Aktualności  
ExtentedCQWP
Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród ekologicznych UE
Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do nagród ekologicznych UE
Press release27.03.2023 | Agriculture;Food production;Rural development;
Można już zgłaszać kandydatury do tegorocznych nagród ekologicznych UE. Nagrody, przyznawane wspólnie przez Europejski Komitet Regionów, Komisję Europejską, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, COPA-COGECA i IFOAM Organics Europe mają na celu nagradzanie różnorakich podmiotów w całym ekologicznym łańcuchu wartości, które opracowały innowacyjne, zrównoważone i inspirujące projekty przynoszące rzeczywistą wartość dodaną dla produkcji i konsumpcji ekologicznej. Z ośmiu nagród w siedmiu kategoriach trzy – najlepszy region ekologiczny, najlepsze miasto ekologiczne i najlepszy biookręg – przyznaje KR. Zwycięzców poznamy w Dniu Rolnictwa Ekologicznego w UE obchodzonym 25 września 2023 r.Przewodnicząca Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) w KR-ze Isilda Gomes powiedziała: Rosnący popyt konsumentów na lepszą jakość, bardziej zrównoważoną, zdrową i lokalną żywność, w tym produkty ekologiczne, może stworzyć nowe możliwości dla gospodarki wiejskiej. Rolnictwo ekologiczne stało się ważnym źródłem zatrudnienia i dochodów, co przyczynia się do realizacji celów długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich. Dlatego też KR zdecydowanie popiera określony w strategii „Od pola do stołu” cel UE dotyczący przeznaczenia do 2030 r. 25% powierzchni gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne. Można go osiągnąć jedynie za pomocą narzędzi polityki wspierających rozwój sektora ekologicznego, w tym takich właśnie nagród, które promują doskonałość w łańcuchu żywności ekologicznej i stymulują zarówno produkcję, jak i konsumpcję produktów ekologicznych.W moim rodzinnym mieście Portimão zdecydowanie popieramy cel strategii „Od pola do stołu” i współpracujemy z lokalnymi producentami, aby go osiągnąć, pomagając im w sprzedaży produktów na targu miejskim, zapewniając mieszkańcom dostęp do lepszej jakości żywności oraz chroniąc nasze społeczności wiejskie.Zgłoszenia przyjmowane są do 14 maja pod poniższymi linkami:BiookręgiRegionyMiastaW razie pytań dotyczących zgłoszeń prosimy o kontakt: EuorganicawardsCoR@cor.europa.eu 
Obecnie potrzebne jest bardziej otwarte, elastyczne i dostosowane do lokalnych potrzeb Partnerstwo Wschodnie
Obecnie potrzebne jest bardziej otwarte, elastyczne i dostosowane do lokalnych potrzeb Partnerstwo Wschodnie
Press release16.03.2023 | Eastern Partnership;Ukraine;
Wojna w Ukrainie powinna skłonić Unię Europejską do dostosowania współpracy z krajami położonymi za jej wschodnimi granicami. Tak utrzymuje Europejski Komitet Regionów w opinii, w której wzywa UE do przyjęcia bardziej elastycznego podejścia do każdego z sześciu krajów Partnerstwa Wschodniego oraz do ściślejszej współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi.Opinia „Przyszłość Partnerstwa Wschodniego z perspektywy lokalnej i regionalnej” została opracowana przez Europejski Komitet Regionów z inicjatywy własnej, ale stanowi uzupełnienie szerszej debaty w Unii Europejskiej, która odbyła się w związku z próbą zajęcia całej Ukrainy przez Rosję i dotyczyła dostosowania ram Partnerstwa Wschodniego w trudniejszym kontekście. Unia Europejska już przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę zróżnicowała swoją współpracę z sześcioma członkamiPartnerstwa Wschodniego – Ukrainą, Białorusią, Mołdawią, Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją – ale w ciągu ostatnich 12 miesięcy drogi wybrane przez kraje Partnerstwa Wschodniego jeszcze bardziej się rozeszły, a państwa członkowskie UE uzgodniły w czerwcu 2022 r. przyznanie Ukrainie i Mołdawii statusu kandydatów do członkostwa. Potwierdziły również gotowość przyznania Gruzji podobnego statusu, pod warunkiem przeprowadzenia przez nią dalszych reform. Sprawozdawca – Alin-Adrian Nica (RO/EPL), przewodniczący Rady Okręgu Temesz, powiedział: Najpotężniejszą reakcją Europy na rosyjską inwazję na Ukrainę będzie wsparcie dla wolnych i demokratycznych państw oraz dla dynamicznych pod względem kulturalnym i gospodarczym miast i społeczeństw zaangażowanych w przestrzeganie europejskich wartości. Partnerstwo Wschodnie nadal stanowi istotne ramy i jego dalsze istnienie jest jak najbardziej uzasadnione. Oczywiście musi się ono zmieniać i reagować na nowe realia. Opowiadamy się za większą elastycznością i zróżnicowaniem, aby dopasować się do różnych priorytetów każdego z partnerów.W przyjętej 15 marca opinii KR-u zasugerowano również, że UE powinna przyjrzeć się temu regionowi w sposób bardziej globalny, określając formy potencjalnej współpracy – w ramach Partnerstwa Wschodniego – z krajami Bałkanów i Azji Środkowej.W tej samej opinii KR popiera program działań Partnerstwa Wschodniego w następstwie pandemii COVID-19 – który można ująć w trzech słowach: odbudowa, odporność i reforma – ale stwierdza, że w obliczu rosyjskiej inwazji należy położyć większy nacisk na odporność systemów energetycznych i transportowych oraz przyspieszone przechodzenie na ekologiczną i cyfrową gospodarkę. Utrzymuje również, że władze lokalne i regionalne powinny mieć większy wpływ na ustalanie priorytetów Partnerstwa Wschodniego w dziedzinach, w których regiony i miasta mają zazwyczaj istotne kompetencje. Alin-Adrian Nica powiedział: Popieramy większe zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w podejmowanie decyzji dotyczących priorytetów w takich dziedzinach jak energia, transport, łączność, środowisko i klimat. Są to obszary, w które zaangażowane są władze lokalne i regionalne. Udzielenie im głosu pomoże zapewnić i utrzymać powszechną demokrację.Alin-Adrian Nica zwrócił szczególną uwagę na wkład, jaki Partnerstwo Wschodnie mogłoby wnieść w przyspieszenie postępów miast i regionów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wezwał do utworzenia platformy Partnerstwa Wschodniego na rzecz celów zrównoważonego rozwoju z udziałem władz lokalnych i regionalnych. KR stwierdza w opinii, że pomogłoby to na przykład stworzyć przyjazne dla środowiska systemy energetyczne niezależne od rosyjskich zasobów energii. W ramach 17 celów zrównoważonego rozwoju określono 169 zadań, które mają zostać zrealizowane do 2030 r., z czego około dwie trzecie wymaga działań ze strony władz lokalnych i regionalnych. Aby zwiększyć zdolności administracji lokalnej i regionalnej, KR wzywa do utworzenia wirtualnej Akademii Lokalnej i Regionalnej Administracji Publicznej – pomysłu zainicjowanego przez KR. Uważa, że dwa unijne programy wymiany – program pomocy technicznej i wymiany informacji (TAIEX) dla urzędników i ekspertów oraz program współpracy partnerskiej dla urzędników z instytucji publicznych – powinny zostać rozszerzone na władze regionalne i lokalne w krajach Partnerstwa Wschodniego i sugeruje, że utworzenie platformy inwestycyjnej w ramach Partnerstwa Wschodniego mogłoby ułatwić realizację projektów mających na celu poprawę administracji publicznej. UE przeznaczyła 17 mld EUR na Partnerstwo Wschodnie w ramach planu gospodarczo-inwestycyjnego dla tego regionu. W dniu 16 marca, dzień po przyjęciu przez KR opinii w sprawie przyszłości Partnerstwa Wschodniego, KR będzie gospodarzem spotkania polityków z krajów Partnerstwa Wschodniego. Na posiedzeniu Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego (CORLEAP), któremu współprzewodniczyć będą zastępca przewodniczącego Zgromadzenia Miejskiego Tbilisi Zurab Abaszidze oraz przewodniczący KR-u Vasco Alves Cordeiro, rozważone zostaną nowe inicjatywy współpracy na szczeblu lokalnym i regionalnym w ramach Partnerstwa Wschodniego, a także omówione zostanie wsparcie dla regionów i miast w Ukrainie. KR utworzył CORLEAP w 2011 r. w celu wspierania lokalnego i regionalnego wymiaru Partnerstwa Wschodniego, które powstało w 2009 r.Rzecznik prasowy: Andrew GardnerTel. kom. +32 473 843 981andrew.gardner@cor.europa.eu 
„Popieramy Ukrainę – teraz i w perspektywie długoterminowej”
„Popieramy Ukrainę – teraz i w perspektywie długoterminowej”
Press release24.02.2023 | Eastern Partnership;Ukraine;
Na posiedzeniu, które odbyło się 24 lutego – dokładnie rok po próbie zajęcia przez Rosję Kijowa i wymuszenia kapitulacji Ukrainy – członkowie Europejskiego Komitetu Regionów (KR-u) zobowiązali się do zapewnienia stałego wsparcia humanitarnego i dostaw awaryjnych, a także do wspierania odbudowy ukraińskich miast i regionów i przygotowań tego kraju do przystąpienia do UE. W posiedzeniu uczestniczyło również szereg stowarzyszeń, gubernatorów, burmistrzów i radnych lokalnych zaangażowanych w Europejski Sojusz Miast i Regionów na rzecz Odbudowy Ukrainy, którego prace koordynuje KR.Dzień rozpoczął się uroczystością na Skwerze Bohaterskiego Mariupola, upamiętniającą ofiary inwazji. Nazwa skweru została niedawno przemianowana przez miasto Gdańsk na cześć jego miasta partnerskiego Mariupola, które zostało spustoszone przez siły rosyjskie. Następnie przywódcy lokalni i regionalni z UE i Ukrainy spotkali się na rozmowach w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, którego nazwa przywołuje zarówno spuściznę antykomunistycznego ruchu solidarnościowego w Polsce, jak i zaangażowanie gminy na rzecz zasad solidarności i wolności. Vasco Alves Cordeiro (PT/PES), przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, powiedział: Fakt, że zgromadziliśmy się dziś w Gdańsku ma szczególne znaczenie, ze względu na datę, ale także ze względu na miejsce, ponieważ to miasto reprezentuje walkę o wolność i solidarność, o nasze wspólne wartości.Od pierwszego dnia pełnoskalowej inwazji Rosji Europejski Komitet Regionów wspierał ukraińską ludność oraz władze lokalne i regionalne, dodał. Nasze wsparcie ma dwojaki charakter: pomagamy Ukrainie jako europejskiemu krajowi w stanie wojny, podejmując takie inicjatywy jak Europejski Sojusz Miast i Regionów na rzecz Odbudowy Ukrainy, ale także wspieramy Ukrainę na jej drodze do członkostwa w UE, podejmując inicjatywy na rzecz budowania potencjału ukraińskich władz lokalnych i regionalnych. Instytucje takie jak nasza są instrumentem pracy na rzecz osiągnięcia lepszej przyszłości dla tych ludzi, których nadzieje i życie zostały zniszczone w wyniku tej wojny.Aleksandra Dulkiewicz (PL/EPL), prezydent Gdańska i przewodnicząca grupy roboczej KR-u ds. Ukrainy, powiedziała: Zebraliśmy się tu dziś z tragicznej i smutnej okazji: dokładnie rok po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę. Wydarzenia historyczne zachodzące obecnie w Ukrainie są nie mniej ważne niż te, które miały miejsce w Gdańsku. Pragnę przypomnieć, że to właśnie w Gdańsku 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Zeszłoroczna decyzja o przyznaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej miała ogromne znaczenie symboliczne. Chociaż przystąpienie do UE jest procesem długoterminowym i politycznym, reformy przeprowadzone na drodze do akcesji przyniosą temu krajowi niezaprzeczalne korzyści. Podstawowym kryterium w tym przypadku jest praworządność z naciskiem na przejrzystość i walka z korupcją. To właśnie jest tematem naszego dzisiejszego spotkania. Korupcja na szczeblu lokalnym, zwłaszcza w czasach wojny, jest poważnym problemem i wymaga uwagi ze strony nas wszystkich.Podczas posiedzenia, w formie przesłania wideo głos zabrali: mer Lwowa Andrij Sadowy oraz dyrektor wykonawczy Związku Miast Ukrainy Ołeksandr Słobożan. Do Gdańska przybyli również Iwan Słobodianyk, dyrektor generalny Ogólnoukraińskiego Stowarzyszenia Gmin oraz Iwan Fursenko z Ukraińskiego Stowarzyszenia Rad Obwodowych i Rejonowych, by zastanowić się nad wydarzeniami minionego roku i wyzwaniami stojącymi obecnie przed ukraińskimi władzami lokalnymi i regionalnymi. Głos zabrali także Janusz Lewandowski, poseł do Parlamentu Europejskiego i były komisarz europejski, oraz Anna Jarosz-Friis, p.o. dyrektor służby Komisji Europejskiej ds. Ukrainy.W ciągu ostatniego roku Gdańsk i wiele innych miast i regionów UE zapewniło domy Ukraińcom przesiedlonym w wyniku wojny, a także udzieliło wsparcia w sytuacjach kryzysowych lokalnym i regionalnym administracjom w Ukrainie. Uczestnicy posiedzenia mieli okazję odwiedzić magazyn, aby zobaczyć, w jaki sposób miasto Gdańsk gromadzi i wysyła do Ukrainy generatory energii elektrycznej oraz inne materiały potrzebne w sytuacji kryzysowej, a także obserwować prace wspieranego przez UNICEF Centrum Integracji Społecznej dla ukraińskich uchodźców.Europejski Sojusz Miast i Regionów na rzecz Odbudowy Ukrainy został zainicjowany w czerwcu 2022 r., skupiając wiele ukraińskich i europejskich stowarzyszeń i władz lokalnych i regionalnych, z których w Gdańsku obecne były: Stowarzyszenie Miast Ukrainy, Ogólnoukraińskie Stowarzyszenie Gmin, Ukraińskie Stowarzyszenie Rad Obwodowych i Rejonowych,, Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) oraz Konferencja Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych (CALRE).Na posiedzeniu 24 lutego w Gdańsku przewodniczący Komitetu Regionów wraz z przewodniczącymi grup politycznych KR-u i członkami grupy roboczej KR-u ds. Ukrainy omówili dziesięciopunktowy plan wsparcia ze strony KR-u dla ukraińskich regionów i miast. Plan koncentruje się, z jednej strony, na środkach solidarności z krajem będącym w stanie wojny oraz na działaniach na rzecz trwałej odbudowy, a z drugiej strony na środkach budowania zdolności wspierających wysiłki Ukrainy na rzecz członkostwa w UE.Kontakty: Monica TiberiRzeczniczka przewodniczącego, Europejski Komitet Regionówtel. kom. +32 479 51 74 43monica.tiberi@cor.europa.euMaciej BuczkowskiMiasto Gdańsktel.: +48 58 323 62 84maciej.buczkowski@gdansk.gda.pl 
Podobne informacje
Współpraca międzynarodowa