Nasza praca  

Europejski Komitet Regionów (KR) interweniuje na kilku etapach procesu stanowienia unijnego prawa. Komisje KR-u  opracowują opinie w sprawie wniosków legislacyjnych UE i członkowie spotykają się na sesji plenarnej, aby odbyć głosowanie w ich sprawie i je przyjąć.

Ponadto KR ściśle współpracuje z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, umożliwiając im zabranie głosu i wspierając debatę polityczną, nie tylko w Brukseli, ale również w regionach i miastach UE, poza Europą i w internecie.

Treść

​​​Deklaracja programowa

Nasze działania polityczne opierają się na przekonaniu, że jeśli mamy budować ściślejszą i bardziej solidarną unię między narodami europejskimi i odpowiadać na wyzwania globalizacji, niezbędna jest współpraca między szczeblem europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.​​

Promowanie dialogu i współpracy transgranicznej

Konsultacje są organizowane przez KR w celu uzyskania informacji od władz lokalnych i regionalnych, ekspertów i innych zainteresowanych stron, tak by podmioty te mogły wnieść swój wkład w opinie, które członkowie KR-u proponują do przyjęcia na szczeblu UE.

Grupy międzyregionalne to grupy szczególnych interesów członków, którzy zbierają się, by przedyskutować kwestie na szczeblu lokalnym/regionalnym, a czasami transgranicznym.

Komitet koordynuje także niektóre sieci, tak aby umożliwić regionom i miastom wymianę informacji o najlepszych praktykach, zarówno na szczeblu europejskim, jak i poza nim. Na przykład Partnerstwo Wschodnie (CORLEAP) i Eurośródziemnomorskie Zgromadzenie Samorządów Lokalnych i Regionalnych (ARLEM) to wyraz wysiłków KR-u w dziedzinie polityki sąsiedztwa UE.

Inne przykłady współpracy transgranicznej to:

Działania w zakresie monitorowania, oceny i badań

Poza tym KR

  • czuwa nad tym, by zaangażowane były wszystkie szczeble administracji i aby prawo UE było prawidłowo wdrażane na szczeblu lokalnym i regionalnym;
  • ocenia potencjalny wpływ wniosków ustawodawczych UE w terenie;
  • zachęca do decentralizacji i wzmocnionego partnerstwa na rzecz skutecznego kształtowania polityki w UE;
  • uzupełnia swoje planowanie strategiczne poprzez dążenie do przewidywania przyszłych wyzwań i szans, które następnie mogą ułatwiać trwający proces decyzyjny.​
Udostępnij:
 
Back to top