Dôležité právne upozornenie  

Na informácie na tomto portáli sa vzťahuje vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, upozornenie o autorských právach a pravidlá o ochrane osobných údajov.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Európsky výbor regiónov (VR) spravuje toto webové sídlo v snahe zlepšiť prístup verejnosti k informáciám o jeho iniciatívach a o politike Európskej únie vo všeobecnosti. Naším cieľom je, aby tieto informácie boli aktuálne a správne. Ak nás upozorníte na prípadné chyby, pokúsime sa ich opraviť.

Európsky výbor regiónov však nemá žiadnu zodpovednosť ani záväzok v súvislosti s informáciami na tomto webovom sídle.

Tieto informácie:

 • sú len všeobecnej povahy a nevzťahujú sa na konkrétnu situáciu určitej osoby alebo subjektu;
 • nemusia byť vyčerpávajúce, úplné, presné ani aktuálne;
 • môžu byť niekedy prepojené s externými webovými sídlami, nad ktorými nemá VR žiadnu kontrolu a za ktoré VR nenesie žiadnu zodpovednosť;
 • nepredstavujú odborné ani právne poradenstvo (ak potrebujete konkrétnu radu, obráťte sa vždy na príslušného kvalifikovaného odborníka).

Upozorňujeme, že nie je možné zaručiť, že dokument dostupný online je presnou kópiou oficiálne prijatého textu. Za autentické sa považuje len znenie právnych predpisov Európskej únie uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Problémy spôsobené technickými chybami sa snažíme obmedziť na minimum. Niektoré údaje alebo informácie na našom webovom sídle však môžu byť vytvorené alebo štruktúrované v súboroch alebo formátoch, ktoré nie sú bezchybné, a nemôžeme zaručiť, že takéto problémy nenarušia alebo inak neovplyvnia naše služby. Európsky výbor regiónov nenesie žiadnu zodpovednosť za takéto problémy, ktoré sa vyskytnú pri používaní tohto webového sídla alebo prepojených externých webových sídel.

Cieľom tohto vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti nie je obmedziť zodpovednosť Európskeho výboru regiónov v prípade porušenia požiadaviek stanovených v platných vnútroštátnych právnych predpisoch, ani vylúčiť jeho zodpovednosť vo veciach, v ktorých ju podľa týchto právnych predpisov nie je možné vylúčiť.

Upozornenie o autorských právach

© European Union, 1995-2019

Pokiaľ nie je stanovené inak, reprodukcia je povolená v prípade, že sa uvedie zdroj.

Ak sa pre reprodukciu alebo použitie textovej alebo multimediálnej informácie (zvuku, obrázka, softvéru a pod.) vyžaduje udelenie predchádzajúceho súhlasu, týmto súhlasom sa ruší uvedené všeobecné povolenie a jasne sa ním vymedzuje každé prípadné obmedzenie týkajúce sa použitia.

Politika moderovania sociálnych médií

Sme na sociálnych médiách!
Európsky výbor regiónov ponúka platformu zameranú na regióny a mestá v EÚ a je prítomný na sociálnych médiách, ako sú Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram a YouTube. Uvítame všetky politické názory, myšlienky a nápady a vyzývame vás, aby ste sa zapojili do online diskusií. Neváhajte sa vyjadriť alebo zdieľať náš obsah.

Zásady
Žiadame vás, aby ste dodržiavali základnú zásadu slušného správania. Neprijímame urážlivé komentáre ani urážlivé a nevhodné výrazy. Rešpektujte prosím vašich spolupoužívateľov a naše spoločné zásady. Odmietame rasizmus, xenofóbiu a diskrimináciu na základe náboženstva, etnického pôvodu, rodového hľadiska alebo sexuálnej orientácie. Neprijímame výzvy na násilie a nenávistné prejavy. Naše pravidlá tiež zakazujú komentáre, ktoré sú hanlivé, nezákonné alebo ktoré zahŕňajú porušenie autorských práv. Tieto typy komentárov odstránime a môžeme zablokovať používateľov, ktorí opakovane používajú urážlivý jazyk, ako aj ľuďom, ktorí sa vydávajú za verejných činiteľov alebo používajú falošné účty. Vyhradzujeme si právo vymazať spamové príspevky, ktoré sú príliš opakujúce sa, veľmi dlhé alebo rušivé pre komunitu, ako aj nevyžiadanú reklamu. Odporúčame vám uverejňovať komentáre, ktoré sa týkajú témy a prispievajú k prebiehajúcim diskusiám.

