Dostęp do dokumentów  

W traktacie z Amsterdamu wprowadzono nowy art. 255, który przewiduje prawo dostępu obywateli do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Te trzy instytucje przyjęły rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, a następnie, we wspólnej deklaracji, wezwały inne agencje i organy europejskie do przyjęcia podobnych przepisów w tej sprawie.

W naszym Komitecie wniosek ten doprowadził do przyjęcia nowej polityki dostępu do dokumentów, zapewniającej maksymalną przejrzystość naszych prac. Przejrzystość ta bez wątpienia umożliwia szersze uczestnictwo obywateli we wspólnotowym procesie decyzyjnym i przyczynia się do umocnienia zasad demokracji i praw podstawowych określonych w art. 6 Traktatu UE oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego (2009 r.) prawo dostępu obywateli do dokumentów, określone odtąd w art. 15 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), zostało formalnie rozszerzone na wszystkie instytucje, organy, urzędy i agencje Unii Europejskiej.

Kontakt:

Dział Przejrzystości i Dostępu do Dokumentów jest do Państwa dyspozycji, by odpowiedzieć na wszelkie pytania i pomóc w prowadzonych badaniach.

Prosimy o kontakt!

Adres pocztowy:

Comité des régions de l'Union européenne
Service Archives (bureau JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel

Share: