub - Gennemførelsesrapport - Tredje høring om grænseoverskridende sundhedsydelser
  4. Deutsch(117.29 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Dritte Konsultation zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung Zusammenfassung wichtigste Ergebnisse
  5. ελληνικά(119.17 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Έκθεση εφαρμογής Τρίτη διαβούλευση σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
  6. English(116.62 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Executive Summary Third RegHub Implementation Report on Cross-border Healthcare
  7. español(117.09 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Resumen - RegHub informe de aplicación sobre asistencia sanitaria transfronteriza
  8. eesti(111.02 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Rakendusaruanne - Kolmas konsultatsioon teemal Piiriülene tervishoid
  9. suomi(113.35 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Tiivistelmä - Alueellisten keskusten verkoston täytäntöönpanoraportti rajatylittävästä terveydenhuollosta
  10. français(113.94 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Synthèse sur le rapport de mise en oeuvre par les pôles régionaux des soins de santé transfrontaliers
  11. hrvatski(111.01 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Izvješće o provedbi -Treće savjetovanje o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
  12. magyar(117.73 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Összefoglaló RegHub végrehajtási jelentés a határon átnyúló egészségügyi ellátásról
  13. italiano(117.44 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Sintesi - Relazione RegHub sull'attuazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
  14. lietuvių(117.31 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Įgyvendinimo ataskaita - Trečioji konsultacija dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų
  15. Malti(117.43 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Sommarju Eżekuttiv - Rapport ta' implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali
  16. Nederlands(116.89 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Uitvoeringsverslag - Derde raadpleging - Grensoverschrijdende gezondheidszorg
  17. polski(117.59 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Sprawozdanie z realizacji - Trzecie konsultacje w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
  18. português(117.65 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Síntese - Relatório de execução sobre cuidados de saúde transfronteiriços
  19. română(111.59 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Executive Summary - RegHub implementation report on Cross-Border Healthcare
  20. slovenčina(115.39 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Zhrnutie Správa RegHub o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
  21. slovenščina(110.09 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Poročilo o izvajanju Tretje posvetovanje: čezmejno zdravstveno varstvo - RegHub
  22. svenska(110.62 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Sammanfattning - RegHub-genomföranderapport om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • Kopsavilkums svarīgākie secinājumi Divas apspriešanas un pētījums

  Pieejamās valodas (22)
  1. български(140.56 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Обобщение на основните констатации - Доклад за изпълнението: четвърта консултация на RegHub във връзка с държавната помощ
  2. Čeština(142.95 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Zpráva o provádění: čtvrtá konzultace o státní podpoře
  3. dansk(138.24 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Resumé - Fjerde RegHub gennemførelsesrapport om statsstøtte
  4. Deutsch(142.53 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Zusammenfassung Vierter Umsetzungsbericht des RegHub über staatliche Beihilfe
  5. ελληνικά(143.32 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Σύνοψη - κύρια πορίσματα - Τέταρτη έκθεση εφαρμογής του RegHub για τις κρατικές ενισχύσεις
  6. English(139.77 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Executive Summary Fourth Implementation Report on State Aid
  7. español(191.48 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Sumario - Informe de ejecución: cuarta consulta, sobre ayudas estatales RegHub
  8. eesti(139.71 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Kokkuvõte - peamised järeldused - Neljas RegHub aruanne riigiabi teemal
  9. suomi(137.87 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Tiivistelmä - Valtiontukea käsitelleen RegHub-verkoston neljännen kuulemisen täytäntöönpanoraportti
  10. français(143.05 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Synthèse: RegHub - quatrième rapport de mise en oeuvre sur les aides dÉtat
  11. hrvatski(138.98 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Izvješće o provedbi: četvrto savjetovanje o državnim potporama
  12. magyar(137.39 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Összefoglaló - A RegHub negyedik jelentése az állami támogatásokról
  13. italiano(138.76 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Sintesi esecutiva - quarta relazione di attuazione RegHub sugli aiuti di Stato
  14. lietuvių(135.91 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Įgyvendinimo ataskaita - Ketvirtoji konsultacija dėl valstybės pagalbos
  15. Malti(139.63 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Sommarju Eżekuttiv - Ir-Raba' Rapport dwar l-Implimentazzjoni tar-RegHub dwar l-Għajnuna mill-Istat
  16. Nederlands(141.41 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Samenvatting Uitvoeringsverslag: Vierde raadpleging over staatssteun
  17. polski(136.97 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Sprawozdanie z realizacji: Czwarte konsultacje dotyczące pomocy państwa
  18. português(133.47 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Relatório de execução - Quarta consulta sobre auxílios estatais
  19. română(140.75 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Raport privind punerea în aplicare: a patra consultare privind ajutoarele de stat
  20. slovenčina(135.63 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Zhrnutie - Správa RegHub o vykonávaní: Štvrtá konzultácia o štátnej pomoci
  21. slovenščina(137.03 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Povzetek glavne ugotovitve - Poročilo o izvajanju: četrto posvetovanje, o državni pomoči
  22. svenska(141.91 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Sammanfattning - RegHub:s fjärde genomföranderapport om statligt stöd
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • RegHub apspriešanās Norādījumi par publisko iepirkumu Covid-19 saistībā Svarīgākās atziņas

