O Komitecie  

Europejski Komitet Regionów (KR) to głos miast i regionów w Unii Europejskiej (UE). Reprezentuje władze lokalne i regionalne z całej Unii Europejskiej i doradza w sprawie nowych przepisów, które mają wpływ na miasta i regiony (70 % całego prawodawstwa UE).

KR to zgromadzenie polityczne składające się z 329 członków i 329 zastępców pochodzących ze wszystkich krajów UE (należących do różnych grup politycznych i pod kierownictwem przewodniczącego), którzy zostali wybrani na szczeblu lokalnym lub regionalnym (np. burmistrzowie lub przewodniczący regionów). Odbywają oni sześć razy w roku posiedzenia w Brukseli, podczas których omawiają swoje opinie dotyczące proponowanego prawodawstwa i uzgadniają rezolucje w sprawie przyszłych działań UE.

Członkowie KR-u są wspierani przez administrację działającą pod przewodnictwem sekretarza generalnego.

​Główne zasady

Komitet Regionów stara się zbliżyć obywateli do UE. KR przyczynia się do zmniejszania dystansu między pracą instytucji UE a obywatelami UE poprzez zaangażowanie przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, którzy znają troski swoich wyborców z codziennych kontaktów, lecz także poprzez zachęcanie obywateli do udziału w różnych wydarzeniach i debatach.

Wielopoziomowe sprawowanie rządów

Innym filarem pracy KR-u jest współpraca partnerska. Innymi słowy KR pokłada zaufanie w skoordynowanych działaniach między szczeblem europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Pomocniczość

W całym procesie legislacyjnym UE należy respektować zasadę pomocniczości, co oznacza, że decyzje muszą być podejmowane na szczeblu, który najlepiej służy interesowi publicznemu – w miarę możliwości na szczeblu lokalnym.

Jakiego rodzaju prawodawstwo jest przedmiotem dyskusji?

Komisja Europejska i Rada Unii Europejskiej muszą konsultować się z KR-em przy wszelkich nowych wnioskach w dziedzinach, które mają implikacje na szczeblu lokalnym i regionalnym: w zakresie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, funduszy strukturalnych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, zatrudnienia i spraw społecznych, edukacji, młodzieży, szkoleń zawodowych, kultury i sportu, środowiska, energii i zmiany klimatu, transportu, sieci transeuropejskich i zdrowia publicznego.

Również poza tymi dziedzinami Komisja, Rada i Parlament Europejski mogą zasięgać opinii Komitetu.

KR przyjmuje zalecenia dotyczące projektów aktów prawnych UE i proponuje także nowe strategie polityczne w oparciu o lokalne i regionalne doświadczenia i wiedzę fachową. Może również zaproponować nowe przepisy i umieścić nowe punkty w programie działań UE.

Rola KR-u została potwierdzona i wzmocniona w traktacie lizbońskim w 2009 roku. Z KR-em należy się konsultować na wszystkich etapach unijnego procesu legislacyjnego. Może on także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie naruszenia przez dany akt prawny UE jego praw instytucjonalnych lub w przypadku zaniedbania konsultacji z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi. W konsekwencji wzmocniły się stosunki KR-u z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i Radą.

Jak pracuje KR?

KR składa się z 329 członków i 329 zastępców ze wszystkich krajów UE. Każdy rząd krajowy proponuje swoich przedstawicieli lokalnych i regionalnych (członków oraz zastępców członków) – delegacje krajowe. Członkowie KR-u mają pięcioletnią kadencję, która biegnie od dnia ich oficjalnego mianowania przez Radę.

Sześć komisji (i podkomisji), składających się z członków i pogrupowanych według obszarów polityki, analizuje teksty legislacyjne opracowane przez Komisję Europejską i sporządza opinie, które są następnie omawiane i przyjmowane na sesjach plenarnych KR-u.

Co dwa i pół roku Zgromadzenie Plenarne wybiera przewodniczącego i pierwszego wiceprzewodniczącego KR-u. Przewodniczący reprezentuje Komitet i kieruje jego działaniami. Jeśli jest nieobecny lub nie może wziąć udziału w posiedzeniu, zastępuje go pierwszy wiceprzewodniczący lub jeden z pozostałych wiceprzewodniczących.

Czy członkowie KR należą do grup politycznych?

Członkowie KR-u są zgrupowani zgodnie z przynależnością do grup politycznych​:

Grupy te zasadniczo obradują w swoim gronie przed każdą sesją plenarną. Dwa razy w roku mogą również zorganizować posiedzenie nadzwyczajne (poza Brukselą).

Jaki jest roczny budżet KR-u?

Roczny budżet KR-u wynosi około 96 mln EUR i obejmuje wydatki na personel oraz koszty podróży członków, tłumaczeń ustnych i działań komunikacyjnych.

Szczegółowe informacje na temat budżetów wszystkich instytucji UE znajdują się tutaj.

Jakie oddziaływanie ma KR?

 

UE nie jest zobowiązana do uwzględniania opinii KR-u, ale w praktyce tak się dzieje, w większym lub mniejszym stopniu (zob. roczne sprawozdania Komisji Europejskiej na temat działań następczych związanych z opiniami KR-u oraz sprawozdania z oddziaływania samego KR-u).

Jakie wynagrodzenie otrzymują członkowie?

Członkowie otrzymują jedynie zwrot kosztów ich uczestnictwa w spotkaniach. Ich obecność jest odnotowywana w protokole. Protokoły wszystkich spotkań są dostępne w portalu członków wraz z ich danymi osobowymi i informacją na temat ich aktywności na posiedzeniach.
Share:
Podobne informacje


„Naszą misją jest angażowanie władz regionalnych i lokalnych w europejski proces decyzyjny i tym samym wspieranie większego udziału obywateli". Deklaracja programowa

Najważniejsze informacje

  • 70% unijnego prawodawstwa ma bezpośredni wpływ na regiony i gminy
  • 27 krajów UE
  • 329 członków wybranych lokalnie i regionalnie
  • 6 komisji
  • 6 grup politycznych
  • maksymalnie 6 sesji plenarnych rocznie
  • ponad 50 opinii przyjmowanych każdego roku