Netwerk van regionale hubs  

Banner

Lokale en regionale overheden lopen voorop bij de uitvoering van het EU-beleid. RegHub is een platform dat belangrijke lokale en regionale spelers wil samenbrengen voor wezenlijk overleg om hun ervaringen met de uitvoering van EU-beleid in kaart te brengen. Zo zullen de EU-instellingen profiteren van hun waardevolle inbreng, waardoor de EU dichter bij de burgers komt te staan en efficiënter beleid kan worden ontwikkeld.


Wat zijn onze doelstellingen? #RegHub?

In concreto beogen wij

Concretely we aim at

 • de focus op de verbetering van de bestaande EU-wetgeving en de toepassing ervan op lokaal en regionaal niveau te vergroten;
 • technische feedback te geven over de uitvoering van EU-wetgeving op lokaal en regionaal niveau;
 • een betere betrokkenheid van de lokale en regionale actoren in een vroeg stadium van het wetgevingsproces van de EU te waarborgen;
 • vereenvoudiging en interregionaal leren bij de toepassing en verdere ontwikkeling van EU-wetgeving bevorderen.

Wat is een regionale hub?

In de luchtvaart is een hub een overstapluchthaven waar diverse diensten en aansluitende vluchten worden aangeboden. Een regionale hub valt daarmee te vergelijken aangezien het een contactpunt is dat contacten kan aanknopen, gezamenlijke projecten en partnerschappen kan aangaan en nauwe betrekkingen kan onderhouden met de verschillende belanghebbenden die betrokken zijn bij de uitvoering van het EU-beleid.

Omdat het contactpunt deel uitmaakt van een subnationale overheid zal het fungeren als schakel tussen het Europees Comité van de Regio's (CvdR) en lokale en regionale overheden en zal het tijdig feedback kunnen geven over de doeltreffendheid van de EU-wetgeving. Naar verwachting zal het geleidelijk aan uitgroeien tot een informatiepunt voor alle kwesties die verband houden met de agenda voor betere regelgeving van de EU.

De term "regionale hub" moet in ruimere zin worden opgevat als een territoriale autoriteit onder lidstaatniveau die EU-beleid uitvoert. Te denken valt aan gemeenschappen, departementen, deelstaten, provincies, graafschappen, metropolitane gebieden, grote steden of groepen kleinere steden, grote lokale overheden of groepen kleinere lokale overheden, grensoverschrijdende gebieden zoals EGTS'en en Euroregio's.

Wie zijn de hubs?

De hubs zijn geselecteerd op basis van drie criteria: geografisch evenwicht, politiek en administratief engagement en ervaring met de uitvoering van EU-beleid. Omdat er ontzettend veel uitmuntende inschrijvingen waren, heeft het Comité van de Regio's besloten het aantal deelnemers te verhogen en uiteindelijk zijn er tijdens de proeffase (2019-2020) 36 hubs bij het project betrokken. Op lange termijn is het de bedoeling om met deze proef het pad te effenen voor een breder netwerk, dat vanaf 2021 operationeel zou moeten zijn en dat openstaat voor alle EU-regio's die bereid zijn deel te nemen, en alle beleidsgebieden bestrijkt waarvoor lokale en regionale feedback relevant is.

RegHub-leden

Op onze nieuwe interactieve kaart kunt u in één oogopslag alle regio’s van het RegHub-netwerk zien. Ook ziet u de contactgegevens voor elke regionale hub: klik op “Details and Region members” voor een overzicht van de CvdR-leden die de deelnemende regio's vertegenwoordigen.

map
 

Hoe werkt het in de praktijk?

   Drieledige aanpak   

Drieledige aanpak

 1. Het CvdR zal de regionale hubs uitnodigen voor een workshop in Brussel om het vorige raadplegings- en technische uitvoeringsverslag te evalueren, de interinstitutionele impact van het netwerk na te gaan, beste praktijken uit te wisselen, uitdagingen te bespreken en het volgende beleidsgebied voor raadpleging te behandelen.


 2. Voor elk van de geselecteerde EU-beleidsterreinen stuurt het secretariaat van het netwerk de regionale hubs een vragenlijst met belangrijke vragen die de EU- instellingen en het CvdR tijdens het proces beantwoord willen zien. De regionale hubs zullen op hun beurt de vragenlijst uitvoerig beantwoorden na overleg met de belangrijkste actoren en instanties die betrokken zijn bij de tenuitvoerlegging van het desbetreffende EU-beleid op lokaal/regionaal niveau.

 3. De resultaten van de vragenlijsten worden door het secretariaat van het netwerk samengevoegd in een technisch uitvoeringsverslag, dat zal worden voorgelegd aan de CvdR-commissie die belast is met het desbetreffende beleidsgebied, en aan de andere EU-instellingen. Het verslag zal ook op een speciale webpagina van het CvdR worden gepubliceerd. Tijdens de proeffase zal het netwerk ongeveer drie workshops en raadplegingen per jaar organiseren om zijn werkmethode en feedbackmechanisme te testen.

Wat was de eerste stap?

 1. Onder voorzitterschap van eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans is de taskforce Subsidiariteit, Evenredigheid en "Minder en efficiënter optreden" van januari tot juli 2018 één keer per maand bijeengekomen om aanbevelingen te doen over hoe de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid beter kunnen worden toegepast en om vast te stellen op welke beleidsterreinen taken gedelegeerd of definitief teruggegeven kunnen worden aan de lidstaten. Drie politici van het CvdR, Karl-Heinz Lambertz (BE/PSE), Michael Schneider (DE/EVP) en François Decoster (FR/ALDE), waren aangewezen als lid van de taskforce om na te gaan hoe de lokale en regionale overheden beter bij de beleidsvorming van de EU kunnen worden betrokken.

 2. Na de publicatie van het verslag van de taskforce heeft het CvdR een concrete vervolgmaatregel uit de aanbevelingen van de taskforce Subsidiariteit uitgevoerd: het Netwerk van regionale hubs (RegHub)..

  "Het Comité van de Regio's dient een nieuw proefnetwerk van regionale centra op te zetten ter ondersteuning van de evaluatie van de beleidsuitvoering."
       
 3. Binnen het CvdR zal RegHub een extra platform zijn voor het netwerk voor toezicht op de naleving van het subsidiariteitsbeginsel. Het zal de rol van het CvdR en de subnationale overheden in de uitvoerings- en evaluatiefase van de EU-beleidsvorming versterken.

 4. Op 14 november 2018 heeft de voorzitter van het CvdR, Karl-Heinz Lambertz, een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van EU-regio's in Brussel om het nieuwe Netwerk van regionale hubs (#RegHub) voor te stellen en de selectieprocedure te bespreken voor de regio's die aan de proeffase (2019-2020) zullen deelnemen. Van 19 oktober 2018 tot en met 30 november 2018 konden regio's zich opgeven als kandidaat voor de proeffase. Er werden maar liefst 53 inschrijvingen ontvangen van in totaal meer dan 88 regio's in de EU, wat aangeeft dat lokale en regionale overheden een bijdrage willen leveren aan het EU-besluitvormingsproces.

RegHub gaat deel uitmaken van het nieuwe “Fit for Future”-platform

Op 11 mei heeft de Europese Commissie besloten om het Comité van de Regio's een grotere rol toe te bedelen in haar nieuwe “Fit for Future"-platform (deel van het Refit-programma) en RegHub daar officieel deel van te laten uitmaken.

Het “Fit for Future"-platform is een deskundigengroep op hoog niveau die de Commissie zal helpen om bestaande EU-wetgeving te vereenvoudigen, de administratieve lasten voor burgers en bedrijven te verminderen en ervoor te zorgen dat de EU-wetgeving toekomstbestendig blijft.

Dit is een grote stap vooruit voor RegHub en een belangrijke institutionele erkenning van de tijdens de proeffase behaalde resultaten.

Deze erkenning voor de relevantie van RegHub zou niet mogelijk zijn geweest zonder de inzet van de belanghebbenden die tot nu toe aan onze raadplegingen hebben deelgenomen. Bedankt en gefeliciteerd! 

 
 

Contact:
Rainer Steffens
Europees Comité van de Regio's
Tel: +32 (0) 2 282 23 77
RegHub@cor.europa.eu


 

Banner
​​

Verwante informatie
Links