Grupa zadaniowa ds. Ukrainy  

Celem utworzonej w 2015 r. przez Europejski Komitet Regionów grupy zadaniowej ds. Ukrainy jest zintensyfikowanie dwustronnych stosunków oraz udzielanie politycznego i technicznego wsparcia umożliwiającego partnerom ukraińskim sprawowanie dobrych rządów na wszystkich poziomach.

W marcu 2018 r. uruchomiono inicjatywę partnerskiej współpracy przy wsparciu programu U-LEAD i Niemieckiej Agencji Rozwoju GIZ odpowiedzialnej za jego wdrażanie.

CoR Stands in Solidarity with Ukraine

Treść

​J​​ak działa grupa zadaniowa?

Grupa zadaniowa KR–Ukraina została utworzona przez Prezydium KR-u 12 lutego 2015 r. na wniosek strony ukraińskiej po uruchomieniu kompleksowej reformy decentralizacyjnej na Ukrainie.

Od tego czasu grupa ta spotkała się cztery razy – na przemian w Brukseli i na Ukrainie. Podczas tych spotkań członkowie wymienili się doświadczeniami na temat procesu decentralizacji w ujęciu ogólnym, reformy administracji publicznej, kwestii horyzontalnych odnoszących się do prawidłowego funkcjonowania władz lokalnych i regionalnych na Ukrainie (kształtowanie polityki, aspekty społeczne i gospodarcze, praworządność i dobre rządy oraz regionalnego i lokalnego wymiaru procesu wdrażania układu o stowarzyszeniu UE–Ukraina.

Działalność grupy zadaniowej została uwzględniona w pracach grupy wsparcia dla Ukrainy powołanej przez Komisję Europejską. Ponadto powiązano ją z działaniami delegacji Parlamentu Europejskiego do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE–Ukraina.

Grupa zadaniowa stara się:

  • wspierać proces reform poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie decentralizacji, podziału władzy i dewolucji
  • pobudzać debatę na poziomie lokalnym, z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, władzami i innymi zainteresowanymi stronami
  • wychodzić naprzeciw potrzebom ukraińskich władz lokalnych i regionalnych poprzez oferowanie specjalistycznej wiedzy członków KR-u.

Prace grupy zadaniowej rozwinęły się na przestrzeni lat od oferowania doradztwa w zakresie polityki ogólnej na rzecz bardziej konkretnych projektów ukierunkowanych na budowanie zdolności w zakresie reformy administracji publicznej. W drodze kojarzenia zorganizowanego w 2017 r. przy wsparciu programu Komisji Europejskiej „U-LEAD z Europą" wyłoniono pierwszych pięć partnerstw lokalnych UE–Ukraina. Inauguracja inicjatywy partnerskiej, która odbyła się 8 marca 2018 r. w Brukseli, po raz pierwszy zgromadziła wyłonionych partnerów. Przy wsparciu ULEAD partnerzy uzgodnili plany działania na bieżący rok i wybrali tematy współpracy: lokalny rozwój gospodarczy, turystyka, efektywność energetyczna, rozwój obszarów wiejskich i kwestia angażowania obywateli. Na następnym posiedzeniu grupy roboczej, które odbędzie się w Kijowie 25 września 2018 r., zainteresowane strony omówią śródokresowe postępy osiągnięte w ramach partnerskiej współpracy.​

Jaki jest skład grupy?

Na czele grupy stoi przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów. Jej członkami są przewodniczący pięciu grup politycznych KR-u.​


Najnowsze wiadomości

Multimedia

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Więcej filmów wideo

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Kontakt

For more details please contact CoR Working Group on Ukraine secretariat at
corleap@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Udostępnij :
 
Back to top