Kodeks postępowania członków KR-u 

Europejski Komitet Regionów (KR) przyjął 5 grudnia 2019 r. na 137. sesji Zgromadzenia Plenarnego kodeks postępowania swoich członków. Kodeks ten został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest wiążący dla KR-u.

Treść

Kodeks postępowania KR-u opiera się na podobnych kodeksach, które już obowiązują w innych instytucjach UE, ale uwzględnia również specyfikę KR-u, którego członkowie nie otrzymują wynagrodzenia i posiadają mandat wyborczy społeczności regionalnej lub lokalnej bądź są odpowiedzialni politycznie przed wybranym zgromadzeniem.

Kodeks postępowania KR-u obejmuje głównie następujące elementy:

  • Zobowiązanie członków Komitetu do wykonywania powierzonych im obowiązków zgodnie z zasadami niezależności, bezstronności, uczciwości, przejrzystości, godności i poszanowania różnorodności.
  • Przepisy mające na celu unikanie konfliktów interesów, w tym zobowiązanie członków do przesłania do KR-u linku do publicznego oświadczenia majątkowego, które zostało uprzednio złożone na poziomie krajowym lub na poziomie niższym niż krajowy, lub w przypadku braku takiego oświadczenia – do przedłożenia oświadczenia przy użyciu formularza zawartego w załączniku do kodeksu. W obu przypadkach KR publikuje otrzymane informacje.
  • Limity dotyczące przyjmowania prezentów lub korzyści: członkowie nie mogą ich przyjmować, jeśli ich wartość przekracza 100 EUR; powyżej tego progu członkowie mogą je przyjmować jedynie, jeżeli przekażą je instytucji.
  • Przepisy mające na celu zadbanie o to, by członkowie zachowywali się odpowiednio i z szacunkiem wobec innych członków i pracowników. Kodeks obejmuje definicje nękania psychicznego i molestowania seksualnego określone w regulaminie pracowniczym (mającym zastosowanie do pracowników).
  • Jeżeli chodzi o egzekwowanie, w kodeksie ustanawia się procedurę dotyczącą przypadków domniemanego naruszenia jego przepisów przez jednego z członków oraz szereg sankcji w celu zapewnienia jego przestrzegania. Ostateczną decyzję podejmuje przewodniczący, wspierany przez sekretarza generalnego, po wysłuchaniu zainteresowanego członka. W przypadku domniemanego nękania lub molestowania pracownika przez członka Komitetu, mając na względzie wagę potencjalnego naruszenia, procedura jest o wiele bardziej szczegółowa i obejmuje dochodzenie przez komitet doradczy ds. nękania i molestowania.

Członkowie KR-u podlegają również przepisom art. 300 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który zobowiązuje ich do wykonywania funkcji w sposób niezależny i w ogólnym interesie Unii.


Udostępnij:
 
Back to top