Komisje 

Sześć komisji tematycznych prowadzi prace legislacyjne Europejskiego Komitetu Regionów w wielu różnych dziedzinach dotyczących władz lokalnych i regionalnych.

Członkinie i członkowie KR-u opracowują w komisjach opinie na temat wniosków i inicjatyw ustawodawczych UE oraz omawiają inne kwestie istotne dla działalności ponad miliona europejskich polityczek i polityków lokalnych.

 • civex banner

  CIVEX

  Komisja Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych, CIVEX, kwestie konstytucyjne, demokracja, decentralizacja, pomocniczość, sprawiedliwość, przyszłość Europy, migracja, integracja, prawa podstawowe, rozszerzenie, sąsiedztwo, współpraca na rzecz rozwoju.

  Więcej na ten temat
 • COTER logo

  Komisja COTER

  Oprócz polityki spójności Komisja COTER uważnie śledzi wieloletnie ramy finansowe i budżet UE, a także politykę transportową, rozwój terytorialny, współpracę transgraniczną, planowanie przestrzenne i kwestie miejskie.

  Więcej na ten temat
 • ECON logo

  Komisja ECON

  Komisja Polityki Gospodarczej (ECON) koordynuje wkład członkiń i członków w dziedzinach związanych z polityką gospodarczą i przemysłową, takich jak polityka konkurencji i pomocy państwa, zamówienia publiczne, polityka wobec MŚP i przedsiębiorczość, zarządzanie gospodarcze i europejski semestr, cele zrównoważonego rozwoju, rynek wewnętrzny i jednolity rynek cyfrowy. Jej działalność obejmuje również politykę gospodarczą, pieniężną i podatkową, handel międzynarodowy i taryfy celne (w tym kwestie związane z WTO) oraz finanse lokalne/regionalne.

  Więcej na ten temat
 • ENVE logo

  Komisja ENVE

  Do kompetencji Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) należy koordynacja prac Komitetu Regionów w dziedzinach związanych z Europejskim Zielonym Ładem, które obejmują środowisko, różnorodność biologiczną, gospodarkę o obiegu zamkniętym, zerowy poziom zanieczyszczeń, zmianę klimatu, politykę energetyczną i politykę kosmiczną. Zakres odpowiedzialności Komisji ENVE obejmuje również grupę roboczą „Zielony Ład w terenie” oraz inne sieci i platformy, takie jak krajowi ambasadorzy Porozumienia Burmistrzów, ambasadorzy Paktu na rzecz Klimatu KR-u oraz platforma zainteresowanych stron na rzecz eliminacji zanieczyszczeń. Na szczeblu globalnym Komisja odgrywa wiodącą rolę w kontekście zaangażowania KR-u w konferencje ONZ na temat zmiany klimatu i różnorodności biologicznej.

  Więcej na ten temat
 • NAT logo

  NAT

  Komisja NAT skupia ponad 100 burmistrzów, radnych i przewodniczących regionów i zajmuje się szerokim zakresem zagadnień związanych z rozwojem obszarów wiejskich, zdrowiem, rolnictwem, leśnictwem, rybołówstwem, ochroną ludności i konsumentów oraz turystyką. Agenda wiejska dla Europy i zdrowie publiczne są głównymi tematami politycznymi w jej obecnej kadencji.

  Więcej na ten temat
 • SEDEC logo

  SEDEC

  The SEDEC commission is in charge of employment, social policies, education, training (including lifelong learning), sports and culture related dossiers. SEDEC is also responsible for equality, social economy and youth files, as well as research, innovation and artificial intelligence.

  Więcej na ten temat
Udostępnij:
 
Back to top