  Pieejamās valodas (22)
  1. български(141.76 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Експресна консултация относно обществените поръчки след COVID-19
  2. Čeština(139.36 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Zpráva o provádění pokynů k zadávání veřejných zakázek v návaznosti na krizi COVID-19
  3. dansk(141.11 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Vigtigste konklusioner - Vejledningen om offentlige udbud i kølvandet på covid-19
  4. Deutsch(142.07 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Vermerk zur Umsetzung der Leitlinien für die öffentliche Auftragsvergabe vor dem Hintergrund von COVID-19
  5. ελληνικά(144.17 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Έκτακτη διαβούλευση του δικτύου RegHub με θέμα τις Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
  6. English(144.19 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Implementation Note of the Guidance on Public Procurement in the wake of Covid-19
  7. español(144.37 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Orientaciones sobre contratación pública a raíz de la pandemia de COVID-19 Conclusiones principales
  8. eesti(139.84 KB-DOCX)Lejupielādēt
   RegHubi kiirkonsultatsioon teemal Riigiabi ja riigihanked COVID-19 taustal
  9. suomi(143.46 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Muistio covid-19:n takia annettujen julkisia hankintoja koskevien ohjeiden täytäntöönpanosta
  10. français(138.28 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Note relative à la mise en oeuvre des orientations relatives aux marchés publics à la suite de lépidémie de COVID-19
  11. hrvatski(137.9 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Brzo savjetovanje mreže RegHub o Smjernicama o javnoj nabavi nakon COVID-a 19
  12. magyar(144.33 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Végrehajtási feljegyzés a Covid19 összefüggésében a közbeszerzésről szóló iránymutatásról
  13. italiano(144.94 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Consultazione sul tema Orientamenti in materia di appalti pubblici a seguito della pandemia di COVID-19
  14. lietuvių(137.94 KB-DOCX)Lejupielādēt
   RegHub greitosios konsultacijos dėl Viešųjų pirkimų gairių kilus COVID-19 pandemijai
  15. Malti(143.97 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Nota ta' implimentazzjoni dwar il-Gwida dwar l-Akkwist Pubbliku bsegwitu għall-COVID-19
  16. Nederlands(143.91 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Implementatienota over de richtsnoeren inzake overheidsopdrachten in de nasleep van COVID-19
  17. polski(144.52 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Konsultacje RegHub na temat wytycznych w sprawie zamówień publicznych w obliczu COVID-19
  18. português(140.93 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Nota de aplicação sobre as orientações em matéria de contratos públicos na sequência da COVID-19
  19. română(139.7 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Notă privind punerea în aplicare a Orientărilor privind achizițiile publice ca urmare a Covid-19
  20. slovenčina(138.32 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Vykonávanie usmernení k verejnému obstarávaniu v súvislosti s pandémiou COVID-19
  21. slovenščina(242.03 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Obvestilo o izvajanju smernic za javna naročila po pandemiji COVID-19
  22. svenska(138.02 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Genomförandenot om vägledningen om offentlig upphandling i kölvattnet av covid-19
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.
 • Kopsavilkums - Piektais īstenošanas ziņojums. Kopējās lauksaimniecības politikas ietekme uz teritoriālo attīstību

