Prístup k dokumentom  

​​​​​​​​​​

Jedným z nových prvkov Amsterdamskej zmluvy bol aj článok 255, ktorý dáva občanom právo na prístup k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Tieto tri inštitúcie prijali nariadenie (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie a v spoločnom vyhlásení následne požiadali ostatné európske orgány a agentúry, aby prijali obdobné predpisy.

Na základe tejto požiadavky Výbor regiónov zaviedol v oblasti prístupu k dokumentom novú politiku, ktorá vnáša do našej práce maximálnu transparentnosť. Táto transparentnosť nepochybne umožňuje verejnosti, aby sa vo väčšej miera zapájala do prijímania rozhodnutí Spoločenstva a prispieva k posilneniu zásad demokracie a základných práv vymedzených v článku 6 Zmluvy o EÚ a Charte základných práv EÚ.

Lisabonskou zmluvou (z roku 2009) sa právo občanov na prístup k dokumentom, ktoré je teraz stanovené v článku 15 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), formálne rozšírilo na všetky inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Európskej únie.

Obsah

Rozhodnutie č. 18/2020 o prístupe verejnosti k dokumentom Výboru regiónov

rozhodnutí č. 18/2020 o prístupe verejnosti k dokumentom Výboru regiónov sú výslovne uvedené zásady a obmedzenia stanovené v nariadení (ES) č. 1049/2001 a stanovuje sa v ňom aj postup podávania žiadostí o prístup k dokumentom výboru.

Dokumenty výboru uvedené v zozname pripojenom k rozhodnutiu č. 18/2020 sú občanom prístupné priamo v elektronickom registri dokumentov. Do tohto registra môžu byť postupne zaraďované aj iné dokumenty.

O prístup k akýmkoľvek iným dokumentom môžu občania požiadať v rámci obmedzení stanovených v nariadení (ES) č. 1049/2001.

​Žiadosť musí byť dostatočne jednoznačná a obsahovať najmä údaje potrebné na identifikáciu požadovaného dokumentu alebo viacerých dokumentov, ako aj meno a kontaktné údaje žiadateľa. Žiadateľ však nie je povinný uviesť dôvody žiadosti (okrem niektorých prípadov týkajúcich sa prístupu k osobným údajom). Výbor musí potvrdiť prijatie žiadosti hneď po jej registrácii a odpovedať na ňu do 15 pracovných dní od registrácie (táto lehota sa môže výnimočne predĺžiť o ďalších 15 pracovných dní).

Ak výbor úplne alebo čiastočne odmietne prístup k požadovanému dokumentu, musí uviesť dôvody odmietnutia. Žiadateľ má potom 15 pracovných dní na podanie opakovanej žiadosti. Následne má výbor opäť 15 pracovných dní na odpoveď (s prípadným predĺžením o ďalších 15 pracovných dní).

Ak výbor aj na základe opakovanej žiadosti odmietne udeliť úplný prístup k požadovanému dokumentu, žiadateľ môže začať súdne konanie proti výboru a/alebo podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi.

Ak dokument nenájdete v elektronickom registri dokumentov, môžete podať žiadosť o prístup k tomuto dokumentu prostredníctvom nasledujúceho odkazu.

​Požiadať o prístup k dokumentu

Ak chcete požiadať o prístup k dokumentu, vyplňte uvedený formulár a zvoľte možnosť „Prístup k dokumentom.“​

Kontakty

K dispozícii máte oddelenie pre transparentnosť a prístup k dokumentom, ktoré zodpovie Vaše otázky a pomôže Vám pri vyhľadávaní.

Neváhajte nám poslať e-mail​ alebo nám napíšte na poštovú adresu:

​​Comité des régions de l'Union européenne
Archives service (office JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
B-1040 Bruxelles/Brussel​


Zdieľať:
 
Back to top