Základné informácie  

Európsky výbor regiónov (VR) je hlasom regiónov a miest v Európskej únii. Zastupuje miestne a regionálne orgány v celej Európskej únii a poskytuje poradenstvo o nových právnych predpisoch, ktoré majú vplyv na regióny a mestá (70 % všetkých právnych predpisov EÚ).

Výbor regiónov je politické zhromaždenie, ktoré združuje 329 členov a 329 náhradníkov zo všetkých členských štátov EÚ (zoskupených podľa politických strán a pod vedením predsedu), ktorí boli zvolení na miestnej alebo regionálnej úrovni (napríklad ako starostovia alebo predsedovia regiónu). Prichádzajú do Bruselu šesťkrát ročne, aby prediskutovali svoje stanoviská k návrhom právnych predpisov a dohodli sa na uzneseniach týkajúcich sa ďalších opatrení EÚ.

Členom VR pomáha administratíva pod vedením generálneho tajomníka.

Obsah

​Hlavn​​é zásady

Úlohou VR je priviesť európskych občanov bližšie k EÚ. Zapojením regionálnych a miestnych zástupcov, ktorí sa každodenne stretávajú s problémami svojich voličov, ale aj vyzývaním občanov na účasť na rôznych podujatiach a diskusiách, prispieva VR k preklenutiu priepasti medzi inštitúciami EÚ a občanmi EÚ.

Vyhlásen​ie o poslaní​

Naším poslaním je zapojiť regionálne a miestne orgány do európskeho rozhodovacieho procesu, a tak umožniť občanom, aby sa viac podieľali na európskom projekte.

Viacúrovňové riad​enie

Ďalším z pilierov činnosti VR je práca v partnerstve. Inými slovami, VR verí v koordinovanú činnosť medzi európskymi, národnými, regionálnymi a miestnymi úrovňami.

Subsidi​​arita

Zásada subsidiarity sa musí dodržiavať počas celého legislatívneho procesu EÚ, čo znamená, že rozhodnutia sa musia prijímať na tej úrovni správy, ktorá najlepšie slúži verejnému záujmu, t.j. na miestnej úrovni, ak je to možné.

O akýc​​​h právnych predpisoch sa diskutuje?

Európska komisia a Rada Európskej únie musia konzultovať s VR v prípade nových návrhov týkajúcich sa oblastí, ktoré majú vplyv na regionálnu a miestnu úroveň: hospodárska, sociálna a územná súdržnosť, štrukturálne fondy, Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, zamestnanosť a sociálne otázky, vzdelávanie, mládež, odborná príprava, kultúra a šport, životné prostredie, energetika a zmena klímy, doprava, transeurópske siete a verejné zdravie.

Mimo týchto oblastí majú Komisia, Rada a Európsky parlament možnosť požiadať VR o konzultácie.

VR prijíma odporúčania k návrhom právnych predpisov EÚ a tiež navrhuje nové politiky na základe miestnych a regionálnych skúseností a odborných znalostí. Môže tiež navrhovať nové právne predpisy a zaraďovať nové otázky do programu EÚ.

Úloha VR bola uznaná a posilnená Lisabonskou zmluvou v roku 2009. Konzultácie s výborom musia prebiehať počas všetkých štádií legislatívneho procesu EÚ, pričom výbor sa môže obrátiť na Súdny dvor, ak sa domnieva, že legislatíva EÚ nerešpektuje jeho inštitucionálne práva či národné vlády alebo regionálne a miestne orgány. V dôsledku toho sa zintenzívnili vzťahy VR s Európskou komisiou, Európskym parlamentom a Radou.

Ako pre​bieha práca VR?

Výbor má 329 členov a 329 náhradníkov zo všetkých členských štátov. EÚ. Jednotlivé členské štáty navrhujú svojich regionálnych a miestnych zástupcov (členov a náhradníkov), ktorí tvoria národné delegácie. Funkčné obdobie členov VR je päťročné, pričom sa začína dňom ich oficiálneho vymenovania Radou.

Šesť komisií (podvýbory), ktoré tvoria členovia a ktoré sú zostavené podľa oblastí politiky, analyzuje legislatívne texty vypracované Európskou komisiou a vypracúva stanoviská, ktoré sú následne prerokované a prijaté na plenárnych zasadnutia VR.

Každého dva a pol roka si plenárne zhromaždenie zvolí predsedu VR a prvého podpredsedu. Predseda zastupuje výbor a riadi jeho činnosť. Ak je predseda neprítomný alebo nemôže vykonávať svoju funkciu, zastupuje ho prvý podpredseda alebo jeden z ďalších podpredsedov.

Sú čl​​enovia VR zaradení do politických skupín?

Členovia VR sú zoskupení podľa svojej politickej príslušnosti:

​Schôdze skupín sa vo všeobecnosti konajú pred každým plenárnymi zasadnutiami. Politické skupiny môžu každý rok usporiadať aj dve mimoriadne schôdze (mimo Bruselu).

Aký je r​očný rozpočet VR?

Ročný rozpočet Výboru regiónov pokrýva výdavky na zamestnancov a členov, tlmočenie, ako aj komunikačné aktivity. Podrobnejšie informácie o rozpočte inštitúcií EÚ a o jeho využívaní nájdete na webovej stránke Európskej komisie venovanej rozpočtu EÚ.​

Aký vply​​v má VR?

EÚ nie je povinná zohľadniť stanoviská VR, ale v praxi to vo väčšej alebo menšej miere robí (pozri výročné správy Európskej komisie o dosledovaní stanovísk VR, ako aj vlastné správy VR o vplyve).

Ako sú č​​lenovia platení?

Členom sa uhrádzajú len výdavky za účasť na schôdzach. Tá sa zaznamenáva do zápisnice zo všetkých schôdzí, ktoré sú k dispozícii na portáli členov spolu s ich osobným​i údajmi a aktivitou na schôdzach.

Zákla​​dné fakty

 • 70 % právnych predpisov EÚ má priamy vplyv na regionálnu a miestnu úroveň
 • 27 členských krajín EÚ
 • 329 miestnych a regionálnych volených členov
 • 6 komisií
 • 6 politických skupín
 • 6 plenárnych zasadnutí za rok​

Dokumenty

 • VYHLÁSENIE O POSLANÍ

  Dostupné jazyky (23)
  1. български(195.85 KB-PDF)stiahnuť
   ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИСИЯТА
  2. Čeština(196.77 KB-PDF)stiahnuť
   PROHLÁŠENÍ O POSLÁNÍ
  3. dansk(27.27 KB-PDF)stiahnuť
   HENSIGTSERKLÆRING
  4. Deutsch(131.4 KB-PDF)stiahnuť
   GRUNDSATZERKLÄRUNG ZU DEN AUFGABEN
  5. ελληνικά(188.5 KB-PDF)stiahnuť
   ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
  6. English(24.37 KB-PDF)stiahnuť
   MISSION STATEMENT
  7. español(123.32 KB-PDF)stiahnuť
   DECLARACIÓN DE MISIÓN
  8. eesti(121.11 KB-PDF)stiahnuť
   EESMÄRKIDE JA ÜLESANNETE KIRJELDUS
  9. suomi(121.33 KB-PDF)stiahnuť
   TEHTÄVÄNKUVAUS
  10. français(121.1 KB-PDF)stiahnuť
   DÉCLARATION DE MISSION
  11. Gaeilge(119.03 KB-PDF)stiahnuť
   RÁITEAS MISIN
  12. hrvatski(121.06 KB-PDF)stiahnuť
   IZJAVA O MISIJI
  13. magyar(124.92 KB-PDF)stiahnuť
   KÜLDETÉSI NYILATKOZAT
  14. italiano(24.07 KB-PDF)stiahnuť
   DICHIARAZIONE DI MISSIONE
  15. lietuvių(120.99 KB-PDF)stiahnuť
   MISIJOS DEKLARACIJA
  16. latviešu(119.89 KB-PDF)stiahnuť
   PAMATUZDEVUMI
  17. Malti(129.67 KB-PDF)stiahnuť
   STQARRIJA TAL-MISSJONI
  18. Nederlands(123.3 KB-PDF)stiahnuť
   MISSIONSTATEMENT
  19. polski(124.41 KB-PDF)stiahnuť
   DEKLARACJA MISJI
  20. português(26.96 KB-PDF)stiahnuť
   DECLARAÇÃO DE MISSÃO
  21. română(194.48 KB-PDF)stiahnuť
   DECLARAȚIE DE MISIUNE
  22. slovenščina(120.26 KB-PDF)stiahnuť
   IZJAVA O POSLANSTVU
  23. svenska(119.04 KB-PDF)stiahnuť
   UPPDRAGSBESKRIVNING
  Hľadáte iný jazyk, ktorý nie je v ponuke?  Zistite prečo.

Multimédiá

Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!

 

Ďalšie videá

 • Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!
  Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!
Zdieľať :
 
Back to top