Zielony Ład w terenie 

Ambasadorzy Paktu na rzecz Klimatu 

Europejski Zielony Ład to nowa strategia na rzecz wzrostu, której celem jest osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Europejski Zielony Ład pociąga za sobą poważne zmiany w szeregu sektorów na wszystkich szczeblach: poczynając od klimatu i energii, przez transport i ochronę różnorodności biologicznej, po rolnictwo i gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu. Każde miasto i każdy region musi zatem skorzystać z tej historycznej szansy, biorąc proaktywny udział w mechanizmach wielopoziomowego sprawowania rządów we współpracy z rządami krajowymi i UE, a także z sąsiednimi regionami na całym kontynencie.
Treść

Nasze cele

Europejski Pakt na rzecz Klimatu odgrywa kluczową rolę w pełnym urzeczywistnieniu Europejskiego Zielonego Ładu. Jego celem jest stworzenie otwartej i pluralistycznej platformy, za której pośrednictwem obywatelki i obywatele oraz społeczności będą się angażować w działania na rzecz klimatu i środowiska. Skupi się on na szerzeniu wiedzy i wspieraniu działań w celu połączenia sił oraz wspólnego wypracowania i wprowadzenia w życie rozwiązań klimatycznych na małą i dużą skalę.

KR współpracuje z Komisją Europejską, aby Pakt na rzecz Klimatu został uwieńczony sukcesem. Zielony Ład w terenie to nowa inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów, której celem jest zapewnienie miastom i regionom centralnego miejsca w Europejskim Zielonym Ładzie oraz zadbanie o to, by zarówno unijna strategia zrównoważonego wzrostu, jak i plan odbudowy po pandemii COVID‑19 przełożyły się na bezpośrednie finansowanie dla miast i regionów oraz konkretne projekty dla każdego obszaru. Inicjatywa ta obejmuje szereg działań komunikacyjnych i zajmuje się nią specjalna grupa robocza.

W tym zakresie KR wystosował zaproszenie do zgłaszania kandydatur na ambasadorów Paktu na rzecz Klimatu , tak by członkinie i członkowie aktywnie propagowali Zielony Ład na swym obszarze za pomocą działalności politycznej i najlepszych praktyk. Ambasadorzy będą również przekazywać okresowe informacje zwrotne na temat skuteczności polityki UE w terenie i wspierać integrację pionową. Wszystkie członkinie i wszyscy członkowie KR-u mogą wyrazić zainteresowanie objęciem funkcji ambasadora Paktu na rzecz Klimatu z ramienia KR-u .

Po wyborze ambasadorzy Paktu na rzecz Klimatu z ramienia KR-u przyłączą się do sieci ambasadorów Paktu na rzecz Klimatu zarządzanej przez Komisję Europejską, zostaną uznani za ambasadorów, zyskają uznanie za działania w dziedzinie klimatu na stronie internetowej Paktu i będą mieli dostęp do narzędzi komunikacyjnych (w 2021 r. udostępniony zostanie zestaw narzędzi komunikacji nt. paktu). Staną się rzecznikami w dziedzinie klimatu, występując podczas imprez międzynarodowych i zachęcając miasta i regiony, by były liderami wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu dzięki organizacji wydarzeń towarzyszących Paktowi na rzecz Klimatu na szczeblu lokalnym. Będą równieżskładać grupie roboczej „Zielony Ład w terenie" sprawozdania na temat doświadczeń, najlepszych praktyk i problemów zaobserwowanych w terenie.

Zaproszenie do nadsyłania kandydatur do objęcia funkcji ambasadora jest jednym z kluczowych działań KR-u związanych z Paktem na rzecz Klimatu.

KR popiera również różne inicjatywy mające na celu zwiększenie zdolności członkiń i członków KR-u, a także innych władz lokalnych i regionalnych do przewodzenia działaniom na rzecz neutralności klimatycznej. Każde działanie, zobowiązania czy też dokonanie w dziedzinie klimatu ma kluczowe znaczenie!

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z nami!

Dokumenty

The CoR and the Green Deal

Najnowsze wiadomości

Wydarzenia

Nadchodzące wydarzenia

Minione wydarzenia

Udostępnij:
 
Back to top