  Pieejamās valodas (22)
  1. български(176.56 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Кратко изложение - Пети доклад за изпълнението: въздействие на общата селскостопанска политика върху териториалното развитие
  2. Čeština(172.51 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Shrnutí - Pátá zpráva o provádění: dopad společné zemědělské politiky na územní rozvoj
  3. dansk(178.19 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Resumé - Femte RegHub-gennemførelsesrapport om indvirkningen af den fælles landbrugspolitik på territorial udvikling
  4. Deutsch(177.99 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Zusammenfassung - Fünfter Umsetzungsbericht: Die Wirkung der gemeinsamen Agrarpolitik auf die territoriale Entwicklung
  5. ελληνικά(180.84 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Σύνοψη - Πέμπτη έκθεση εφαρμογής: αντίκτυπος της κοινής γεωργικής πολιτικής στην εδαφική ανάπτυξη
  6. English(176.88 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Executive Summary Fifth Implementation Report on CAP and Rural Development
  7. español(176.84 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Quinto informe de ejecución: impacto de la política agrícola común en el desarrollo territorial
  8. eesti(174.02 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Viies rakendusaruanne: ühise põllumajanduspoliitika mõju territoriaalsele arengule
  9. suomi(174.21 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Tiivistelmä - Viides täytäntöönpanokertomus: yhteisen maatalouspolitiikan vaikutus alueelliseen kehitykseen
  10. français(177.6 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Résumé - Cinquième rapport de mise en œuvre: incidence de la politique agricole commune sur le développement territorial
  11. hrvatski(170.96 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Peto izvješće o provedbi: utjecaj zajedničke poljoprivredne politike na teritorijalni razvoj
  12. magyar(179.29 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Összefoglaló - Ötödik RegHub végrehajtási jelentés: A közös agrárpolitika területi fejlődésre gyakorolt hatása
  13. italiano(172.3 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Quinta relazione di attuazione: impatto della politica agricola comune sull'assetto territoriale
  14. lietuvių(171.51 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Santrauka - Penktoji įgyvendinimo ataskaita: bendrosios žemės ūkio politikos poveikis teritorinei plėtrai
  15. Malti(175.11 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Sommarju eżekuttiv - Il-Ħames Rapport ta' Implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-PAK u l-iżvilupp territorjali
  16. Nederlands(171.34 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Samenvatting - Vijfde uitvoeringsverslag: effect van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op de territoriale ontwikkeling
  17. polski(175.73 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Piąte sprawozdanie na temat stanu realizacji działań: wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój terytorialny
  18. português(172.05 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Resumo - Quinto relatório de execução: o impacto da política agrícola comum no desenvolvimento territorial
  19. română(173.08 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Cel de al cincilea raport de punere în aplicare: impactul politicii agricole comune asupra dezvoltării teritoriale
  20. slovenčina(171.82 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Zhrnutie - Piata správa o vykonávaní: vplyv spoločnej poľnohospodárskej politiky na územný rozvoj
  21. slovenščina(166.54 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Peto poročilo o izvajanju: vpliv skupne kmetijske politike na teritorialni razvoj
  22. svenska(172 KB-DOCX)Lejupielādēt
   Sammanfattning - RegHub:s femte genomföranderapport om den gemensamma jordbrukspolitiken och territoriell utveckling
  Meklējat citu valodu, kuras nav sarakstā?  Uzziniet, kāpēc.

Citas saites

Kontaktinformācija

Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar         RegHub         sekretariātu.
Kopīgot:
 
Back to top