Opinie  

Komisja Europejska konsultuje się z Europejskim Komitetem Regionów (KR-em) na najwcześniejszym etapie europejskiego procesu ustawodawczego w dziedzinach polityki, które mają bezpośredni wpływ na władze lokalne i regionalne. KR może również wydawać opinie z inicjatywy własnej, z wyprzedzeniem przyjmując stanowisko w konkretnej sprawie.

Trzy etapy demokratycznego procesu – dyskusja, opracowywanie opinii i głosowanie

  • Przewodniczący KR-u przydziela daną sprawę odpowiedniej komisji wewnętrznej
  • Jeden z członków KR-u zostaje wyznaczony na sprawozdawcę, który opracowuje opinię i przedstawia ją członkom odpowiedniej komisji do omówienia, wniesienia poprawek i przyjęcia
  • Projekt opinii jest przedstawiany i omawiany na kolejnej sesji plenarnej
  • Po przyjęciu na sesji plenarnej przez członków KR-u opinia zostaje przekazana wszystkim instytucjom UE

Wyszukiwanie opinii

Treść

Wpływ opin​​ii K​R-u ​na ustawodawstwo UE

Działania polityczne KR-u mają na celu zwiększenie wpływu władz lokalnych i regionalnych w Europie.

W wielu przypadkach wpływ danej opinii można zmierzyć dopiero po upływie kilku lat od jej przyjęcia, kiedy proces legislacyjny jest już odpowiednio zaawansowany.

Do analizy tego wpływu wykorzystuje się następujące środki:

  • Sprawozdania Komisji Europejskiej dotyczące działań następczych w związku z opiniami KR-u
  • Formularze oceny oddziaływania KR-u opisujące polityczny wpływ opinii na dokumenty Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady
  • Monitorowanie mediów przez dział prasowy Komitetu pod kątem informacji o opiniach
  • Średnio rocznie około 150 wydarzeń organizowanych przez KR w związku z opracowanymi opiniami, co przyczynia się do zwiększenia oddziaływania opinii i rezolucji KR-u na proces ustawodawczy UE.​​


Dokumenty

Infographics

Annual Reports on the Impact of CoR Opinions

Executive Summaries of CoR Impact Reports

EC's follow-up to CoR opinions

Udostępnij:
 
Back to top