Sojusz Regionów o Rozwiniętym Przemyśle Motoryzacyjnym 

Na rzecz sprawiedliwej i udanej transformacji w europejskich regionach o wiodącej pozycji w przemyśle motoryzacyjnym 

​​Sojusz Regionów o Rozwiniętym Przemyśle Motoryzacyjnym jest polityczną siecią regionów zaangażowanych w pomyślną transformację europejskiego przemysłu motoryzacyjnego i branży części zamiennych. Sojusz stanowi inicjatywę Europejskiego Komitetu Regionów. Jego celem jest połączenie regionów o silnym sektorze motoryzacyjnym i branży części zamiennych, które chcą odgrywać aktywną rolę w dekarbonizacji sektora transportu, a także przyczynienie się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładuprzy jednoczesnym wzmocnieniu regionalnych ekosystemów przemysłowych i tworzeniu wartości oraz zapewnieniu spójności gospodarczej i społecznej w każdym europejskim regionie dotkniętym transformacją. Jednym z kluczowych partnerów Sojuszu jest Grupa Międzyregionalna KR-u ds. Przemysłu Motoryzacyjnego, która działa w tej dziedzinie od 2009 r. Grupa ta będzie kluczowym podmiotem ułatwiającym przyszłą współpracę i działania Sojuszu.

Treść

Nasze cele

Celem Sojuszu jest dopilnowanie, by zrównoważona transformacja transportu drogowego i sektora motoryzacyjnego w UE nie pozostawiła w tyle żadnego regionu.

Sojusz wzywa UE do podjęcia działań, aby osiągnąć następujące cele:

1.Pilne ustanowienie europejskiego mechanizmu wspierającego sprawiedliwą, uczciwą i pomyślną transformację w europejskich regionach z rozwiniętym sektorem motoryzacyjnym i branżą części zamiennych, w tym poprzez usprawnienie wykorzystania specjalnych dodatkowych działów budżetowych w różnorakich europejskich funduszach i programach.

2.Przeprowadzenie szczegółowej oceny oddziaływania terytorialnego (na szczeblu regionalnym) następstw transformacji w sektorze motoryzacyjnym jako punktu wyjścia dla opracowania ram sprawiedliwej transformacji, w tym również precyzyjne zobrazowanie wpływu na regionalny wzrost gospodarczy i zatrudnienie.

3.Zajęcie się wspólnymi wyzwaniami i możliwościami dla regionów i MŚP odnośnie do łańcucha dostaw w przemyśle motoryzacyjnym, który to łańcuch zostanie szczególnie silnie dotknięty procesem przechodzenia z transportu drogowego na kolejowy.

4.Wspieranie przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji (regionalnej) siły roboczej, aby uniknąć utraty miejsc pracy w naszych regionach. Musimy monitorować podaż odpowiednich umiejętności i zapotrzebowanie na nie oraz przewidywać przyszłe potrzeby w ścisłej współpracy z ogólnounijnymi ramami paktu na rzecz umiejętności, a zwłaszcza z sojuszem na rzecz umiejętności w sektorze motoryzacyjnym

5.Dalszy rozwój solidnych ram badawczych na rzecz transformacji przemysłowej i innowacji w europejskim sektorze motoryzacyjnym, pozwalający zwiększać odporność łańcucha dostaw surowców strategicznych i krytycznych. 

6.Zapewnienie elastyczności w wytycznych w sprawie pomocy państwa (włączając w to rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych), aby umożliwić regionom z rozwiniętym przemysłem motoryzacyjnym kierowanie i zarządzanie tą transformacją oraz uniknięcie jej ujemnych skutków. Należy też przewidzieć środki wspierające dla władz lokalnych i regionalnych w celu przyspieszenia wdrażania innowacyjnych technologii poprzez zamówienia publiczne. 

7.Wspieranie regionów w tworzeniu publicznie dostępnych stacji tankowania paliwa i ładowania w celu promowania upowszechnienia pojazdów elektrycznych i pojazdów wykorzystujących bezemisyjne i niskoemisyjne paliwa alternatywne. Ze względu na spójność terytorialną i społeczną jest niezbędne, aby stacje te były dostępne we wszystkich regionach i interoperacyjne ponad granicami. 

8.Skoncentrowanie dostępnych publicznych i prywatnych funduszy inwestycyjnych na różnych rozwiązaniach technologicznych (np. elektryfikacja, technologie wodorowe i paliwa syntetyczne) w celu zapewnienia konkurencyjności i innowacyjności europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. 

9.Ustanowienie podejścia do transformacji opartego na wielopoziomowym sprawowaniu rządów i partnerstwie w celu adekwatnego i skutecznego planowania polityki, podejmowania działań budżetowych oraz dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i organami publicznymi na wszystkich szczeblach, w tym z Komisją Europejską, Radą i Parlamentem Europejskim.

10.Wspieranie tego Sojuszu jako głównej otwartej platformy koordynacji regionów o rozwiniętym przemyśle motoryzacyjnym i branży części zamiennych, aby regiony te mogły współdziałać na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim oraz w ścisłej współpracy z istniejącymi inicjatywami, tak aby transformacja zakończyła się sukcesem.

​​

Struktura zarządzania

​Region przewodniczący: Saksonia

Regiony współprzewodniczące: Nawarra (wybrany na kolejny region przewodniczący) i Lombardia

Pracami Sojuszu kierują region przewodniczący i regiony współprzewodniczące. Działania są określone w programie prac. Regiony te reprezentują Sojusz na szczeblu politycznym i odpowiadają za organizowanie dorocznej konferencji Sojuszu, na której podejmuje się decyzje w sprawie wyboru kolejnego regionu przewodniczącego i współprzewodniczącego.

Wszystkie regiony członkowskie są reprezentowane na szczeblu roboczym w grupie specjalnych przedstawicieli. Przewodniczący Komisji COTER Europejskiego Komitetu Regionów reprezentuje w wymiarze politycznym KR w tejże grupie, natomiast sekretariat techniczny jest organizowany przez KR.Dokumenty

Multimedia

High Level Political Meeting of the Automotive Regions Alliance in Leipzig

 

Więcej filmów wideo

  • High Level Political Meeting of the Automotive Regions Alliance in Leipzig
    High Level Political Meeting of the Automotive Regions Alliance in Leipzig
  • Press Conference Automotive Regions Alliance Leipzig 11/2022
    Press Conference Automotive Regions Alliance Leipzig 11/2022
  • 150th Plenary Session: Debate on the Automotive Regions Alliance​​ with Nicolas SCHMIT, European Commissioner for Jobs and Social Rights
    150th Plenary Session: Debate on the Automotive Regions Alliance​​ with Nicolas SCHMIT, European Commissioner for Jobs and Social Rights

Zdjęcia

Obserwuj nas

Kontakt

Udostępnij:
 
Back to top