Prezydium  

Prezydium to grupa członków KR-u stanowiąca niejako jego siłę napędową. To ono odpowiada za program polityczny i czuwa nad jego wdrażaniem.

Prezydium odbywa spotkanie przed każdą sesją w celu koordynowania pracy zgromadzenia plenarnego i komisji. Jego członkowie spotykają się także dwa razy w roku na posiedzeniach nadzwyczajnych w kraju UE, który sprawuje prezydencję w Radzie UE.

Treść

Czy Prezydium ma również kadencję polityczną? Jak długo ona trwa?

Tak samo jak w przypadku przewodniczącego, kadencja Prezydium trwa dwa i pół roku.​

Jaki jest jego skład?

Prezydium odzwierciedla pluralizm polityczny w KR-ze. W jego skład wchodzą:

  • przewodniczący

  • pierwszy wiceprzewodniczący

  • 27 pozostałych wiceprzewodniczących (po jednym z każdego państwa członkowskiego),

  • 26 innych członków,

  • przewodniczący grup politycznych.

Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska i Włochy mają po trzy miejsca. Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Grecja, Holandia, Irlandia, Litwa, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja i Węgry – po dwa miejsca, natomiast Cypr, Estonia, Luksemburg, Łotwa, Malta i Słowenia mają po jednym miejscu.​


Jakie są zadania Prezydium?

Główne zadania Prezydium to ustalanie i monitorowanie wdrażania programu politycznego KR-u oraz koordynowanie prac zgromadzenia plenarnego i komisji.


Dokumenty

Udostępnij:
 
Back to top