Zielony Ład w terenie 

Izba Krajowych Ambasadorów Porozumienia Burmistrzów   

Europejski Zielony Ład to nowa strategia na rzecz wzrostu, której celem jest osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Pociąga on za sobą poważne zmiany w wielu sektorach na wszystkich szczeblach: poczynając od klimatu i energii, przez transport i ochronę różnorodności biologicznej, po rolnictwo i gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu. Każde miasto i każdy region musi zatem skorzystać z tej historycznej szansy, biorąc proaktywny udział w mechanizmach wielopoziomowego sprawowania rządów we współpracy z rządami krajowymi i UE, a także z sąsiednimi regionami na całym kontynencie.
Treść

Nasze cele​

Taki mechanizm wielopoziomowego sprawowania rządów stosowany jest w ramach Porozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii – Europa (Porozumienie – Europa), które Komisja w swym komunikacie w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu określa mianem „centralnej siły napędowej" transformacji. Kluczową rolę w pełnym urzeczywistnieniu Europejskiego Zielonego Ładu odgrywa Europejski Pakt na rzecz Klimatu . Skupi się on na szerzeniu wiedzy i wspieraniu działań w celu połączenia sił oraz wspólnego wypracowania i wprowadzenia w życie rozwiązań klimatycznych na małą i dużą skalę. Funkcjonuje równolegle z istniejącymi inicjatywami, sieciami i ruchami takimi jak Porozumienie – Europa.

Porozumienie – Europa skupia ponad 10 tys. samorządów lokalnych w 61 krajach, które to samorządy dobrowolnie zobowiązały się do realizacji celów klimatycznych i energetycznych UE . Komisja Europejska za pośrednictwem biura Porozumienia Burmistrzów w Brukseli zapewnia solidne wsparcie techniczne i doradztwo w sprawie instrumentów finansowych dla miast i regionów chcących opracować plany działania na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP).

Europejski Komitet Regionów (KR) wspiera tę inicjatywę od czasu jej utworzenia w 2008 r. Jest głęboko przekonany, że Porozumienie Burmistrzów jest podstawową europejską inicjatywą przewodnią, która ma na celu propagowanie w terenie działań w dziedzinie klimatu i energii. Jednocześnie dowodzi ono kluczowej roli władz lokalnych i regionalnych w przeciwdziałaniu zmianie klimatu i przestawieniu się na czystą energię w Unii Europejskiej.

Porozumienie – Europa potrzebuje polityczek i polityków, którzy byliby świadomi zalet i możliwości związanych z rolą pioniera transformacji energetycznej i klimatycznej , a także korzyści płynących z dokonania tego wespół z innymi miastami i regionami Europy w ramach największego na świecie ruchu władz lokalnych i regionalnych na rzecz klimatu.

Komisja Europejska podjęła decyzję o pogłębieniu współpracy z KR-em, co jest wyrazem uznania dla jego historycznej roli w popularyzacji inicjatywy Porozumienia Burmistrzów. Na przedstawiciela KR-u w niedawno poszerzonym zarządzie Porozumienia – Europa wybrany został Rafał Trzaskowski (PL/EPL) , prezydent regionu stołecznego Warszawa ( również sygnatariusza Porozumienia – Europa) i sprawozdawca opinii „Europejski Pakt na rzecz Klimatu" . Zarząd polityczny omawia strategiczne cele inicjatywy, aby zapewnić jej dostosowanie do potrzeb miast oraz krzewić dialog między wspólnotą Porozumienia Europejskiego a instytucjami UE.

By nasilić prace prowadzone na szczeblu krajowym, powstanie druga izba, złożona z 27 członkiń/członków Europejskiego Komitetu Regionów (po jednej/jednym na państwo członkowskie) pełniących funkcję ambasadorów krajowych inicjatywy Porozumienie – Europa.

Członkinie i członkowie izby będą dążyć do zapewnienia reprezentacji krajowej w zakresie zarządzania nią. Będą zabiegać o bardziej dostosowane do potrzeb informacje zwrotne i wspierać promowanie inicjatywy na poziomie krajowym. Ambasadorzy mogą prowadzić szereg działań stosownie do swej dyspozycyjności i specyfiki sytuacji w kraju:

  • ​sprawowanie funkcji krajowego ambasadora Porozumienia – Europa np. poprzez propagowanie inicjatywy w swym kraju lub współpracę z innymi ambasadorami Paktu na rzecz Klimatu,
  • poprawa reprezentacji miast na szczeblu krajowym poprzez promowanie działań poszczególnych krajów we współpracy z biurem Porozumienia Burmistrzów oraz zacieśnienie współpracy z rządami krajowymi i innymi miastami,
  • mobilizacja partnerów do przyłączenia się do ruchu , np. w drodze współpracy z krajowymi stowarzyszeniami władz lokalnych i regionalnych, krajowymi delegacjami KR-u oraz siecią młodych demokratycznie wybranych polityków , członkinie i członkowie izby będą również zabiegać o to, by Porozumienie Burmistrzów było aktywnie propagowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego .

Przyłączenie się do wspólnoty Porozumienie – Europa

Do Porozumienia Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii – Europa przystąpić mogą wszystkie demokratycznie wybrane władze lokalne składające się z pochodzących z wyboru przedstawicieli, bez względu na wielkość lub na etap realizacji polityki klimatycznej i energetycznej. Kliknij tutaj , aby dołączyć do Porozumienia Burmistrzów!

Informacje na temat innych istotnych inicjatyw unijnych i globalnych można znaleźć na specjalnej stronie internetowej KR-u .

Dokumenty

National Covenant Ambassadors

Know your peers

Learn more about the CoR work on the Green Deal

Udostępnij:
 
Back to top