Manažment
Za tieto platformy sociálnych médií zodpovedá oddelenie pre sociálne a digitálne médiá a publikácie Európskeho výboru regiónov s podporou v oblasti obsahu od kolegov z iných oddelení. To, že nejaký účet sledujeme ešte neznamená, že s ním alebo s jeho obsahom súhlasíme. Používame niekoľko existujúcich alebo nových hashtagov (#), aby sme sa zapojili do skupinových konverzácií a mohli sa zúčastňovať na relevantných diskusiách. Nemôžeme však prevziať zodpovednosť za žiadny obsah v rámci týchto hashtagov, ktorý sme nevypracovali.
Ak nás upozorníte na prípadné chyby, pokúsime sa ich opraviť. Nezodpovedáme za obsah ani činnosti žiadnej tretej strany ani externej stránky.
Snažíme sa odpovedať čo najrýchlejšie na čo najviac otázok. Prehliadli sme tú vašu? Napíšte nám na nižšie uvedenú e-mailovú adresu.

Fotografie
Na všetky fotografie zverejnené na našich kanáloch sa vzťahujú autorské práva Európskej únie, ak sa neuvádza inak. Fotografie označené ako ©Európska únia sa môžu voľne používať za predpokladu uvedenia zdroja. Nesmú sa používať na komerčné účely alebo urážlivým spôsobom. V maximálnej miere sa snažíme, aby všetok obsah uverejnený na našich kanáloch bol v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (EÚ). Ak si myslíte, že vaše práva na súkromie alebo duševné vlastníctvo boli porušené, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu.

Osobné údaje
Na štatistické účely zbierame súhrnné údaje o používateľoch našich platforiem sociálnych médií. Používame Talkwalker na zhromažďovanie a zobrazenie súhrnných údajov na štatistický výskum a v žiadnom prípade nespracúvame osobné údaje našich sledovateľov. Na zber údajov sa vzťahujú podmienky pre používateľov a licenčná zmluva každej z platforiem sociálnych médií.

Bližšie informácie:
socialmedia@cor.europa.eu
Posledná aktualizácia: jún 2019

Ochrana osobných údajov

Európska únia sa zaviazala chrániť súkromie používateľov. Politika ochrany jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami EÚ vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES.

Táto všeobecná politika sa vzťahuje na skupinu inštitucionálnych webových stránok Európskej únie v rámci domény europa.eu.

Hoci vo väčšine prípadov si môžete tieto stránky prezerať bez toho, aby ste poskytli akékoľvek informácie o svojej osobe, v niektorých prípadoch sú osobné informácie potrebné na poskytnutie elektronických služieb, o ktoré žiadate.

Webové stránky, ktoré si vyžadujú takéto informácie, s nimi musia zaobchádzať v súlade s politikou opísanou v uvedenom nariadení a musia o použití vašich údajov informovať vo svojich osobitných vyhláseniach o ochrane osobných údajov.

V tejto súvislosti:

 • pre každú špecifickú elektronickú službu prevádzkovateľ určí účely a prostriedky spracovania osobných údajov a zaručí súlad tejto elektronickej služby s politikou ochrany súkromia;
 • vo všetkých inštitúciách zabezpečuje uplatňovanie ustanovení tohto nariadenia zodpovedná osoba, ktorá radí prevádzkovateľom pri plnení ich povinností (články 43 až 45 nariadenia);
 • v prípade všetkých inštitúcií bude Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov fungovať ako nezávislý dozorný orgán (pozri články 52 až 60 nariadenia).

