O Komitecie 

Europejski Komitet Regionów (KR) to głos miast i regionów w Unii Europejskiej (UE). Reprezentuje władze lokalne i regionalne z całej Unii Europejskiej i doradza w sprawie nowych przepisów, które mają wpływ na miasta i regiony (70 % całego prawodawstwa UE).

KR to zgromadzenie polityczne składające się z 329 członków i 329 zastępców pochodzących ze wszystkich krajów UE (należących do różnych grup politycznych i pod kierownictwem przewodniczącego), którzy zostali wybrani na szczeblu lokalnym lub regionalnym (np. burmistrzowie lub przewodniczący regionów). Odbywają oni sześć razy w roku posiedzenia w Brukseli, podczas których omawiają swoje opinie dotyczące proponowanego prawodawstwa i uzgadniają rezolucje w sprawie przyszłych działań UE.

Członkowie KR-u są wspierani przez administrację działającą pod przewodnictwem sekretarza generalnego.

Treść

​Główne zasady

Komitet Regionów stara się zbliżyć obywateli do UE. KR przyczynia się do zmniejszania dystansu między pracą instytucji UE a obywatelami UE poprzez zaangażowanie przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, którzy znają troski swoich wyborców z codziennych kontaktów, lecz także poprzez zachęcanie obywateli do udziału w różnych wydarzeniach i debatach.

Deklaracja prog​​ramowa 

Naszą misją jest angażowanie władz regionalnych i lokalnych w europejski proces decyzyjny i tym samym wspieranie większego udziału obywateli.

Wielopoziomowe sp​rawowanie rządów

Innym filarem pracy KR-u jest współpraca partnerska. Innymi słowy KR pokłada zaufanie w skoordynowanych działaniach między szczeblem europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Pomocni​​czość

W całym procesie legislacyjnym UE należy respektować zasadę pomocniczości, co oznacza, że decyzje muszą być podejmowane na szczeblu, który najlepiej służy interesowi publicznemu – w miarę możliwości na szczeblu lokalnym.

Jakiego rodzaju prawodawstwo jest przedmiote​​m dyskusji?

Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej muszą konsultować się z KR-em przy wszelkich nowych wnioskach w dziedzinach, które mają implikacje na szczeblu lokalnym i regionalnym: w zakresie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, funduszy strukturalnych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, zatrudnienia i spraw społecznych, edukacji, młodzieży, szkoleń zawodowych, kultury i sportu, środowiska, energii i zmiany klimatu, transportu, sieci transeuropejskich i zdrowia publicznego.

Również poza tymi dziedzinami Komisja, Rada i Parlament Europejski mogą zasięgać opinii Komitetu.

KR przyjmuje zalecenia dotyczące projektów aktów prawnych UE i proponuje także nowe strategie polityczne w oparciu o lokalne i regionalne doświadczenia i wiedzę fachową. Może również zaproponować nowe przepisy i umieścić nowe punkty w programie działań UE.

Rola KR-u została potwierdzona i wzmocniona w traktacie lizbońskim w 2009 roku. Z KR-em należy się konsultować na wszystkich etapach unijnego procesu legislacyjnego. Może on także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie naruszenia przez dany akt prawny UE jego praw instytucjonalnych lub w przypadku zaniedbania konsultacji z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi. W konsekwencji wzmocniły się stosunki KR-u z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą.

Jak pracuj​​​e KR?

KR składa się z 329 członków i 329 zastępców ze wszystkich krajów UE. Każdy rząd krajowy proponuje swoich przedstawicieli lokalnych i regionalnych (członków oraz zastępców członków) – delegacje krajowe. Członkowie KR-u mają pięcioletnią kadencję, która biegnie od dnia ich oficjalnego mianowania przez Radę.

Sześć komisji (i podkomisji), składających się z członków i pogrupowanych według obszarów polityki, analizuje teksty legislacyjne opracowane przez Komisję Europejską i sporządza opinie, które są następnie omawiane i przyjmowane na sesjach plenarnych KR-u.

Co dwa i pół roku Zgromadzenie Plenarne wybiera przewodniczącego i pierwszego wiceprzewodniczącego KR-u. Przewodniczący reprezentuje Komitet i kieruje jego działaniami. Jeśli jest nieobecny lub nie może wziąć udziału w posiedzeniu, zastępuje go pierwszy wiceprzewodniczący lub jeden z pozostałych wiceprzewodniczących.

Czy człon​​kowie KR należą do grup politycznych?

Członkowie KR-u są zgrupowani zgodnie z przynależnością do grup politycznych:

​Grupy te zasadniczo obradują w swoim gronie przed każdą sesją plenarną. Dwa razy w roku mogą również zorganizować posiedzenie nadzwyczajne (poza Brukselą).

Jaki jest rocz​​ny budżet KR-u?

Roczny budżet KR-u wynosi około 96 mln EUR i obejmuje wydatki na personel oraz koszty podróży członków, tłumaczeń ustnych i działań komunikacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat budżetów wszystkich instytucji UE znajdują się tutaj.

Jakie oddziaływani​e ma KR?

​UE nie jest zobowiązana do uwzględniania opinii KR-u, ale w praktyce tak się dzieje, w większym lub mniejszym stopniu (zob. roczne sprawozdania Komisji Europejskiej na temat działań następczych związanych z opiniami KR-u oraz sprawozdania z oddziaływania samego KR-u).

Jakie wynagro​​dzenie otrzymują członkowie?

Członkowie otrzymują jedynie zwrot kosztów ich uczestnictwa w spotkaniach. Ich obecność jest odnotowywana w protokole. Protokoły wszystkich spotkań są dostępne w portalu członków wraz z ich danymi osobowymi i informacją na temat ich aktywności na posiedzeniach.​

Najważniejsz​​e informacje

 • 70% unijnego prawodawstwa ma bezpośredni wpływ na regiony i gminy
 • 27 krajów UE
 • 329 członków wybranych lokalnie i regionalnie
 • 6 komisji
 • 6 grup politycznych
 • maksymalnie 6 sesji plenarnych rocznie
 • ponad 50 opinii przyjmowanych każdego roku​


Dokumenty

 • DEKLARACJA MISJI

  Dostępne języki (23)
  1. български(195.85 KB-PDF)Pobierz
   ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИСИЯТА
  2. Čeština(196.77 KB-PDF)Pobierz
   PROHLÁŠENÍ O POSLÁNÍ
  3. dansk(27.27 KB-PDF)Pobierz
   HENSIGTSERKLÆRING
  4. Deutsch(131.4 KB-PDF)Pobierz
   GRUNDSATZERKLÄRUNG ZU DEN AUFGABEN
  5. ελληνικά(188.5 KB-PDF)Pobierz
   ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
  6. English(24.37 KB-PDF)Pobierz
   MISSION STATEMENT
  7. español(123.32 KB-PDF)Pobierz
   DECLARACIÓN DE MISIÓN
  8. eesti(121.11 KB-PDF)Pobierz
   EESMÄRKIDE JA ÜLESANNETE KIRJELDUS
  9. suomi(121.33 KB-PDF)Pobierz
   TEHTÄVÄNKUVAUS
  10. français(121.1 KB-PDF)Pobierz
   DÉCLARATION DE MISSION
  11. Gaeilge(119.03 KB-PDF)Pobierz
   RÁITEAS MISIN
  12. hrvatski(121.06 KB-PDF)Pobierz
   IZJAVA O MISIJI
  13. magyar(124.92 KB-PDF)Pobierz
   KÜLDETÉSI NYILATKOZAT
  14. italiano(24.07 KB-PDF)Pobierz
   DICHIARAZIONE DI MISSIONE
  15. lietuvių(120.99 KB-PDF)Pobierz
   MISIJOS DEKLARACIJA
  16. latviešu(119.89 KB-PDF)Pobierz
   PAMATUZDEVUMI
  17. Malti(129.67 KB-PDF)Pobierz
   STQARRIJA TAL-MISSJONI
  18. Nederlands(123.3 KB-PDF)Pobierz
   MISSIONSTATEMENT
  19. português(26.96 KB-PDF)Pobierz
   DECLARAÇÃO DE MISSÃO
  20. română(194.48 KB-PDF)Pobierz
   DECLARAȚIE DE MISIUNE
  21. slovenčina(126.41 KB-PDF)Pobierz
   VYHLÁSENIE O POSLANÍ
  22. slovenščina(120.26 KB-PDF)Pobierz
   IZJAVA O POSLANSTVU
  23. svenska(119.04 KB-PDF)Pobierz
   UPPDRAGSBESKRIVNING
  Inne języki nie są dostępne?  Tu wyjaśniamy dlaczego.

Multimedia

Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!

 

Więcej filmów wideo

 • Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!
  Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!
Udostępnij:
 
Back to top