Dostęp do dokumentów  

​​​​​​​​​​

W traktacie z Amsterdamu wprowadzono nowy art. 255, który przewiduje prawo dostępu obywateli do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Te trzy instytucje przyjęły rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, a następnie, we wspólnej deklaracji, wezwały inne agencje i organy europejskie do przyjęcia podobnych przepisów w tej sprawie.

W naszym Komitecie wniosek ten doprowadził do przyjęcia nowej polityki dostępu do dokumentów, zapewniającej maksymalną przejrzystość naszych prac. Przejrzystość ta bez wątpienia umożliwia szersze uczestnictwo obywateli we wspólnotowym procesie decyzyjnym i przyczynia się do umocnienia zasad demokracji i praw podstawowych określonych w art. 6 Traktatu UE oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego (2009 r.) prawo dostępu obywateli do dokumentów, określone odtąd w art. 15 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), zostało formalnie rozszerzone na wszystkie instytucje, organy, urzędy i agencje Unii Europejskiej.


Treść

Decyzja nr 18/2020 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Komitetu Regionów

Decyzja nr 18/2020 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Komitetu Regionów wyraźnie uwzględnia zasady i ograniczenia określone w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001, a także ustanawia procedurę składania wniosku o dostęp do dokumentów Komitetu.

Dokumenty Komitetu wymienione w wykazie załączonym do tej decyzji są bezpośrednio dostępne dla obywateli w elektronicznym rejestrze dokumentów. W rejestrze mogą zostać umieszczone również inne dokumenty.

Obywatele mogą, składając stosowny wniosek, poprosić o dostęp do wszelkich innych dokumentów, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001.

Wnioski muszą być zredagowane w sposób wystarczająco precyzyjny, a w szczególności zawierać elementy pozwalające na identyfikację danego dokumentu lub dokumentów; należy również podać nazwisko i dane kontaktowe wnioskodawcy. Ten ostatni nie ma jednak obowiązku uzasadniania wniosku (z wyjątkiem niektórych przypadków związanych z dostępem do danych osobowych). Komitet musi potwierdzić odbiór wniosku niezwłocznie po jego zarejestrowaniu i udzielić odpowiedzi w ciągu 15 dni roboczych od rejestracji (termin ten może wyjątkowo zostać przedłużony o 15 dni roboczych).

Jeśli Komitet całkowicie lub częściowo odmówi dostępu do żądanego dokumentu, musi podać powody tej odmowy. Zainteresowany może wówczas w terminie 15 dni roboczych złożyć ponowny wniosek. Po jego otrzymaniu Komitet ma 15 dni roboczych (z możliwością przedłużenia o 15 dodatkowych dni roboczych) na udzielenie odpowiedzi.

Jeżeli w odpowiedzi na ponowny wniosek Komitet w dalszym ciągu odmawia udzielenia pełnego dostępu do żądanego dokumentu, wnioskodawca ma możliwość wszczęcia wobec Komitetu postępowania sądowego i/lub złożenia skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jeżeli nie udaje się Państwu znaleźć dokumentu w elektronicznym rejestrze dokumentów, mogą Państwo złożyć wniosek o dostęp do tego dokumentu za pośrednictwem poniższego linku.

​Złóż wniosek o dostęp do dokumentu

Aby złożyć wniosek o dostęp do potrzebnego dokumentu, należy wypełnić poniższy formularz, w którym należy wybrać opcję „Dostęp do dokumentów".

Kontakt

Dział Przejrzystości i Dostępu do Dokumentów jest do Państwa dyspozycji, by odpowiedzieć na wszelkie pytania i pomóc w prowadzonych badaniach.

Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pod adresem pocztowym:​

Comité des régions de l'Union européenne
Service Archives (bureau JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel​

​​​

Udostępnij:
 
Back to top