Webové stránky inštitúcií Európskej únie v rámci domény europa.eu obsahujú odkazy na stránky tretích strán. Vzhľadom na to, že tieto stránky nespravujeme, odporúčame vám, aby ste sa oboznámili s politikami tretích strán v oblasti ochrany súkromia.

Čo je elektronická služba?

Elektronická služba na portáli EUROPA je služba alebo zdroj dostupný na internete s cieľom zlepšiť komunikáciu medzi občanmi a podnikmi na jednej strane a európskymi inštitúciami na strane druhej.

Portál EUROPA ponúka tri druhy elektronických služieb:

 • informačné služby, ktoré poskytujú občanom, médiám, podnikom, správam a iným subjektom s rozhodovacou právomocou jednoduchý a účinný prístup k informáciám, čo zvyšuje transparentnosť a pomáha lepšie pochopiť politiky a činnosti EÚ;
 • interaktívne komunikačné služby, ktoré umožňujú lepší kontakt s občanmi, podnikmi, občianskou spoločnosťou a verejnými činiteľmi, čím uľahčujú politické konzultácie, a mechanizmy spätnej väzby s cieľom prispieť k navrhovaniu politík, činností a služieb EÚ;
 • transakčné služby, ktoré umožňujú prístup ku všetkým základným formám transakcií s EÚ, ako sú verejné obstarávanie, finančné operácie, nábor nových zamestnancov, registrácia na podujatia, nadobudnutie alebo nákup dokumentov atď.

Informácie v osobitnom vyhlásení o ochrane osobných údajov

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje tieto informácie o použití vašich osobných údajov:

 • aké informácie sa zhromažďujú, na aký účel a prostredníctvom akých technických prostriedkov EÚ zhromažďuje osobné údaje, a to len v rozsahu potrebnom na presne stanovený účel. Informácie nebudú znovu použité na nenáležité účely;
 • komu sa vaše údaje poskytujú. EÚ tieto informácie poskytne tretím stranám len vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedený účel/uvedené účely a len uvedeným príjemcom (kategóriám príjemcov). EÚ neposkytne vaše osobné údaje na účely priameho marketingu;
 • ako môžete získať prístup k svojim údajom, overiť ich správnosť a prípadne ich opraviť. Ako dotknutá osoba máte tiež právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov z legitímnych dôvodov okrem prípadov, keď je zhromažďovanie údajov potrebné na splnenie právnej povinnosti alebo na plnenie zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán, alebo keď sa údaje majú použiť na účel, na ktorý ste dali svoj jednoznačný súhlas;
 • ako dlho sa vaše údaje uchovávajú. EÚ uchováva údaje len počas obdobia potrebného na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené alebo ďalej spracované;
 • aké bezpečnostné opatrenia sa zaviedli na to, aby boli vaše údaje chránené pred možným zneužitím alebo nepovoleným prístupom;
 • na koho sa môžete obrátiť v prípade otázok alebo sťažností.

Ako zaobchádzame s e-mailami, ktoré ste nám zaslali?

Mnoho webových stránok portálu Europa obsahuje ikonku „Kontakt“, ktorou sa aktivuje váš e-mailový softvér a ponúkne sa vám možnosť, aby ste zaslali svoje pripomienky do osobitnej e-mailovej schránky.

Po odoslaní tejto správy sa zhromaždia vaše osobné údaje len v rozsahu potrebnom na odpoveď. Ak tím spravujúci e-mailovú schránku nedokáže odpovedať na vašu otázku, postúpi váš e-mail inej službe. Prostredníctvom e-mailu vám bude zaslaná informácia o tom, ktorému útvaru bola vaša otázka doručená.

Ak máte akékoľvek otázky o spracovaní vášho e-mailu a súvisiacich osobných údajov, uveďte ich vo svojej správe.

Zdieľať: